Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Dąbrowska"

Przewidywany wpływ zmian klimatu na dysfunkcję systemów odprowadzania ścieków


  Obecnie nikt nie neguje ocieplenia klimatu, chociaż nie istnieje jeszcze pełna zgoda co do przyczyn tego trendu, skoro jeszcze kilka lat temu rząd USA oficjalnie zaprzeczał, jakoby emisja dwutlenku węgla, a w mniejszym stopniu metanu i innych gazów cieplarnianych, była głównym powodem tego stanu rzeczy. Od 1850 r., kiedy to wprowadzono precyzyjne pomiary temperatury globu, wzrosła ona o 0,79°C [6]. Zgodnie z przewidywaniami [6] do końca wieku średnia roczna temperatura globu może wzrosnąć o 4°C, a już ocieplenie o 2°C może doprowadzić do długotrwałych negatywnych konsekwencji. Ocieplenie oznacza między innymi zwiększenie energii włożonej w cykle hydrologiczne wody, a więc przyspieszenie ich. To zaś powodować będzie zwiększenie intensywności opadów, chociaż nie wszędzie i nie w każdej porze roku. Topnienie lodów i śniegu na lądowej części obszarów arktycznych, jak i rozszerzalność cieplna wody, przyczyniać się będą do podniesienia poziomu morza. Pozostaje mieć nadzieję, że zmiany temperatury będą zbyt małe aby mogły zagrozić stabilności dotychczasowych podstawowych ciepłych prądów morskich. Taka zmiana przyniosłaby prawdziwą katastrofę i w czasie światowego ocieplenia mogłaby spowodować obniżenie temperatury między innymi zachodniej części Europy. Kanadyjczycy [3] przewidują do 2050 r. wzrost o 17% częstotliwości deszczy o wysokości opadu przekraczającej 73 mm, rocznej średniej wysokości opadu o 14%, temperatury o 1,4°C - 2,8°C, obniżenie opadów śniegu i podniesienie poziomu oceanów. Z uwagi na nowe wymagania stawiane przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji, wynikające ze zmian klimatu, rozpoczęto badania w ramach Siódmego Programu Ramowego na Rzecz Badań i Rozwoju nad opracowaniem strategii prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej w okresie zmian klimatycznych. Ze strony polskiej w programie tym uczestniczy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach [1[...]

Caffeine removal during the water treatment. Usuwanie kofeiny podczas procesu uzdatniania wody


  Caffeine concns. in H2O samples collected from 2 drinking water treatment plants in Kraków were detd. by solid phase extn. and gas chromatog. with mass spectrometry. The av. degrees of caffeine removal were 80–100%. Filtration through sand filters was found the most effective stage of the caffeine removal. Kofeina jest powszechnie spożywanym farmaceutykiem. Pomimo dobrego metabolizowania w organizmie człowieka jest składnikiem ścieków powstałych w gospodarstwach domowych. Nieoczyszczone ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych są przyczyną zanieczyszczeń ujęć wody surowej dla zakładów uzdatniania wody. Przeprowadzono analizy zawartości kofeiny w próbkach wody pobranych podczas procesów jej uzdatniania w Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany i Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa, w Krakowie. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem techniki ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. Efektywność procesu usuwania kofeiny w ZUW Bielany to prawie 100%, a w ZUW Rudawa ok. 80% mas. Najskuteczniejszym procesem usuwania kofeiny w obu zakładach jest filtracja na filtrach piaskowych. Kofeina to substancja o działaniu psychoaktywnym która pobudza, zmniejsza uczucie znużenia, zmęczenia i senności. Jest skład- Politechnika Krakowska AgnieszkA JAgodA*, Witold ŻukoWski, BArBArA dąBroWskA Caffeine removal during the water treatment Usuwanie kofeiny podczas procesu uzdatniania wody Please cite as: Przem. Chem. 2013, 92, 5, 843. Prof. dr hab. inż. Witold ŻUKOWSKI - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 781. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel.: (12) 628-27-67, fax: (12) 628-20-35, e-mail: ajagoda@chemia.pk.edu.pl Mgr inż. Agnieszka JAGODA w roku 2006 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, [...]

Tendencje w zużyciu wody


  Przedstawiono współczesne trendy w poborze i zużyciu wody na świecie, wymieniono pokrótce metody prognozowania ilości pobieranej wody oraz indeksy opisujące niedostateczność zasobów. Zwrócono uwagę na to, że często nie fizyczny brak wody, tylko brak środków finansowych jest powodem braku dostępu do wody o odpowiedniej jakości na potrzeby bytowo-gospodarcze. W Polsce od czasu drugiej wojny światowej do 1989 r. produkcja wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca rosła, chociaż niekoniecznie przekładało się to na zwiększanie jej zużycia. Duża część produkcji była tracona przez nieszczelności tak w sieciach wodociągowych, jak i aparaturze czerpalnej. Przy wysokiej produkcji wody niskie było zużycie mydeł i środków piorących. Od 1989 r. doszło do wieloletniego zmniejszania się zużycia wody. W 2003 r. ONZ oceniało liczbę osób bez dostępu do bezpiecznej wody na świecie jako 1 mld 200 mln. Biorąc pod uwagę, że rolnictwo i przemysł pobierają wielokrotnie więcej wody niż przeznacza się na cele bytowo-gospodarcze [14], można dojść do wniosku, że o ile w rejonach ubogich w wodę odczuwalny jest dotkliwy jej brak dla rozwoju przemysłu i rolnictwa w stopniu zapewniającym dochody pozwalające na utrzymanie godnego poziomu życia, o tyle ograniczenie do niej dostępu w gospodarstwach domowych ma raczej charakter ekonomiczny, a nie hydrologiczny. Spośród tego 1,200 mln ludzi pozbawionych dostępu do wody o odpowiedniej jakości 900 tys. ma dochód nieprzekraczający jednego dolara dziennie. Przykładem wpływu ekonomii na występowanie, czy niewystępowanie bra-ków zasobów wody jest Polska. Pod koniec lat osiemdziesiątych pobieraliśmy ponad 20% zasobów dynamicznych i na tej podstawie mieliśmy zostać zaklasyfikowani do krajów z niedoborem wody. Tymczasem od 1989 r. upadek przemysłu ciężkiego, a w znacznie mniejszym stopniu drastyczne zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych, spowodował obniżenie poborów wyraźnie poniżej tej[...]

Alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę


  Dokonano przeglądu alternatywnych możliwości zaopatrzenia w wodę, jak: jej odnowa, odsalanie wody morskiej, używanie wody butelkowej i zmiany rodzaju produkcji. Opisano też wpływ zmian klimatu i wojen na zaopatrzenie w wodę. Chociaż trzy czwarte globu ziemskiego pokrywa woda, to ocenia się, że jedynie jej 0,007% jest łatwo dostępne do zaopatrzenia w wodę ludności [5]. Około 60% tych zasobów przypada zaledwie na osiem krajów: Brazylię, Rosję, Chiny, Kanadę, Indonezję, USA, Indie, Kolumbię i Kongo [13]. Przewiduje się obecnie, iż siedmiomiliardowa społeczność wzrośnie do ośmiu miliardów w 2025 r. [17] i do dziewięciu i pół miliarda do 2050 r. Oznaczać to będzie wzrost zapotrzebowania na wodę do produkcji żywności, rozrastającego się przemysłu i w mniejszym stopniu na cele bytowo-gospodarcze. Tymczasem zasoby wody słodkiej nie ulegną istotnemu zwiększeniu. Ocieplenie klimatu, niezależnie od przyczyn, powoduje co prawda przyspieszenie cyklu hydrologicznego, ale obserwacje nie wskazują na istotne zwiększenie sumy wysokości opadów w skali roku. Udowodniono natomiast wydłużanie się susz, zmniejszenie opadów w zimie i nasilenie pogodowych zjawisk ekstremalnych w różnych częściach świata. W tej sytuacji znaczenia nabierają alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę, tym bardziej że wykorzystanie odnowionych ścieków w rolnictwie może pomóc zaoszczędzić inne zasoby naturalne - jak fosfor, którego zapasy światowe starczą na nie więcej niż 200 lat i który w licznych oczyszczalniach w Szwecji odzyskuje się z osadów ściekowych, ponosząc spore koszty. Również odsalanie wody morskiej jest stosowane na dużą skalę. Te i inne alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę zostały wymienione i scharakteryzowane w tym artykule. Rys. 1. Względne nakłady finansowe na gospodarkę wodno-ściekową na świecie [14] ■ Alternatywne zaopatrzenie Wśród alternatywnych możliwości zaopatrzenia można wymienić wykorzystanie wody deszczowej, odnowę [...]

 Strona 1