Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Anna Pajdak"

The effect of time on changes in the pore texture of the modified calcium sorbents Wpływ czynnika czasu na zmiany tekstury porowatej modyfikowanych sorbentów wapniowych DOI:10.15199/62.2016.6.20


  Com. and activated Ca(OH)2 were ground and studied for grain size distribution, d., sorption vol. and capacity as well as textural parameters after storage for 6 and 12 months. The modified Ca(OH)2 produced by slaking CaO in aq. EtOH showed the best textural parameters but was unstable during storage. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wpływu czasu przechowywania modyfikowanych sorbentów wapniowych na zmianę parametrów tekstury porowatej, decydujących o ich zdolnościach sorpcyjnych. Wyjściowymi sorbentami wapniowymi były różne rodzaje wodorotlenku wapnia: handlowy, poddany modyfikacji mechanicznej polegającej na mieleniu, oraz gaszony w wodnym roztworze alkoholu etylowego. Zastosowane modyfikacje spowodowały wzrost powierzchni właściwej (BET, BJH) i pojemności sorpcyjnej sorbentów w odniesieniu do produktu handlowego. Uzyskano produkty o zwiększonej objętości i mniejszym rozmiarze porów. Z upływem czasu przechowywania zaobserwowano pogorszenie parametrów teksturalnych i postępujący proces zasklepiania się najdrobniejszych porów, który był najintensywniejszy w pierwszych 6 miesiącach od zastosowanych aktywacji. Metody wapniowe należą do najbardziej rozpowszechnionych sposobów ograniczania emisji kwaśnych zanieczyszczeń ze spalin powstałych w obiektach energetycznego spalania. Wykorzystują jedne z najtańszych sorbentów, ale dla uzyskania wysokiej sprawności oczyszczania wymagają stosowania ich w znacznym nadmiarze1, 2). Skuteczne są zarówno w suchych procesach oczyszczania spalin, jak i wymagających obecności wody. Jednym z najefektywniejszych sorbentów wapniowych jest wodorotlenek wapnia Ca(OH)2, który z powodzeniem jest wykorzystywany w metodach suchych i półsuchych. O jego efektywności, podobnie jak i innych sorbentów używanych w oczyszczaniu spalin3), decydują m.in. takie czynniki, jak temperatura procesu oraz czas kontaktu z zanieczyszczeniem. W zależności od temperatury uwarunkowanej miejscem prowadzenia p[...]

Porównanie kinetyki sorpcji wodoru w stopie metalicznym LaNi5 i wielościennych nanorurkach węglowych DOI:10.15199/62.2018.6.26


  Sorpcja wodoru od wielu lat jest obszarem intensywnych badań. Wodór wykorzystany jako paliwo o zerowej emisji zanieczyszczeń podczas spalania, jest uważany za idealną alternatywę dla paliw kopalnych1). Prace nad rozwojem technologii efektywnego magazynowania wodoru i energetyki wodorowej trwają od lat. Rozwój technologiczny tego sektora jest silnie wspierany przez politykę rządów państw UE i USA. Opracowane rozwiązania technologiczne stanowią obiekt zainteresowania koncernów samochodowych, które dostosowują swoje usługi dla wciąż rozwijającego się segmentu samochodów elektrycznych i wodorowych. Zainteresowaniem objęte są tu zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie sposoby wykorzystania wodoru jako paliwa. Grupa Lotos zamierza rozwinąć ideę instalacji wykorzystujących energię odnawialną do produkcji wodoru, który po zmagazynowaniu mógłby być wykorzystany do wytworzenia energii elektrycznej. W połowie 2017 r. koncern Orlen S.A. uruchomił w Niemczech swój pierwszy punkt do zasilania samochodów wodorem2). Choć w Polsce energia wodorowa nie jest bezpośrednio uwzględniona ani w Planie Rozwoju Elektromobilności3), stworzonym w Ministerstwie Energii, ani w Ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych4), zgodnej z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE, wciąż trwają badania naukowe w tym kierunku, wspierane przez projekty europejskie i ogólnoświatowe. Wyniki badań wskazują na coraz efektywniejsze energetyczne i ekonomiczne wykorzystanie tego paliwa5-7). Perspektywa powszechnego wykorzystania wodoru w aspekcie jego pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji stanowi jednak wciąż duży problem. Metody magazynowania ciekłego wodoru w obniżonej temperaturze, zbliżonej do temperatury ciekłego azotu i pod znacznie podwyższonym ciśnieniem, są wątpliwym rozwiązaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa stosowania. Magazynowanie wodoru w niektórych metalach (Pd, Ni), związkach metalicznych, nieorganicznych i stopach metali (TiNi,[...]

Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu


  Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych, określających proces rozkładu wodorowęglanu sodu oraz wpływ aktywacji termicznej na rozwinięcie jego powierzchni właściwej i porowatości. Stwierdzono, że maksymalne rozwinięcie powierzchni właściwej i porowatości ma miejsce w temp. 700°C (przy czasie aktywacji 60 s). Potwierdzono możliwość otrzymania węglanu sodu o rozwiniętej mikrostrukturze i efektywnego stosowania go w procesach oczyszczania gazowych produktów spalania w suchych metodach oczyszczania spalin. NaHCO3 was heated at 25-900°C for 60 s to follow its mass loss, content of Na2CO3, pore vol., porosity and sp. surface. At the optimum temp. 700°C, max. porosity (69%) and sp. surface 5,26 m2/g were achieved. Pierwsze badanie nad zastosowaniem sorbentów sodowych, służących do odsiarczania spalin z gazów odlotowych, wykonano w drugiej połowie XX w. Już wtedy zaobserwowano bardzo dobrą ich zdolność do sorpcji ditlenku siarki. Jednak, ze względu na ograniczoną dostępność tego typu sorbentów oraz wysokie koszty produkcji, nie wdrożono ich do procesów odsiarczania spalin na szeroką skalę. Powszechne w stosowaniu stały się sorbenty wapienne. Obecnie sytuacja ta ulega zmianie. Postęp technologiczny wymusza stosowanie sorbentów o coraz wyższej reaktywności i skuteczności usuwania SO2 i tlenków azotu NOx. Zgodnie z nowymi wytycznymi emisyjnymi, wymagane poziomy stężenia SO2 i NOx oraz pyłu będą wynosiły odpowiednio 200, 200 oraz 30 mg/mn 3. W instalacjach wykorzystujących sorbenty aInstytut Nawozów Sztucznych, Oddział Chemii Nieorganicznej "IChN", Gliwice; bPolitechnika Częstochowska Barbara Walawskaa, *, Arkadiusz Szymanekb, Anna Pajdakb, Przemysław Szymanekb Wpływ temperatury rozkładu na powierzchnię właściwą wodorowęglanu sodu Impact of decomposition temperature on the surface area of sodium bicarbonate Dr hab. inż. prof. P.Cz. Arkadiusz SZYMANEK w roku 1995 ukończył studia na Politechnice Częstochowskiej. Jest profesorem w [...]

Purification of flue gases from combustion of solid fuels with sodium sorbents Oczyszczanie gazów ze spalania paliw stałych z SO2 sorbentami sodowymi DOI:10.15199/62.2015.3.25


  Com. NaHCO3 was activated by milling at 300°C (speed 2000-5000 rpm) for 30 min to increase its sp. surface from 0.1 m2/g up to 4.2 m2/g. The activated NaHCO3 was used for sorption of SO2 from a model gas mixt. (SO2, CO2 and O2 contents 2200 ppm, 16% and 6%, resp.). The activated NaHCO3 showed the SO2 removal efficiency 85-96% at conversion 13-16%. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych i testowych wpływu aktywacji mechanicznej stałego sorbentu sodowego na strukturę powierzchni ziaren oraz zdolności sorpcyjne względem ditlenku siarki (SO2). Aktywacja mechaniczna polegała na mieleniu badanego sorbentu w młynie przeciwstrumieniowym z zastosowaniem trzech różnych prędkości obrotowych separatora, w wyniku czego uzyskano sorbenty różniące się rozkładem ziarnowym. Wzrost prędkości wpływał na obniżenie średnicy ziaren mielonego sorbentu przy równoczesnym wzroście zarówno powierzchni właściwej, jak i całkowitej objętości porów. Oceniano jak zmiana tych parametrów wpływa na efektywność oczyszczania gazów modelowych z SO2. Badania prowadzono na stanowisku testowym w temp. 300°C, wyznaczając dla każdego ze stosowanych sorbentów sprawność usuwania SO2 oraz stopień konwersji. Odnotowano pozytywny wpływ mielenia przeciwstrumieniowego sorbentu sodowego na efektywność sorpcji. Określono maksymalną sprawność sorpcji sięgającą od 77% dla sorbentu niemielonego do 96% dla materiału o najmniejszym średnim uziarnieniu przy 16-proc. stopniu jego przereagowania. Emisja zanieczyszczeń gazowych ze spalania paliw to ważny problem dla energetyki konwencjonalnej. Standardy emisyjne zanieczyszczeń z gazów odlotowych, głównie SO2, NOx i pyłów podlegają ciągłym zaostrzeniom, a stan ten wymusza stosowanie sorbentów o coraz wyższej reaktywności i skuteczności oczyszczania. Dzięki temu w ostatnich latach obserwuje się trend spadkowy przebiegu ogólnego indeksu jakości powietrza dla Polski1). Głównym emitorem zanieczyszczeń w Polsce są elektrownie i [...]

Izosteryczne ciepło sorpcji metanu na wybranych węglach kamiennych DOI:10.15199/62.2019.4.22


  Węgiel jest heterogeniczną skałą zbiornikową stanowiącą specyficzny kolektor dla gazu. Zgodnie z klasyfikacją IUPAC1) oraz Sing i współpr.2) w strukturze porowej węgla występuje cały zakres porowatości, od makroporów (>50 nm) i mezoporów (2-50 nm), po mikropory (<2 nm), a w zakresie mikroporów również ultramikropory (<0,8 nm). Z literatury wynika, że ponad 90% pustej przestrzeni w węglu stanowią pory o średnicy poniżej 1 nm, stąd węgiel rozpatrywany jest głównie jako materiał ultramikroporowaty3). Ultramikropory mają rozmiary porównywalne do rozmiarów cząsteczek sorbowanych gazów i decydują o tym, że węgiel ma dużą pojemność sorpcyjną, która zależy m.in. od stopnia jego metamorfizmu, składu macerałowego i mineralnego oraz parametrów fizycznych4-6). Udział makro- i mezoporów w węglu jest niewielki i nieznacznie wpływa na jego pojemność sorpcyjną, choć pory te mają znaczącą rolę w procesach transportu gazów7). Cechą specyficzną węgla jest brak bezpośredniego związku pomiędzy objętością porów a powierzchnią właściwą, stąd w aspekcie badań struktury porowej nie może on być rozpatrywany jako porowate ciało sztywne8, 9). Budowa strukturalna jednak znacząco wpływa na kinetykę zjawisk sorpcyjnych w węglu i innych materiałach węglowych pochodzenia zarówno naturalnego, jak i w syntetycznie wytworzonych10). Znajomość parametrów strukturalnych węgla, takich jak powierzchnia właściwa, wielkość i rozkład porów, jest kluczowa również z punktu widzenia jego wydobycia, wzbogacania oraz wykorzystania w energetyce. Jest również zasadniczym czynnikiem decydującym o efektywności sorpcji i desorpcji metanu11) oraz sekwestracji CO2 w pokładach węglowych12, 13). W literaturze występuje wiele prac dotyczących sorpcji gazów na węglu14, 15). Prace te dotyczą badań związanych z pozyskiwaniem metanu z pokładów węgla, zagrożeniami metanowym oraz wyrzutami metanu i skał oraz aspektami związanymi z sorpcją wymienną CH4/CO2 w związku z podziemną sekwestracją d[...]

 Strona 1