Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej PAWLAK"

Lighting of working places for people with moderately poor sight

Czytaj za darmo! »

The paper presents lighting preferences of people with moderately impaired eyesight as well as suggestions for lighting of work places for that group of people, based on foreign literature. The main principles were estimated for a luminaire provided for additional lighting of working places for people with eyesight impairments. It presents also design of such luminaire, together with measurement results of its lighting parameters. Streszczenie: W referacie opisano specyfikę widzenia oraz preferencje oświetleniowe osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia. Zaprezentowano przykładowe sposoby oświetlenia stanowisk pracy przeznaczone dla tej grupy osób zaczerpnięte z literatury zagranicznej. Określono założenia, jakie powinna spełniać oprawa oświetlenia miejscowego przewidziana do doświetlania stanowisk pracy osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia oraz opisano konstrukcję modelu takiej oprawy, wraz z wynikami pomiarów parametrów świetlnych. (Oświetlenie miejsc pracy osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia). Keywords: Local lighting luminaires, High power LED diode, Colour temperature, Moderately poor sight. Słowa kluczowe: oprawa oświetlenia miejscowego, diody świecące dużej mocy (LED), temperatura barwowa, umiarkowane upośledzenie widzenia. Introduction According to the data in possession of the Polish Association of the Blind, the number of people with severe and mediocre eyesight impairments registered for all the age groups is equal to 61 526 [8] and the number of working blind people amounts to 5396. Limited eyesight performance, which additionally deteriorates with age, very frequently prevents people not only from performing any precision work but also from performing such simple activities as reading or moving around. One of the secondary effects may include depression, premature retreat from the professional and social life. Under the conditions of lowered illumination, it is possible to observe deterioration of eyesight p[...]

Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - proponowane zmiany w europejskiej normie oświetleniowej

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule omówiono nowe wymagania zawarte w projekcie europejskiej normy oświetleniowej EN 12464-1 w stosunku do aktualnej normy oświetleniowej, którą w języku polskim opublikował PKN w listopadzie 2004 roku. Abstract. The paper describes new requirements included in the draft of European lighting standard FprEN 12464-1: 2009, compared to the present lighting standard, published in Poland by PKN in November 2004. (Lighting of Indoor Work Places - proposition of changes in the draft of the European Lighting Standard). Słowa kluczowe: norma oświetleniowa, siatka pomiarowa natężenia oświetlenia, współczynnik utrzymania, procedury weryfikacyjne. Keywords: Lighting Standard, Illuminance Grid, Maintenance Factor, Verification Procedures. Wstęp Podczas konferencji Lighting Quality & Energy Efficiency, zorganizowanej przez Międzynarodowy Komitet Oświetleniowy (CIE) w marcu 2010 r. w Wiedniu, zaprezentowano referat na temat zmian w aktualnej normie oświetleniowej EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. Prelegentem był współautor tych zmian, Peter Dehoff z Austrii. Aktualna wersja tej normy została opracowana przez Grupę Roboczą (WG 2) Komitetu Technicznego TC 169 Europejskiej Komisji Normalizacyjnej (CEN) i ustanowiona w październiku 2002 r. Od października 2007 roku ta sama Grupa Robocza pracuje nad jej nowelizacją. Z wystąpienia tego autora wynikało, że do 10 lutego br. zbierano opinie z narodowych komitetów normalizacyjnych, a po ich analizie, która będzie trwała do końca 2010 r., w lipcu 2011 ma się ukazać znowelizowana wersja tej normy. W prezentowanym artykule omówiono najważniejsze zmiany i uzupełnienia, zaproponowane przez Grupę Roboczą WG 2. Zakres normy i powołania normatywne W projekcie nowelizowanej normy EN 12464-1 dodano odwołania do normy EN 12464-2 w zakresie oświetlenia miejsc pracy znajdujących się na zewnątrz oraz do norm EN 1838 i EN 13032-3 dot[...]

Wyniki badań zmęczenia wzroku osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia w zależności od systemu oświetleniowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych mających na celu ustalenie preferencji oświetleniowych osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia. Omówiono przebieg tych badań oraz opracowano metodę oceny zmęczenia wzroku, która składała się z badań obiektywnych oraz subiektywnych. Zaprezentowano także opracowany system oświetleniowy, który był w badaniach alternatywą dla opraw oświetlenia ogólnego z rastrami parabolicznymi. Abstract. The paper presents the results of experimental investigation aimed at the assessment of lighting preferences of workers with moderately poor sight. Conduction of research was described, as well as, the method of assessment of eye fatigue, that consists of objective and subjective studies. The author presents the designed of lighting system that was the alternative for general lighting with parabolic louver during the research. (The results of the investigation of eye fatigue of the workers with moderately poor sight in relation to the lighting system). Słowa kluczowe: umiarkowane upośledzenie widzenia, zmęczenie wzroku, ostrość widzenia, system oświetleniowy. Keywords: Moderately poor sight, eye fatigue, visual acuity, lighting system. Wstęp Osoby o umiarkowanym upośledzeniu widzenia stanowią szczególną grupę pracowników, która powinna mieć zapewnione warunki oświetleniowe dostosowane do wymogów zmienionego czynnościowo narządu wzroku. Dotychczas nie określono jednak optymalnych parametrów oświetleniowych i preferowanego systemu oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy dla tej grupy osób. W celu wyznaczenia tych warunków oświetleniowych niezbędne było wykonanie badań eksperymentalnych, podczas których wykorzystano opracowany w CIOP-PIB system oświetlenia złożonego. W badaniach eksperymentalnych wykorzystano stanowisko z komputerem, na którym wyświetlane były specjalnie opracowane testy, odpowiednio dobrane do zdolności wzrokowych badanej grupy. Również metodę oceny zmęczenia wzroku opracowano[...]

Zasady eksploatacji systemów oświetlenia awaryjnego DOI:10.15199/48.2015.07.20

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące stosowania systemów oświetlenia awaryjnego, zawarte w aktualnych przepisach prawnych, z uwzględnieniem zapisów znowelizowanej normy PN-EN 1838 z 25 listopada 2013 r. Dokonano interpretacji niektórych zapisów zawartych w normach przedmiotowych. Zaprezentowano podział oświetlenia awaryjnego, omówiono cele, wymagania oraz przykładowe zastosowania różnych rodzajów awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Przedstawiono ogólne zasady umieszczania opraw awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Abstract. This article presents the requirements for the use of emergency lighting systems contained in the current legislation with regard to the provisions of the amended standard EN 1838 of July 2013. The paper includes the interpretation of some provisions contained in these standards. It shows the classification of emergency lighting, which includes emergency escape lighting and standby lighting. Then it discusses the purposes, requirements and example applications of each type of emergency escape lighting. A separate chapter presents the general location principles of emergency escape lighting luminaires. (Principles of operation of emergency lighting systems). Słowa kluczowe: oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie: dróg ewakuacyjnych, strefy otwartej, strefy wysokiego ryzyka Keywords: emergency escape lighting, escape route lighting, open area lighting, high risk task area lighting Wstęp Oświetlenie awaryjne jest realizowane za pomocą wytypowanych opraw oświetlenia ogólnego lub specjalnie montowanych opraw zasilanych z dodatkowych źródeł energii elektrycznej, które powinny samoczynnie załączyć się po zaniku zasilania podstawowego. Zadaniem oświetlenia awaryjnego jest umożliwienie bezpiecznego zakończenia realizowanych procesów, a także bezpiecznego opuszczenia zagrożonych pomieszczeń w sytuacji nagłego, niespodziewanego braku oświetlenia podstawowego. Niestety, często można jeszcze spotkać obiekty budowlane,[...]

Porównanie symulacji komputerowych instalacji oświetlenia ewakuacyjnego DOI:10.15199/48.2016.09.43

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie poprawności wykonywania symulacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem najpopularniejszych programów służących do wspomagania projektowania oświetlenia - DIAUX i RELUX. Do wykonania projektów wytypowano pięć opraw oświetlenia ewakuacyjnego ze źródłami LED o zasilaniu awaryjno-sieciowym różniących się krzywą światłości oraz wartością strumienia świetlnego. Abstract. The purpose of the study was to determine the performance accuracy of the simulation of escape route lighting installations using the most popular programs supporting the lighting design - DIAUX and RELUX and possible errors associated with illuminance measuring of emergency escape lighting. In order to complete the projects we have selected five emergency lighting luminaires with LED sources with different light curve and the value of the luminous flux. (Comparison of results of computer simulations for the escape route lighting installation). Słowa kluczowe: oświetlenie drogi ewakuacyjnej, programy wspomagające projektowanie oświetlenia DIALUX i RELUX, oprawa oświetlenia ewakuacyjnego. Keywords: escape route lighting, program supporting the lighting design DIALUX and RELUX, escape lighting luminaire. Wstęp W przypadku nagłego i długotrwałego braku oświetlenia podstawowego nie można w bezpieczny sposób opuścić użytkowanych obiektów, szczególnie gdy przebywa w nich duża liczba osób, czy zakończyć trwających czynności z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa. Aby nie dopuścić do pojawiania się takich sytuacji, stosuje się dodatkowe źródła energii elektrycznej do zasilania wytypowanych opraw oświetlenia ogólnego lub specjalnie montowanych w tym celu opraw oświetleniowych. Zadaniem tych opraw jest umożliwienie bezpiecznego opuszczenia zagrożonych pomieszczeń - są to oprawy oświetlenia ewakuacyjnego. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami [1, 2, 3] w każdym obiekcie, w którym zanik napięcia w sieci zasilającej może spo[...]

Oświetlenie ewakuacyjne - analiza porównawcza projektów i wyników pomiarów DOI:10.15199/48.2017.06.14

Czytaj za darmo! »

Wstęp Do oświetlania dróg ewakuacyjnych stosowane są odpowiednie oprawy oświetleniowe, nazywane oprawami oświetlenia ewakuacyjnego. Zadaniem tych opraw jest, w przypadku wystąpienia potencjalnego zagrożenia, umożliwienie bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń przez osoby tam się znajdujące. Aby oświetlenie ewakuacyjne działało niezawodnie, stosuje się dodatkowe źródła energii elektrycznej do zasilania wytypowanych opraw oświetlenia ogólnego lub specjalnie montowanych w tym celu opraw oświetleniowych. Ponadto oprawy te muszą spełniać zawarte w normie PN-EN 1838: 2013 [1] minimalne wymagania dotyczące wartości natężenia oświetlenia na drodze ewakuacyjnej. Każda realizacja oświetlenia ewakuacyjnego musi być poprzedzona prawidłowo wykonanym projektem. Zagadnieniom dotyczącym poprawności wykonywania symulacji instalacji oświetlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem najpopularniejszych programów służących do wspomagania projektowania oświetlenia - DIALux i ReluxSuite poświęcony był artykuł opublikowany w 9 numerze Przeglądu elektrotechnicznego z 2016 r. [2]. Natomiast celem badań zaprezentowanych w niniejszym artykule była weryfikacja pomiarowa poprawności wyników projektów oświetlenia ewakuacyjnego z wykorzystaniem ww. programów - DIALux i ReluxSuite. Weryfikację te przeprowadzono w rzeczywistym korytarzu, którego ściany i sufit były koloru białego, a podłoga niebiesko-szarego oraz w pomieszczeniu o czarnych ścianach, suficie i podłodze. Wymagania oświetleniowe Zgodnie z wymaganiami oświetleniowymi zawartymi w normie PN-EN 1838: 2013 [1] w przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2 m, natężenie oświetlenia w żadnym z punktów wzdłuż środkowej linii tej drogi nie może być mniejsze niż 1 lx. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmującym co najmniej połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno wynosić co najmniej 0,5 lx. Ponadto: - iloraz maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia (Ud) wzdłuż centralnej lin[...]

Zautomatyzowane urządzenie do pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego DOI:10.15199/48.2018.08.30

Czytaj za darmo! »

Pomiary natężenia oświetlenia w ciągach komunikacyjnych czy strefach komunikacyjnych hal przemysłowych są bardzo uciążliwe, szczególnie gdy są to długie czy duże obiekty. Ponadto, pomiary te, zarówno w przypadku oceny oświetlenia ewakuacyjnego czy podstawowego, należy wykonywać na poziomie podłogi [1]. Niestety nie znaleziono żadnego komercyjnego urządzenia przeznaczonego do pomiaru natężania oświetlenia, który samodzielnie by się przemieszczało, przekazywało informację o swoim położeniu oraz miało możliwość zbierania wyników pomiarów natężenia oświetlenia i ich zapamiętywania. W związku z tym podjęto próbę zbudowania modelu takiego urządzenia, które spełniało by te wymogi oraz zapewniało prawidłowość oraz powtarzalność wykonanych pomiarów. Założenia konstrukcyjne modelu zautomatyzowanego urządzenia do pomiaru oświetlenia ewakuacyjnego Projektowane urządzenie przeznaczone do pomiaru natężenia oświetlenia powinno mieć możliwość: - samodzielnego przemieszczania się w linii prostej, - unikania zderzania z obiektami, które przypadkowo mogą znaleźć się na trasie pojazdu jak np. przechodzący człowiek, - sterowania, przy zachowaniu możliwie najmniejszej ingerencji w proces pomiaru, - przekazywania informacji o położeniu (przebytej drodze) i natężeniu oświetlenia w danym punkcie pomiarowym ze ściśle określonym błędem pomiarowym, - współpracowania z powszechnie dostępnymi arkuszami kalkulacyjnymi, - zamontowania głowicy fotometrycznej jak najbliżej podłogi oraz zamontowania jej na zadanej wysokości względem podłogi. Zbudowanie urządzenia spełniającego wyżej wymienione warunki wymaga wiedzy z zakresu mechaniki, elektroniki i programowania. Na podstawie ww. założeń zidentyfikowano następujące problemy, które wymagały rozwiązania: - układ pomiaru natężenia oświetlenia, - wybór konstrukcji mechanicznej pojazdu elektrycznego, - konstrukcja autonomicznego modułu unikania zderzeń z obiektami nieruchomymi oraz takimi, które przypadk[...]

Spektroradiometryczna metoda oceny bezpieczeństwa fotobiologicznego źródeł emitujących promieniowanie optyczne DOI:10.15199/48.2019.10.47

Czytaj za darmo! »

Na rynku oświetleniowym jest obecnie dostępnych wiele typów półprzewodnikowych źródeł światła LED, czyli diod elektroluminescencyjnych, popularnie nazywanych LEDami. Ze względu na swoje niekwestionowane zalety, jak energooszczędność i trwałość, są one coraz częściej stosowane do oświetlenia stanowisk i pomieszczeń pracy, a także naszych mieszkań. Od oficjalnego wycofania z rynku oświetleniowego tradycyjnych żarówek o mocy powyżej 7 W (1.09.2016 r.) oraz niekierunkowych żarówek halogenowych (1.09.2018 r.) źródła LED stały się praktycznie podstawowym zamiennikiem źródeł żarowych. Ponadto, już dzisiaj można zauważyć tendencję, że świetlówki kompaktowe stanowią margines rynku oświetleniowego, a niektóre koncerny oświetleniowe nawet zaprzestały ich produkcji. Artykuł [1] przedstawia wyniki badań źródeł LED jako substytutów tradycyjnych żarówek. Jednak promieniowanie optyczne (światło białe) wytwarzane jest w nich w innych sposób niż w pozostałych rodzajach źródeł światła. O ile w przypadku stosowania promienników emitujących promieniowanie nadfioletowe czy podczerwone użytkownicy zazwyczaj mniej lub bardziej zdają sobie sprawę z tego, że promieniowanie przez nie emitowane może być dla nich szkodliwe, o tyle przy stosowaniu źródeł światła, zwłaszcza nowej generacji, już taka obawa nie występuje. Wynika to głównie z braku ogólnej świadomości, że promieniowanie optyczne przez nie emitowane może stanowić o zagrożeniu siatkówki oka promieniowaniem widzialnym, szczególnie z zakresu tzw. światła niebieskiego, a sporadycznie może stwarzać ewentualne zagrożenie oczu i skóry promieniowaniem nadfioletowym. Zwykle wybór zamiennika tradycyjnej żarówki dokonywany jest przez użytkownika na podstawie zastosowanej technologii wytwarzania światła, ceny i/lub zadeklarowanych przez producenta parametrów takich jak: moc znamionowa, moc równoważna żarówki, barwa światła. Jednak nasuwa się pytanie, czy stosowanie źródeł światła nowej generacji (LE[...]

Lens for luminaires with high power LED diodes

Czytaj za darmo! »

High power LED diodes are characterized by the Lambertian luminous intensity curve, which is undesirable as far as uniform lightning for the target surface and the glare limitation are concerned. In order to obtain the luminous intensity curve assuring uniform lightning on the target surface, it is necessary to utilize lenses, which will dissipate the axial fraction of the luminous flux emitted [...]

 Strona 1  Następna strona »