Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan KWIATKOWSKI"

Analiza rozkładu pola elektromagnetycznego wybranego układu stykowego w programie ANSYS Maxwell DOI:10.15199/13.2018.10.9


  Przygotowanie obszaru analizy dla wybranego układu stykowego W celu przeprowadzenia w programie ANSYS Maxwell analizy tak złożonego układu jakim jest układ dwóch styków należy wykonać szereg następujących czynności. Insert Maxwell 3D Design - funkcja rozpoczynająca analizę pozwala ona na wczytanie bądź utworzenie od zera obiektów 3D. Kolejną czynnością było wczytanie przygotowanych wcześniej modeli styków do programu za pomocą funkcji Import. Styki po wczytaniu należało odpowiednio względem siebie ustawić przy pomocy komend ruchu takich jak "move" i "rotate" oraz stworzyć łączący je trzpień przy użyciu funkcji "Draw Cylidner" [1]. Końcowy efekt przedstawia rysunek 1. Rys. 1. Układ stykowy po zaimoprtowaniu do ANSYS’a Fig. 1. Contact system after extraging to ANSYS Następnym krokiem było przypisanie do obiektów odpowiedniego materiału w tym wypadku była to miedź, można to zrobić poprzez zaznaczenie element, a następnie z listy należy wybrać "Modeler→AssignMaterial→Copper" [2]. Następnie został stworzony region czyli przestrzeń w której został zamknięty układ i wewnątrz którego było badane pole elektromagnetyczne, przestrzeń tą tworzy się przy pomocy funkcji "Creat Region", należy pamiętać aby boki stworzonego regionu były styczne do naszego element (rys. 2). Aby stworzony region był styczny do naszego elementu należy wybrać opcje "Pad individual directions" i pozostawić wszystkie wartości równe 0. Bez utworzenia regionu nie można przeprowadzić analizy [3]. Rys. 2. Układ stykowy z zaznaczonym obszarem analizy Fig. 2. Contact system with selected analysis area Po utworzeniu Regionu został wybrany sposób analizy którą można znaleźć wybierając okno "Project Manager"a w nim zaznaczamy "[...]

The influence of mutual position of joints generating a bipolar field on the decay of the components of the vector of electromagnetic field DOI:10.15199/48.2019.02.13

Czytaj za darmo! »

Methods of measurement of the electromagnetic field The axial magnetic field generated by the coil’s joints can be measured by concentrically arranged coils placed in the spaces between the joints. In these coils during the flow of the current through the contact circuit (fig.1) the tension is induced. The value of the tension measured in the particular coils allows to calculate, on the basis of relations (1) the value of the electromagnetic induction B in relation to the radius of the coil on the joint’s surface. Analyzing the equation (1), it can be observed that the tension, or more precisely the difference of tensions between the subsequent coils, is the measure of the electromagnetic field and can be described with the formula: (1) n n n V S d B dt   where: Vn-the tension induced on the n-coil, Sn-the surface of the joint comprised by the n-coil, Bn-the density of the electromagnetic field’s stream. Fig. 1a. The examples of measuring the electromagnetic field: with the use of concentrically placed coils. The examples of the arrangement of the coils and measuring systems are presented in picture 1. While measuring the joints were connected with copper rod and the coils were arranged concentrically in such a way, so the field does not influence on the measured value of the tension. (fig.1a) [8] [9]. Fig. 1b. The examples of measuring the electromagnetic field with the use of the so called measuring probe The calibration of coils was made in the field generated by the special and big enough solenoid in such a way, to obtain a homogenous field on the surface of embraced by the calibrated coil. The endings of the coil were screwed in a way to eliminate the unfavorable impact of the wires connecting the coil with the measuring system [10]. The other method to measure the decay of the electromagnetic field between the surfaces of the coils was presented in pic.1b. In this case to measur[...]

Wpływ rozkładu wektora indukcji pola magnetycznego w przestrzeni międzystykowej na moc wyłączalną wyłączników próżniowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono rezultaty badań rozkładu pola magnetycznego dla wybranych wyłączników wysokoprądowych. Celem tychże badań jest określenie wpływu rozkładu składowych pola magnetycznego na moc wyłączalną wyłączników próżniowych. Zaproponowano metodę pomiarową, umożliwiającą uzyskanie wszystkich składowych wektora indukcji magnetycznej, co może znacząco przyczynić się do właściwego zaproj[...]

Bezinwazyjna diagnostyka uzwojeń magnesujących przy użyciu sztucznych sieci neuronowych

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano ideę bezinwazyjnej metody dedykowanej wykrywaniu zwarć w uzwojeniach transformatorów. Metoda oparta jest o wykorzystanie modelu matematycznego transformatora toroidalnego oraz sztucznych sieci neuronowych. Bazując na polowoobwodowym modelu toroidu wyodrębniono sygnały diagnostyczne w postaci odkształconych przebiegów prądu uzwojenia magnesującego, które użyto w procesie uczenia sieci neuronowych. Zamieszczone wyniki testów potwierdzają wysoką skuteczność neuronowego układu diagnostycznego. Abstract. In the article the idea of non-invasive method dedicated to detecting faults in a transformer windings is presented. The method is based on the use of a mathematical model of toroidal transformer and artificial neural networks. On the basis of the semi-field model of the toroid the diagnostic signals, as the distorted current waveforms in the magnetizing windings, were separated and it was used in the learning process of neural networks. Included test results confirm the high efficiency of the neural diagnostic system. (Noninvasive diagnosis of magnetising coil using artificial neural networks). Słowa kluczowe: równania pola elektromagnetycznego, transformator toroidalny, sygnał diagnostyczny, sztuczne sieci neuronowe. Keywords: electromagnetic field equations, toroidal transformer, diagnostics signal, artificial neural networks. Wstęp Eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych w których występują uzwojenia magnesujące może prowadzić do ich uszkodzeń, zaś jednym z typowych defektów mogą być zwarcia międzyzwojowe. Tego typu defekty mogą wystąpić także w procesie produkcji. Dlatego ważnym wydaje się być opracowanie odpowiedniej metody, która pod tym kątem pozwoli ocenić stan uzwojenia nowego lub używanego w sposób bezinwazyjny, bez konieczności żmudnego poszukiwania miejsca wystąpienia zwarcia. Ważnym jest również, aby w pewnych przypadkach było możliwe wykrywanie symptomów uszkodzeń, co pozwoliłoby na odpowiednio[...]

Obliczanie pól sprzężonych w materiale ferromagnetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano koncepcję obliczeń, pozwalających na badanie wzajemnego oddziaływania pola elektromagnetycznego oraz pola temperaturowego w środowisku magnetoprzewodu o właściwościach izotropowych. Bazując na idei interdyscyplinarnego modelowania matematycznego wykorzystano równania Maxwella oraz równania termodynamiki. Zaproponowano model matematyczny obiektu w postaci cienkiego pierścienia, skupiającego i zamykającego zmienny strumień magnetyczny. Rozwiązano numerycznie stan nieustalony oraz dokonano odpowiednich symulacji komputerowych. Abstract. The article proposes the concept of computations, that allow to examine interaction between the electromagnetic field and the temperature field in an isotropic ferromagnetic environment. Based on the idea of interdisciplinary mathematical modeling Maxwell's equations and the equations of thermodynamics were used. Mathematical model object in the form of a thin ring, gathering and alternating magnetic flux was considered. The transient processes were numerically solved and the suitable computer simulations were carried out. (Calculations of conjugated fields in the ferromagnetic medium). Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, przewodnictwo cieplne, równanie konwekcji, metody numeryczne, pole temperaturowe. Keywords: electromagnetic field, heat conduction, convection equation, numerical methods, temperature field Wstęp Przenikanie zmiennego w czasie strumienia magnetycznego do materiału ferromagnetyka powoduje zjawisko powstawania prądów wirowych, co wiąże się ze stratami mocy oraz nagrzewaniem się metalu. Wzrost temperatury skutkuje zmianami właściwości elektromagnetycznych, a to z kolei powoduje zmiany w rozkładzie pola elektromagnetycznego. Można zatem rozważać pewnego rodzaju sprzężenie pomiędzy zjawiskami elektromagnetycznymi oraz cieplnymi w materiale ferromagnetycznym. Skutki tego wzajemnego oddziaływania można zobrazować między innymi za pomocą odpowiednich rozkładów prz[...]

 Strona 1