Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ELIZA DYAKOWSKA"

Wzorcowanie gazomierzy na wysokim ciśnieniu w Europie

Czytaj za darmo! »

Ważnym problemem dla operatorów gazociągów przesyłowych jest zapewnienie możliwie dokładnego pomiaru ilości gazu na wejściach i wyjściach systemu. Nabrało to szczególnego znaczenia w chwili wprowadzenia zasady TPA i świadczenia przez operatora gazociągów usług przesyłowych. Naturalne jest też, aby tych pomiarów dokonywać na ciśnieniu wysokim, przy którym funkcjonuje system. Ważnym argumente[...]

Nowe rozwiązania kontroli on-line gazociągów w zakresie ingerencji strony trzeciej (TPI)

Czytaj za darmo! »

Niniejszy artykuł jest rozwinięciem prezentacji przedstawionej w dniu 25 lutego 2009 r. na Sympozjum PZiTS w Warszawie, dotyczącym bezpieczeństwa przesyłu gazu. Jednym z elementów bezpieczeństwa technicznego jest ciągłe kontrolowanie obiektów liniowych, związane z możliwą ingerencją strony trzeciej (TPI). TPI jest jedną z istotnych przyczyn zdarzających się awarii systemów przesyłowych. Zagadnienie to zostało dostrzeżone w Europie, szczególnie po wypadku w Belgii w 2004 r. w miejscowości Ghislenghien, w którym zginęło 21 osób. W artykule omówiono metody kontroli on-line testowane, porównywane i wprowadzane obecnie w Europie do stosowania. Ingerencja strony trzeciej w przypadku sieci gazowych jest najczęściej nieumyślnym uszkodzeniem gazociągu podczas prac budowlanych, konserwa[...]

Pomiar i detekcja emisji gazu ziemnego z systemu przesyłowego - rozwiązania i perspektywy


  Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan (CH4), którego emisja stanowi 14% [1] emisji wszystkich gazów cieplarnianych. Metan jest emitowany do atmosfery w mniejszych ilościach niż CO2, jednak jego zdolność do zatrzymywania ciepła w atmosferze jest około 20 [2] razy większa niż CO2, co powoduje, że metan może mieć duży wpływ na zmiany klimatu. Ocenia się, że największymi emitentami metanu są Chiny, Indie i USA. Około 60% emisji metanu pochodzi ze źródeł antropogenicznych (spowodowanych aktywnością człowieka). Światowa antropogeniczna emisja metanu w 2010 r. została oszacowana na poziomie 6, 875 MMTCO2E (MMTCO2E - równoważnik miliona ton CO2). Około 50% emisji pochodzi z pięciu źródeł: rolnictwa, wydobycia węgla, wysypisk, ścieków oraz systemów ropy naftowej i gazu ziemnego. Przewiduje się, iż emisja ta wzrośnie do roku 2020 o 15% do poziomu 7, 904 MMTCO2E [1].W tym artykule nie jest rozpatrywany wpływ emisji metanu na zmiany klimatu na świecie. Zagadnieniami z tego obszaru zajmuje się IPCC (Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych), który przygotowuje cykliczne raporty. Stanowisko IPCC (który został w 2007 r. uhonorowany pokojową nagrodą Nobla) jest fundamentem trwających od wielu lat negocjacji w sprawie zmian klimatycznych i nowego globalnego porozumienia, które powinno temu przeciwdziałać. Wprawdzie w raporcie IPCC z 2007 r. [4] błędnie przedstawiono zagrożenie stopnienia lodowców w Himalajach, konsekwencje suszy w Afryce oraz ryzyko zatopienia krajów nadmorskich, nie zmienia to jednak zasadniczych wniosków z tego raportu - ocieplenie klimatu jest faktem i z 90% prawdopodobieństwem odpowiada za nie człowiek [5]. Światowa antropogeniczna emisja metanu według źródeł jej pochodzenia przedstawiona została na rys. nr 2.Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA stale monitoruje emisję gazu ziemnego z systemu przesyłowego i podejmuje działania na rzecz zmniejszenia tej emisji. O znaczeniu, jakie przykłada się w Spółce [...]

 Strona 1