Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Pielichowski"

Z półki księgarskiej

Czytaj za darmo! »

T.R. Crompton POLYMER REFERENCE BOOK Recenzowana książka zawiera obszerny opis metod stosowanych współcześnie w badaniach materiałów polimerowych. Przy ich użyciu można dokonać pełnej charakterystyki struktury, morfologii, składu oraz właściwości tych materiałów. Tego typu pełna charakterystyka umożliwia zaproponowanie zależności typu "struktura-właściwości" oraz, co ważne w praktyce prz[...]

IX Międzynarodowa Konferencja "Frontiers of Polymers and Advanced Materials"

Czytaj za darmo! »

W dniach 8-12 lipca br. odbyła się w Krakowie IX Międzynarodowa Konferencja "Frontiers of Polymers and Advanced Materials". Poprzednie konferencje z tej serii odbywały się w Delhi (1991), Jakarcie (1993), Kuala Lumpur (1995), Kairze (1997), Poznaniu (1999), Recife (2001), Bukareszcie (2003) i Cancun (2005). Obecna konferencja w Krakowie odbywała się pod patronatem Pana prof. M. Seweryński[...]

Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury (MT-DSC) do badania przejść fazowych blend poli(glikolu etylenowego) (PEG)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań efektów cieplnych w obszarach przejść fazowych poli(glikolu etylenowego) i jego mieszanin z kwasem laurynowym i stearynowym za pomocą metody różnicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury (MT-DSC). Analiza przebiegu składowych odwracalnych i nieodwracalnych strumienia ciepła pozwoliła na uzyskanie wielu informacji dotyczących istoty przejść fazowych [...]

Multifazowe materiały polimerowe o obniżonej palności

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań palności modyfikowanych poliuretanów segmentowych, otrzymanych w wyniku reakcji polimerycznego 4,4'- diizocyjanianu difenylenometanu (PMDI), 1,6- diizocyjanianu heksametylenowego (HDI) i 1,2- propanodiolu/3-chloro-1,2-propanodiolu oraz oligoeterodiolu. Na podstawie wyników badań palności metodą indeksu tlenowego (LOI) przeprowadzono analizę wpływu składu i budowy[...]

Hydrożele z poli(kwasu akrylowego) dla nowoczesnych zastosowań agroinżynieryjnych


  Hydrożele akrylowe zdolne do kontrolowanego uwalniania nawozów mineralnych reprezentują nową generację nawozów, działających wg innych mechanizmów uwalniania składników niż nawozy dotąd stosowane. Celem badań było opracowanie podstaw technologii wytwarzania wolnodziałających nawozów otoczkowanych hydrożelem akrylowym modyfikowanych poli( glikolem etylenowym) (PEG). Badania obejmowały opracowanie sposobu otrzymywania w polu promieniowania mikrofalowego matrycy hydrożelowej zawierającej nawozy mineralne oraz określenie wpływu składu kompozycji na strukturę i właściwości fizykochemiczne otrzymanych kompozytów. Aq. soln. of CH2=CHCOOH was neutralized with KOH and crosslinked after addn. of (CH2=CHCONH)2CH2 in presence of poly(ethylene glycol), KH2PO4 and (NH4)2S2O8 at room temp. under microwave irradn. (400 W) for 3 min to produce an acrylic hydrogel used then as a controlled release fertilizer. Structure of the hydrogels was studied by SEM and X-ray diffraction anal. The hydrogels were tested for H2O absorption capacity and kinetics of KH2PO4 release to distd. H2O. The full release of KH2PO4 was achieved after 20 days of expt. W drugiej połowie XX w. nastąpił duży wzrost zainteresowania polimerami charakteryzującymi się zdolnościami do absorbowania dużych ilości wody1, 2). Polimery takie nazywane hydrożelami, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Bożena Tyliszczak*, Krzysztof Pielichowski Hydrożele z poli(kwasu akrylowego) dla nowoczesnych zastosowań agroinżynieryjnych Poli(acrylic acid) - based hydrogels for modern agricultural applications Prof. dr hab. inż. Krzysztof PIELICHOWSKI w roku 1992 ukończył studia na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Stopień doktora uzyskał w 1995 r. (na Akademii Górniczo-Hutniczej), doktora habilitowanego w 1999 r. (Politechnika Warszawska)., a tytuł profesora w 2006 r. Jest kierownikiem Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politec[...]

Współpraca nauki z przemysłem na świecie

Czytaj za darmo! »

Podstawą współpracy nauki z przemysłem na świecie są środki finansowe przyznawane przez budżet oraz środki pozabudżetowe, dostępne w znacząco większym zakresie. Porównując krajową sytuację współpracy nauki z przemysłem należy stwierdzić fakt bardzo ograniczonego finansowania badań stosowanych w Polsce. Jedną z nielicznych dróg rozwiązywania złożonych problemów technologicznych w układzie n[...]

Reduction of flammability of the polyamide/montmorillonite composites by addition of calcium phosphate Obniżenie palności kompozytów poliamidowych z montmorylonitem przy zastosowaniu fosforanu wapnia DOI:10.15199/62.2016.10.37


  Polyamide-6 was filled with particles of organomodified montmorillonite and Ca(PO4)2 in a twin-screw extruder and studied for thermal and mech. properties and inflammability. The addn. of both fillers resulted in increasing the mech. strength and flame retardancy of the composite material. Przedstawiono metodę otrzymywania kompozytów poliamidu 6 (PA6) z montmorylonitem z wykorzystaniem fosforanu wapnia, który pełnił funkcję zarówno napełniacza, jak i środka obniżającego palność kompozytów. Kompozyty badano metodami skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), termograwimetrii (TG) oraz mikrokalorymetrii. Wyniki badań mikrokalorymetrycznych wskazują na obniżenie palności kompozycji zawierających fosforan wapnia o 75% w stosunku do matrycy PA6. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się minerały o rozdrobnieniu nanometrycznym stosowane jako addytywne modyfikatory obniżające palność polimerów. Zastosowanie już w niewielkiej ilości (2-6% mas.) takich materiałów jak krzemiany warstwowe (montmorylonit, saponit) może w znacznym stopniu podwyższyć lepkość tworzywa, zapobiegając odrywaniu się zapalonego materiału i inicjowaniu nowych zalążków pożaru. Obecność montmorylonitu (MMT) w kompozycie zmniejsza ilość wydobywających się na powierzchnię gazów powstałych w procesie pirolizy. Dzieje się tak w wyniku wydłużenia drogi ich migracji w kompozycie. Dodatkowo na powierzchni tworzy się zwarta zwęglina utrudniająca dopływ gazów pirolitycznych i tlenu do powierzchni tworzywa1-8). Coraz częściej wykorzystywanymi środkami obniżającymi palność są związki zawierające fosfor. Charakteryzują się one mniejszą toksycznością, a polimery z ich dodatkiem wydzielają mniejsze ilości dymu. Ponadto środki te inhibitują proces spalania kompozycji zarówno w fazie gazowej, jak i w fazie stałej. Mechanizm działania tych związków, polegający na anihilacji wolnych rodników, przedstawiono na rys. 1. W pracy wykorzystano potencjał fosforanu wapnia jako związku o[...]

Effect of polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) on crystallization of polyoxytetramethylenediol Ocena wpływu rodzaju i ilości POSS na przebieg krystalizacji polioksytetrametylenodiolu DOI:10.15199/62.2016.10.38


  Three com. polyhedral oligomeric silsesquioxanes were dispersed in liq. polyoxytetramethylenediol and heated up to dissoln. of solid phase. Both the solns. and dispersions were studied for crystallinity index and chem. structure. Przedstawiono wyniki badań nad dyspersjami wielościennych oligomerycznych silseskwioksanów (POSS) w poli(glikolu tetrametylenowym) (PTMG) stosowanymi w syntezie poliuretanów. Do badań wybrano dwufunkcyjne disilanolizobutylo- POSS (DSI‑POSS) i 1,2-propanodiolizobutylo- -POSS (PHI‑POSS), oraz ośmiofunkcyjny okta(3- -hydroksy-3-metylobutylodimetylo-siloksy)- -POSS (OCTA‑POSS). Określono temperatury rozpuszczania POSS, a uzyskane dyspersje przebadano metodami WAXD i DLS, uzyskując zbieżne wyniki. Stwierdzono, że największy wpływ na stopień krystalizacji PTMG mają POSS tworzące małe krystality. Najlepszą rozpuszczalnością odznaczał się DSI‑POSS. Poliuretany (PU) zawdzięczają swoje unikatowe właściwości strukturze semi‑krystalicznej, powstałej w wyniku rozdziału faz pomiędzy sztywnymi segmentami, tworzącymi sztywne domeny krystaliczne, a segmentami elastycznymi, tworzącymi domeny amorficzne. Wpływ na budowę PU mają przede wszystkim zastosowane dizocyjaniany i diole, jak również dodane nanonapełniacze, które zmieniając odległości pomiędzy segmentami sztywnymi, powodują osłabienie procesu agregacji. Ciekawym przykładem są napełniacze reaktywne, które posiadając grupy funkcyjne zdolne do reakcji, zostają wbudowane w łańcuch poliuretanowy1, 2). Takim rodzajem nanonapełniaczy są POSS, zbudowane z nieorganicznego, krzemionkowego rdzenia i organicznych podstawników. Fakt zmniejszenia stopnia krystaliczności może prowadzić do poprawy biozgodności poprzez zmniejszenie trombogeniczności3) i adhezji fibrynogenu4). Jest to szczególnie interesujące ze względu na zastosowanie kompozytów PU do produkcji sztucznego serca5), rozruszników6) i zastawek7), membran do hemodializy8) oraz stentów[...]

Effect of silicon-based nanofillers on the foaming extrusion of thermoplastic polyurethane Wpływ nanometrycznych napełniaczy opartych na związkach krzemu na wytłaczanie porujące termoplastycznego poliuretanu DOI:10.15199/62.2016.10.41


  Com. thermoplastic polyurethane was extruded with azodicarbonamide as a chem. blowing agent. The range of processing window was detd. by thermal anal. A hydrophobic SiO2 and a functionalized polyhedral 1,2-dihydroxy-4-oxoheptyl- silsesquioxane were added as fillers. The porous materials were studied by differential scanning calorimetry and optical microscopy to det. the structure-property relationship. The most advantageous porous structure was produced by extruding the polyurethane metastable phase with Si additives which acted as pore formation and cryst.- nucleating agents. Przeprowadzono wytłaczanie porujące termoplastycznego poliuretanu (TPU) z użyciem porofora chemicznego. Ustalono zakres okna przetwórczego wykorzystując metody analizy termicznej. Do porowania użyty został czynnik spieniający azodikarbonamid (ADC), a jako napełniacze stosowano nanokrzemionkę hydrofobową (SiO2R) oraz funkcjonalizowany poliedryczny silseskwioksan (1,2-dihydroksy- -4-oksa-heptylo-POSS). Otrzymane materiały spienione badano metodami analizy termicznej oraz techniki mikroskopii optycznej w celu podjęcia próby przedstawienia zależności pomiędzy strukturą a wybranymi właściwościami fizykochemicznymi. Strukturę komórkową charakteryzującą się najlepszą równomiernością dystrybucji i rozmiarów komórek uzyskano dla TPU wytłaczanego w stanie metastabilnym i zawierającego związki krzemu pełniące funkcje zarówno nukleantu procesu krystalizacji, jak i procesu spieniania. Termoplastyczny poliuretan (TPU) swojej blokowej budowie i organizacji makrocząsteczek w skali supramolekularnej zawdzięcza połączenie właściwości wulkanizowanego kauczuku w warunkach użytkowania oraz cechy tworzyw termoplastycznych w podwyższonej temperaturze. Pozwala to na prowadzenie procesów przetwórczych charakterystycznych dla termoplastów (wytłaczanie, wtrysk, kalandrowanie). Istotą zmiany właściwości TPU pod wpływem temperatury jest rozpad fizycznych węzłów sieci (oddzi[...]

Hydrogel superabsorbents as microelement carriers Superabsorbenty hydrożelowe jako nośniki mikroelementów DOI:10.15199/62.2015.5.30


  Two com. hydrogels were used as sorbents of Cu(II), Zn(II), Mn(II) and Fe(III) ions from their aq. solns. in the presence of Na N-(1,2-dicarboxyethylene)-D,L-aspartate under static conditions to det. kinetic and adsorption parameters of the sorption at changing pH and concn. of metals. The hydrogels can be applied in modern agriculture. Przedstawiono możliwość zastosowania hydrożeli Luquasorb 1160 oraz Luquasorb 1280 jako materiałów wyjściowych do otrzymywania nawozów mineralnych o kontrolowanym działaniu na bazie biodegradowalnego czynnika kompleksującego. Sorpcję kompleksów Cu(II), Zn(II), Mn(II) i Fe(III) z kwasem iminodibursztynowym prowadzono metodą statyczną na wymienionych superabsorbentach polimerowych. Określono wpływ stężenia, czasu kontaktu faz, pH oraz obecności jonów azotanowych( V) i siarczanowych(VI) na pojemność sorpcyjną. Wyznaczono parametry kinetyczne i sorpcyjne. W ostatnich latach nieregularne opady deszczu i długotrwałe okresy suszy powodują zmiany klimatu, wpływające na osiąganie niskiej wydajności w uprawach polowych. W związku z tym poszukuje się składu podłoża, które zapewni utrzymanie w środowisku korzeni optymalnych właściwości fizycznych, głównie powietrznych i wodnych. W celu modyfikacji podłoży można stosować dodatki syntetyczne, hydrożele, zwane superabsorbentami polimerowymi (SPA). Są to usieciowane związki wielkocząsteczkowe zdolne chłonąć wodę w ilościach od 10-krotnie do nawet 1000-krotnie większych od ich suchej masy. Zjawisko pochłanianwody jest konsekwencją rozsunięcia sieci łańcuchów polimerowych, co przejawia się spęcznieniem materiału polimerowego, który przyjmuje postać żelu1, 2). Najbardziej pożądanymi cechami hydrożeli z punktu widzenia ich zastosowań są przede wszystkim możliwie duża pojemność absorpcji, duża szybkość odwracalnego chłonięcia cieczy, wytrzymałość mechaniczna, nietoksyczność, odporność chemiczna oraz odporność termiczna (szczególnie istotna w przypadku specjaln[...]

 Strona 1