Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Bolesław Kłosiński"

Rozwój europejskich norm dotyczących wykonywania fundamentów specjalnych


  Trwające od 1975 r. działania Wspólnoty Europejskiej, których celem było usunięcie przeszkód technicznych w handlu i harmonizacja specyfikacji technicznych w budownictwie, doprowadziły do utworzenia zbioru europejskich norm budowlanych. Fundamentowania dotyczą normy projektowania, tzw. Eurokody (EC), które od kwietnia 2010 r. są podstawowymi normami projektowania budowli, a także normy wykonawstwa robót geotechnicznych oraz rozpoznania podłoża, badań gruntów i konstrukcji. Najbardziej popularny jest Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne [9, 10], a uzupełnia go: grupa norm badań gruntów ISO i EN-ISO oraz instrukcje ISO/TS, a także grupa 13 norm EN Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Informacje na ich temat zawierają publikacje [5, 6, 18, 19). Zagadnienia fundamentowania występują także w PN-EN 1992 Eurokod 2 Konstrukcje betonowe lub PN-EN 206-1. Normy projektowania i badań nie zaspokajały potrzeb wykonawców. Działająca od 1989 r. Europejska Federacja Wykonawców Fundamentów EFFC doprowadziła do wydzielenia w 1992 r., przez Europejskie Centrum Normalizacji, Komitetu CEN/TC 288Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Głównymcelemjego działań jest opracowanie norm dotyczących metod wykonawstwa robót. Pierwsze normy powstały w 1999 r. Dotychczas wydano 13 norm (PKN ustanowił już osiem polskich wersji PN-EN, a pozostałe są dostępne w wersjach oryginalnych). Normy wykonawstwa tworzą dwie grupy: fundamentowe dotyczące pali, ścian itp. oraz odnoszące się do wzmacniania podłoża. Zagadnienia te uzupełniają prace [4, 7, 15]. W tabeli 1 podano numery i tytuły norm wg stanu w 2012 r. W latach 2010 - 2011 opublikowano znowelizowane wersje norm EN 1536 Pale wiercone i EN 1538 Ściany szczelinowe (dostępne w PKN tylko w wersjach oryginalnych); EN 1537 Kotwy gruntowe jest ankietowana, a w opracowaniu znajduje się nowa EN 14199 Mikropale. Głównym celem omawianych norm jest stworzenie szczegółowych dokumentó[...]

Kołowe i wielokątne obudowy wykopów ze ścian szczelinowych


  Głębokie wykopy, zwłaszcza wśród istniejącej zabudowy, są dużym wyzwaniem technicznym. Wcelu ich bezpiecznego głębienia i ochrony otoczenia najczęściej są obecnie stosowane obudowy ze ścian szczelinowych, które zostały sprawdzone na wielu budowach i stały się dobrze opanowaną technologią przez firmy wykonawcze [2, 3, 5]. Główne ich zalety to duża sztywność oraz możliwość wykorzystania jako docelowych ścian podziemia i fundamentu budowli. Kształt obudów podyktowany jest zwykle granicą działki i opisany liniami prostymi; najczęściej bywa prostokątny. Ściany obudów wymagają solidnego zbrojenia do przeniesienia momentów zginających oraz dużego zagłębienia poniżej dna wykopu w celu zapewnienia ich stateczności. Obudowy głębszych wykopów są kotwione, podpierane stropami podziemia lub rozporami stalowymi. Grubość ścian obudów wynosi zwykle 60 lub 80 cm, rzadziej 100 cm i więcej. Kołowy kształt zapewnia pracę ściany jako konstrukcji "samonośnej" - na ogół niewymagającej rozparć lub kotwienia. Możliwe jest mniejsze zagłębienie poniżej spodu wykopu, gdyż ściana nie wymaga utwierdzenia w gruncie. Istotne jest, aby obciążenia obudowy były możliwie równomierne. W przypadku zróżnicowanej budowy gruntu, różneg[...]

Zmiany w europejskich normach fundamentowych DOI:10.15199/33.2015.02.06


  Normy europejskie dotyczące projektowania (Eurokod 7), wykonywania i badań podłoża są systematycznie rozwijane i ulepszane.Wartykule zebrano informacje o zmianach norm i nowych dokumentach z lat 2013 - 2014 oraz aktualne informacje o ich wdrażaniu w Polsce. Słowa kluczowe: fundamenty; badania gruntu; normy europejskie; projektowanie; wykonawstwo. Abstract. European Standards for foundations design (Eurocode 7), construction and ground investigation are constantly developed and improved. The paper compiled information on changes in norms and new documents made in 2013 - 2014, and updated information on their implementation in Poland. Keywords: foundations; ground investigation; European Standards; design; construction.Tematyka fundamentowania jest przedmiotemtrzech grup norm europejskich: ● projektowanie: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - PN-EN 1997-1 i 2; ● wykonywanie: 13 normENWykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych; ● badanie podłoża: ponad 30 normISOiEN-ISOrozpoznania podłoża, badania gruntów i konstrukcji oraz instrukcje ISO/TS. Zagadnienia fundamentowania znajdują się także w innych normach, jak PN-EN 1992 Eurokod 2 Konstrukcje betonowe lub PN-EN 206 Beton [9]. Wartykule przedstawiono informacje na temat norm fundamentowych oraz ich wdrażania w Polsce, aktualizujące dane w publikacjach [2, 20]. Rozwój norm projektowania tzw. Eurokodów Prace nad zbiorem norm projektowania konstrukcji, tzw. Eurokodów (EC), trwają od ponad 30 lat. Eurokody określają zasady projektowania budynków i budowli inżynierskich. W1994 r. opublikowano tzw. prenormę ENV 1997-1 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne, którą przekształcono w normę EN 1997-1:2004, a w 2007 r. normę EN 1997-2 Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego. Od kwietnia 2010 r. do zbioru norm polskich należą polskiewersje Eurokodów PN-EN 1997-1:2008 i 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne [12, 14].W2010 r. ustanowiono Z[...]

Sprawdzanie stateczności skarp - zmiana przepisów drogowych DOI:10.15199/33.2016.02.05


  Rozporządzenie Ministra Transportu iGospodarkiMorskiej (MTiGM) z 1999 r. zawierało nadmiernewymagania dotyczące stateczności skarp. Po jego nowelizacji w 2015 r. zniknęły nieracjonalne postanowienia. Obecnie skarpy należywymiarować zgodnie z Polską Normą, a najlepiej unikać przebiegu dróg przez tereny osuwiskowe. Ocena stateczności skarp, zwłaszcza istniejących zboczy, należy do najtrudniejszych zadań geoinżynierii. Duża liczba trudnych do ustalenia niewiadomych powoduje, że praktycznie nigdy nie ma pełnej pewności zachowania stateczności. Trudno to zaakceptować osobom odpowiedzialnym za projektowane lub istniejące budowle oraz za ich bezpieczeństwo. Osuwiska są częstymproblemembudowy i utrzymania szlaków komunikacyjnych. Aby uniknąć kłopotów, najprościej omijać potencjalne lub czynne już osuwisko [3, 15], co niekiedy bywa trudne.Wówczas konieczne jest odpowiednie kształtowanie skarp oraz stosowanie konstrukcji stabilizujących - nieraz niezwykle kosztownych w przypadku dużych budowli. W związku z tym wymagania powinny być starannie wyważone. WRozporządzeniu MTiGM z 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [12], podane zostały, chyba bez świadomości skutków, nieracjonalnie duże wymaganie dotyczące stateczności skarp, które zdecydowanie odbiegały od postanowień norm krajowych i zagranicznych. W wyniku tego większość istniejących i statecznych skarp nie spełnia wymagań zapasu bezpieczeństwa. Rozporządzenie to zostało w lutym 2015 r. znowelizowane [13]. Radykalne postanowienia usunięto, a nowe wymagania sprowadzają się głównie do stosowania Polskich Norm projektowania. Dotychczas wielu projektantów nie jest tego świadomych. Wymagania dotyczące stateczności w Rozporządzeniu MTiGM z 1999 r. Rozporządzenie [12] określało m.in. wymagania dotyczące budowli ziemnych. W § 144 nakazano sprawdzanie ogólnej stateczności skarp, zboczy i ścian oporowych, zg[...]

Fundamentowanie budynków wysokich


  Realizacja budowli wysokich, a więc zwartych w planie konstrukcji typu wieżowego, takich jak wieże, wysokie filary i pylony mostów, kominy, budowle przemysłowe, maszty, słupy linii energetycznych oraz budynki wysokie, zwłaszcza na terenach zabudowanych, wymaga zwykle rozwiązania różnorodnych zagadnień z dziedziny geotechniki i budownictwa inżynieryjnego. Należą do nich planowanie przestrzenne, badania i ocena podłoża, fundamenty głębokie, zabezpieczenie ścian głębokichwykopów,wzmocnienie fundamentów, zabezpieczenie przyległych budynków oraz instalacji, zmiany i regulowanie warunków wodnych, a także ochrona dóbr kultury, wpływ na środowisko i wymagania jego ochrony. Wiele zagadnień projektowych związanych z posadowieniami wysokich budowli omawiają publikacje [8, 9, 21], a np. kwestie wpływu wykopów i nowych budowli na sąsiednią zabudowę [11, 18]. Badania podłoża Właściwe rozpoznanie podłoża wpływa na bezpieczeństwo i koszt budowli. Nie warto więc oszczędzać na badaniach podłoża, a przede wszystkim powierzać ich tanim firmom, bowiem pozorne oszczędności zwykle generują wielokrotnie większe wydatki.Wcelu dobrej oceny warunków geotechnicznych zwykle nie trzeba wykonywać wielu wierceń i badań laboratoryjnych "nabijających" koszty rozpoznania. Konieczne jest natomiast specyficzne doświadczenie geotechniczne, niezbędne do racjonalnego określenia zadań i badań rzeczywiście użytecznych oraz do sformułowania wniosków dla konstruktorów. Ponadto ważne jest odpowiednio wczesne wykonanie badań, by projektant, a także inwestor nie podejmowali decyzji "w ciemno". Na terenach zabudowanych podłoże jest na ogół dość dobrze rozpoznane. Nie zwalnia to jednak z wykonania badań, których zakres powinien być dostosowany do fazy dokumentacji oraz rozmiarów i zagłębienia fundamentów. W terenach słabo zbadanych celowe jest poprzedzenie badań studiami kameralnymi i wizją lokalną, wstępnym rozpoznaniem form geologicznych, występującej roślinności, waru[...]

 Strona 1