Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Żukowska"

Sorption of Pb(II) ions onto some filter materials used in water treatment technology Sorpcja jonów ołowiu(II) na wybranych materiałach filtracyjnych stosowanych w technologii uzdatniania wody DOI:10.12916/przemchem.2014.1978


  Pb2+ ions were adsorbed on a com. granulated activated C, clinoptylolite and MnO2-modified chalcedonite to study the sorption kinetics and thermodynamics and to det. the sorption isotherms. Clinoptylolite was the best sorbent for removal Pb2+ ions from their aq. solns. The expt. data on clinoptylolite were well described by the Redlich-Peterson equation, while on the activated C by Freundlich and on the modified chalcedonite by Langmuir equations. The free energy of sorption was negative. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań sorpcji jonów ołowiu(II) z roztworów wodnych na granulowanym węglu aktywnym Norit, klinoptylolicie oraz chalcedonicie modyfikowanym tlenkiem manganu(IV). Stwierdzono, że sorpcja zachodziła zgodnie z modelem kinetyki reakcji pseudodrugiego rzędu i miała charakter korzystny (wartość RL mieściła się w zakresie <0;1>). Sorpcję jonów Pb(II) na granulowanym węglu aktywnym Norit najlepiej opisywało równanie izotermy Freundlicha (r2 = 0,998), a sorpcję na klinoptylolicie i modyfikowanym chalcedonicie najdokładniej charakteryzowała izoterma Redlicha i Petersona (r2 = 0,996 dla klinoptylolitu, r2 = 0,999 dla modyfikowanego chalcedonitu). W przypadku modyfikowanego chalcedonitu parametr g izotermy Redlicha i Petersona wynosił 1,00, dlatego sorpcja jonów Pb(II) na modyfikowanym chalcedonicie zachodziła zgodnie z modelem Langmuira. Najlepszym sorbentem dla jonów Pb(II) okazał się klinoptylolit. Maksymalna pojemność sorpcyjna ołowiu dla klinoptylolitu wynosiła 22,3 mg/g, dla węgla aktywnego 18,0 mg/g, dla chalcedonitu modyfikowanego tlenkiem manganu(IV) 10,3 mg/g. Szybki rozwój przemysłu niesie ze sobą coraz szersze wykorzystanie metali ciężkich. Obecne w wodzie jony metali ciężkich stanowią zagrożenie zarówno dla człowieka, jak i całych ekosystemów, z drugiej strony część z nich to mikroelementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wiele obecnie prowadzonych badań ma na celu określenie ska[...]

 Strona 1