Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Malanowski"

Z półki księgarskiej - Józef Szarawara TERMODYNAMIKA CHEMICZNA STOSOWANA

Czytaj za darmo! »

Znaczenie termodynamiki jest w pierwszym rzędzie praktyczne. Powstała w XIX w. dla wyjaśnienia działania maszyn cieplnych i następnie znalazła wiele zastosowań. Podstawowe zadanie współczesnej termodynamiki to opis rozważanego układu i powiązanego z nim otoczenia przy pomocy zmiennych energii i temperatury, stosowanych obok ciśnienia, objętości, masy i składu. Termodynamika jest nauką o z[...]

Specjalistyczne Laboratorium Termodynamiki i Kalorymetrii DOI:

Czytaj za darmo! »

Podano opis Specjalistycznego Laboratorium Termodynamiki i Kalorymetrii. W Laboratorium można wykonywać pomiary różnych wielkości termodynamicznych jako funkcji temperatury i ciśnienia. Obiektem badań są czyste związki organiczne i ich mieszaniny. Badania doświadczalne w dziedzinie termochemii, kalorymetrii i termodynamiki równowag fazowych11 mają w Polsce wieloletnią tradycję. Zostały zapoczątkowane przez prof. Wojciecha Świętosiawskiego na Politechnice Warszawskiej bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej. Opracowano m.in. nowe termodynamiczne techniki pomiarowe, np. mikrokalorymetrię i ebuliometrię. Wykonywane w Polsce pomiary fizykochemiczne stały się podstawą do wprowadzenia międzynarodowych wzorców ciepła spalania i prężności pary. Badania termodynamiczne kontynuowano w okresie powojennym. Skupiony w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w Warszawie wokół profesora Swiętosławskiego zespół fizykochemików z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Instytutu Chemii Przemysłowej opracowywał technologie produkcji czystych substancji z podstawowego surowca krajowego, jakim była smoła węglowa. Zastosowanie nowoczesnych metod termodynamicznych umożliwiło znaczne zwiększenie produkcji naftalenu i zasad pirydynowych. Opracowano technologie wydzielania chinoliny i a-metylonaftalenu. Jednocześnie prowadzono prace teoretyczne, rozwijano termodynamiczne metody pomiarowe i obliczeniowe. Spadkobiercami tej tradycji są zespoły badawcze Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. W nauce światowej badania termodynamiczne nabrały szczególnie dużego znaczenia w połowie lat siedemdziesiątych. Było to wynikiem przede wszystkim tzw. kryzysu energetycznego spowodowanego gwałtownym wzrostem cen paliw. Udział kosztów energii w kosztach produkcji przemysłowej wzrósł wtedy niepomiernie. W celu utrzymania zgodnych z rozsądkiem relacji cenowych należało zmniejszyć jednostkowe zużycie energii, przede wszystkim w gałęziach [...]

Pakiet programów komputerowych do modelowania i optymalizacji procesu destylacji DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono matematyczne podstawy modelowania procesu destylacji. Zaprezentowano pakiet programów obliczeniowych do modelowania i optymalizacji warunków destylacji*1. Omówiono sposób korzystania z pakietu. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki zastosowania wchodzących w skład pakietu programów obliczeniowych do modelowania konkretnego procesu przemysłowego. Jedną z podstawowych operacji stosowanych w przemyśle chemicznym jest rozdzielanie wieloskładnikowych mieszanin na poszczególne składniki. Tak postawione zadanie z reguły napotyka problemy wynikające z samej natury mieszanin. W czasie separacji składników zazwyczaj wykorzystuje się niezbyt duże różnice między ich fizycznymi właściwościami. W celu ułatwienia tego zadania opracowano wielostopniowe procesy technologiczne, nazywane często procesami kaskadowymi. Najpopularniejszym ich przykładem jest destylacja. Jej szczegółowy opis można znaleźć w takich monografiach, jak praca Kinga1’ lub Ziółkowskiego2’. Vn _ , ---------J l ---------- * Vn Ln " Ln + 1 Rys. 1. Pojedynczy stopień równowagowy: Ln strumień acc/> Npijuaj^cej z n-tej półki; V" - strumień pary opuszczającej n-tą półkę; półki są numerowane od dołu do szczytu kolumny Podstawowym elementem procesów kaskadowych jest pojedynczy stopień równowagowy. Schemat pojedynczego stopnia równowagowego w procesie destylacji przedstawiono na rys. 1. Ten prosty układ jest podstawą prawie wszystkich procesów rozdzielania ciekłych mieszanin wieloskładnikowych. Zazwyczaj pojedynczy stopień równowagowy nie umożliwia dostatecznego rozdzielenia składników. Powoduje to konieczność łączenia pewnej (niekiedy znacznej) liczby stopni w proces wielostopniowy (rys. 2). Rys. 2. Wielostopmow) proce;» ro/.d/.ielenia Modelowanie wielostopniowych procesów rozdzielania mieszanin polega na znalezieniu rozwiązania wielu równań określonych w literaturze angielskojęzycznej jako równania M-E-S-H. Są to równania opisujące dla wszystkich [...]

 Strona 1