Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Anna Kowalska"

Optymalizacja decyzji o przyłączeniu rozproszonych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem programowania liniowego

Czytaj za darmo! »

Streszczenie: W artykule przedstawiono algorytm optymalizacji decyzji o przyłączeniu małych źródeł energii, przy uwzględnieniu aspektów technicznych i ekonomicznych tego zagadnienia. Algorytm wykorzystuje programowanie liniowe, w którym zmiennymi decyzyjnymi są warianty przyłączenia różnych źródeł energii w różnych węzłach rozpatrywanej sieci elektroenergetycznej. Sposób oceny decyzji i kryterium optymalizacji można określić jako maksymalizację korzyści ekonomicznych i technicznych inwestora lub inwestorów poprzez zainstalowanie najbardziej efektywnych technicznie i ekonomicznie jednostek wytwórczych w odpowiedniej lokalizacji. Opracowaną metodę przedstawiono na przykładzie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Abstract: The paper deals with decision optimization of the inte[...]

Optymalizacja decyzji o przyłączeniu rozproszonych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem optymalizacji po współrzędnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy algorytm optymalizacji decyzji o przyłączeniu małych źródeł energii, przy uwzględnieniu aspektów technicznych i ekonomicznych tego zagadnienia. W opracowanej metodzie wykorzystano optymalizację po współrzędnych, którymi są w tym wypadku wartości opisujące wpływ przyłączonych źródeł energii na pracę sieci elektroenergetycznej. Opracowaną metodę przedstawiono na przykładzie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia. Abstract: The paper deals with decision optimization of the integration of distributed generation with electrical grid. Presented algorithm is based on technical and economic factors of integration of distributed generation. The method is based on optimization of coordinates, which in this case are values describing influence of integration of distributed generation to the electrical grid. The method is presented on the example of 110/20 kV grid. (Decision optimization of the integration of distributed generation with electrical grid using optimization of coordinates) Słowa kluczowe: optymalizacja po współrzędnych, generacja rozproszona, integracja z siecią elektroenergetyczną Keywords: optimization of coordinates, distributed generation, integration with electrical grid Wstęp Z każdym rokiem zwiększa się liczba rozproszonych źródeł energii elektrycznej (DG - ang. distributed generation) przyłączanych do sieci średniego i niskiego napięcia. Wpływają na to przede wszystkim dyrektywy unijne jak i rozporządzenia krajowe wspierające rozwój energetyki odnawialnej i skojarzonej. W obliczu tych zmian konieczne jest nowe podejście do optymalizacji rozwoju sieci elektroenergetycznej, uwzględniającej nie tylko aspekty techniczne, ale także ekonomiczne przyłączenia małych źródeł energii. W artykule [1] przedstawiono metodę optymalizacji decyzji o przyłączeniu rozproszonych źródeł energii przy wykorzystaniu programowania liniowego. Rozważano wówczas przypadek, w którym jeden inwestor musiał wybrać na[...]

Polski handel zagraniczny produktami branży chemicznej DOI:10.15199/62.2015.5.1


  Obecnie żadna gospodarka nie jest w stanie funkcjonować bez produktów branży chemicznej. Sfera zastosowań produktów tego sektora (a jest to ok. 70% sprzedaży ogółem) jest bardzo szeroka: od komponentów do produkcji wykorzystywanych w wielkim przemyśle, po wyroby codziennego użytku1). W ciągu ostatnich 10 lat największe światowe koncerny chemiczne, zwłaszcza z Azji i na Bliskim Wschodzie, odnotowały istotny wzrost sprzedaży. Przychody osiągnięte przez 50 największych koncernów w 2012 r. wyniosły 961,8 mld USD2). Mimo tego, że w 2013 r. sprzedaż w sektorze zmalała uważa się, że sytuacja przemysłu chemicznego na świecie jest stabilna. Prognozy zakładają, że w kolejnych latach światowy rynek chemiczny (głównie dzięki krajom azjatyckim), będzie rósł w średnim tempie ok. 3%. Obecnie prawie połowa światowej sprzedaży produktów przemysłu chemicznego należy właśnie do nich, a do 2030 r. ich sprzedaż może stanowić nawet 2/3 światowego rynku. W Europie tempo wzrostu ma być wolniejsze, a najszybszy rozwój branży chemicznej przewiduje się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce1). W Polsce sektor chemiczny ma duże możliwości rozwoju. Obecnie jego udział w produkcji przemysłowej kraju jest poniżej poziomu występującego w innych państwach. Podczas gdy na Europę przypada ok. 24% globalnej produkcji, na Polskę mniej niż 2%3). Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji eksportu i importu produktów polskiej branży chemicznej. Dane do analizy pochodziły z roczników oraz opracowań Głównego Urzędu Statystycznego a okres badawczy obejmował lata 2005-2013. Obroty handlu zagranicznego prezentowane są wg Nomenklatury Scalonej CN, stanowiącej podstawowy element Wspólnej Taryfy Celnej. Stosowane w krajach UE ośmiocyfrowe rozwinięcie harmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów tworzy system umożliwiający dokonanie identyfikacji towarów i sklasyfikowanie ich w obrocie międzynarodowym. Według Nomenklatury Scalon[...]

Przegląd metod optymalizacji przyłączenia rozproszonych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach możemy zaobserwować gwałtowny rozwój generacji rozproszonej, uwarunkowany m.in. zmianami legislacyjnymi, liberalizacją rynku oraz koniecznością szybkiego zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Obecność wielu, różnorodnych źródeł energii w sieciach elektroenergetycznych jest dla operatorów sieci przesyłowych i rozdzielczych dużym wyzwaniem. W planowaniu i podejmowaniu decyzji o rozwoju sieci pomocne są metody optymalizacji, których przegląd jest celem tego artykułu. W pracy przedstawione zostaną najczęściej wykorzystywane algorytmy oraz ocena ich skuteczności. Opisane zostaną trendy w podejściach do optymalizacji przyłączania rozproszonych źródeł, a w tym najczęściej brane pod uwagę funkcje celu oraz ograniczenia. Abstract: In last decades the rapid development of distributed generation can be observed. It is caused, among others, by legal circumstances, liberalization of the energy market and increasing demand of electrical energy. The presence of many various distributed generators in the power system is a big challenge for the transmission and distribution system operators. Optimization methods, which state-of-the-art is the subject and aim of this paper, can be very helpful in planning and decision making about the reinforcement of the networks. In the paper the most common optimization methods, objective functions and constraints will be described. The current trends in optimization of distributed generation will be presented. (A review of optimization methods for evaluation of placement of distributed generation into distribution networks) Słowa kluczowe: generacja rozproszona, operator sieci rozdzielczej, metody optymalizacji Keywords: distributed generation, distribution system operator, optimization methods Wprowadzenie Tradycyjne sieci dystrybucyjne były projektowane z myślą o jednokierunkowym przepływie energii: od dużego wytwórcy do odbiorców energii, od wyższego napięcia do niższego. [...]

 Strona 1