Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Młynarczuk"

STEROWANIE OPTYCZNĄ SIECIĄ WIELODOMENOWĄ Z HIERARCHICZNĄ STRUKTURĄ PŁASZCZYZN STEROWANIA DOI:10.15199/59.2019.7.27


  1. WSTĘP Rozwój technologii i usług na rynku telekomunikacyjnym oraz gwałtowny wzrost ruchu internetowego związanego z realizacją połączeń VoIP (Voice over IP) czy świadczeniem usług VoD (Video on Demand) wymusza zapotrzebowanie na coraz większe przepływności. Na brzegu sieci pojawia się coraz więcej ruchu, a rdzeń sieci musi być tak zaprojektowany, aby zagwarantować obsługę zagregowanego ruchu przy zachowaniu odpowiedniej jakości usług QoS (Quality of Service). Zastosowanie w rdzeniu sieci tradycyjnych technologii sieci optycznej SDH (Synchronous Digital Hierarchy), WDM (Wavelength Division Multiplexing) bądź DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) daje możliwość zwiększenia dostępnego pasma, lecz nie umożliwia automatycznego zagwarantowania jakości świadczonych usług. Główną przyczyną jest problem przeniesienia ruchu pakietowego przy wykorzystaniu techniki optycznej z zachowaniem rozróżnienia klas usług przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania zasobów. Jednocześnie fakt konwergencji usług, sieci operatorskich i technologii jest dodatkowym czynnikiem utrudniającym realizację usług o zróżnicowanej jakości w relacji od końca do końca. Wynika to z prostego faktu, iż operatorzy sieci chcą pozostać niezależni oraz posiadać autonomiczne wewnętrzne struktury sieci i nie chcą udostępniać pełnych informacji pozostałym operatorom o swojej sieci. O ile realizacja połączenia i zagwarantowania jakości wewnątrz pojedynczej domeny (obszaru) pozostaje w gestii operatora, o tyle realizacja połączeń poprzez łańcuch domen przy wykorzystaniu niepełnych informacji nie jest zagadnieniem trywialnym. Wymaga to wydzielenia płaszczyzny sterowania połączeniami od końca do końca, umożliwiającej zagwarantowanie jakości usług oraz określenia na potrzeby tej płaszczyzny reprezentatywnych informacji, które zechcą udostępnić operatorzy, a koniecznych dla realizacji algorytmu sterowania połączeniami. Organizacje standaryzacyjne ITU-T (Inte[...]

Performance of ASON/GMPLS architecture in condition of wavelength conversion and without wavelength conversion DOI:10.15199/59.2016.7.1


  The paper regards the problem of ASON/GMPLS performance in condition of wavelength and without wavelength conversion. The authors present influence analysis in condition of wavelength and non-wavelength conversion on the ASON/GMPLS control plane performance represented by mean Connection Set-up Time E (CST) and request loss probabilities. The offered traffic to the transport layer and request intensity have been changed for evaluation process. The influence analysis is performed with simulation method by using OMNeT++ discrete-event simulator for Poland single domain structure. Key words:optical networks, ASON/GMPLS, control plane, performance, Connection Set-up Time, OMNET++ 1. Introduction The wavelength conversion is crucial for the efficiency of wavelength- routed optical networks. The problem which is known as the Routing and Wavelength Assignment RWA appears when it is necessary to establish a light path between two optical network nodes, a route has to be calculated and the particular wavelength has to be assigned. Most of the papers the RWA aspect consider either WDM networks without any wavelength conversion or WDM networks with wavelength conversion. The benefits of wavelength conversion in WDM networks have been analyzed in [1,2,3]. More details on the RWA process and Wavelength Switched Optical Networks (WSON) subsystems and their properties can be found in [4,5]. In the paper the RWA problem is presented as an aspect of ASON/GMPLS architecture. The ASON/GMPLS abbreviation means architecture for the Automatically Switched Optical Network (ASON) [6] utilizing Generalized Multi-Protocol Label Switching (GMPLS) [7,8] protocols. The ASON/GMPLS simple networks were investigated in projects LION [9], EMPIRICO [10], MUPBED [11] or ADRENALINE testbed [12]. These projects present functionality of the control plane mainly without wavelength conversion. The simulation results for ASON/GMPLS architecture without wavelength [...]

Badawczo-rozwojowe laboratorium sieci optycznych wykorzystujące sprzęt ADVA Optical Networking DOI:10.15199/59.2016.7.7


  Rozwój architektur telekomunikacyjnych w obszarze technologii optycznych jest wyznacznikiem szybkości zmian i realizacji koncepcji sieci następnej generacji. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i edukacyjnych wymaga odpowiedniej infrastruktury urządzeniowej i informatycznej. Mając na uwadze model NGN, należy stwierdzić, że w przypadku zasobów dla realizacji funkcji komutacji i transmisji niezbędne są konkretne urządzenia, umożliwiające rzeczywiście wykonywanie tych funkcji i prowadzanie badań. W przypadku sterowania połączeniami i sterowania usługami wystarczająca jest infrastruktura informatyczna, na której można instalować odpowiednie serwery funkcjonalne. Ulokowanie wymienionych funkcji w modelu warstwowym i przyporządkowanie nazw jest zależne od organizacji, która tego dokonuje. Najpełniejszym modelem jest model podany przez ITU-T, w którym funkcje komutacji i transmisji oraz sterowanie połączeniem należy do Transport stratum, natomiast funkcja sterowania usługą do Service stratum, z którym współpracują aplikacje. Należy podkreślić, że przyporządkowanie wymienionych funkcji i nazewnictwo w przypadku ETSI jest odmienne, mimo iż same funkcje pozostają w ogólności takie same. W odróżnieniu od zasobów dla funkcji komutacji i transmisji w przypadku funkcji sterowania jedynymi uwarunkowaniami brzegowymi są moc przetwarzania, pojemność pamięci i porty komunikacyjne. Zatem nie ma tu z zasady innych ograniczeń, co stwarza duże możliwości dotyczące sposobów rozwiązań realizacji funkcji sterowania, na przykład przez wirtualizację. Takiego podejścia nie można zastosować do zasobów dla realizacji funkcji komutacji i transmisji. Zatem chcąc prowadzić prace czy to w obszarze badań i rozwoju, czy też w edukacji, konieczne jest dysponowanie laboratorium, w którym można realizować wymienione funkcje. Najbardziej kłopotliwe i kosztowne w realizacji i utrzymaniu są zasoby dla funkcji komutacji i transmisji, szczególnie w przypadku takich [...]

Experimental testbed of ason/gmpls architecture DOI:10.15199/59.2017.1.1


  W artykule przedstawiono testową architekturę sieci ASON/GMPLS zrealizowaną w Katedrze Sieci Teleinformacyjnych Politechniki Gdańskiej z wykorzystaniem urządzeń FSP 3000R7 firmy ADVA Optical Networking. Urządzenia FSP 3000R7 to odznaczające się dużą wydajnością systemy optyczne DWDM z płaszczyzną sterowania GMPLS przeznaczone dla dwukierunkowej transmisji sygnałów optycznych. Modułowa budowa systemu umożliwia elastyczne zwiększanie pojemności i funkcjonalności systemu. Podjęto próbę realizacji architektury ASON/GMPLS na optycznych systemach DWDM z płaszczyzną sterowania sieci GMPLS, wykorzystując rozwiązania urządzeń FSP 3000R7. Kierowano się aktualnymi wytycznymi i zaleceniami dla architektury sieci ASON/GMPLS. Przedstawiono architekturę sieci ASON/GMPLS zgodną z aktualnymi zaleceniami, system optyczny z płaszczyzną sterowania sieci GMPLS FSP 3000R7, jak również testową sieć laboratoryjną zbudowaną z użyciem sprzętu FSP 3000R7. Dokonano zwięzłego opisu propozycji realizacji ASON/GMPLS z zastosowaniem urządzeń FSP 3000R7, a także przedstawiono wyniki testów funkcjonalnych. Słowa kluczowe: ASON, realizacja płaszczyzny sterowania, system optyczny, GMPLS, DWDM 1. INTRODUCTION The great value of information and necessity for providing flexible upgrade of capacity and functionality according to network and requirements demand in core network dedicated network architectures. One of the proposition is ASON/GMPLS architecture which means ASON (Automatically Switched Optical Network) architecture built in control plane on GMPLS protocols. The ASON was proposed by ITU-T and described in Recommendation G.8080 [1]. In fact ASON is only a concept of architecture. It does not specify all protocol details necessary to implement the control plane solution. Optical Internetworking Forum (OIF), a group of international network service providers, made an effort to apply GMPLS protocols to ASON architecture [2, 3]. Selected functionality of ASO[...]

Cache service for maps presentation in distributed information data exchange system DOI:10.15199/59.2016.7.2


  The paper presents the proposition of caches implementation for map presentation in distributed information data exchange system. The concept of cache service is described in the context of distributed information data exchange system elements which control and present on maps positions and other identification data of vessels and other suspicious objects on the territorial sea, sea-coast and the internal sea-waters. The proposed cache service is implemented to decrease response time of the MapServer (a part of the system) to console (mobile or stationary) queries for map data. Since cache service limits the number of SQL queries processed by the databases that store data used in the system, the presented solution improves their performance. The paper presents the general architecture of the data exchange system and the cache concept. The cache service implementation is briefly presented on the basis of information flow diagrams in distributed information system architecture. Moreover, results of main functional tests of cache service are described. Key words: cache service; distributed database; map presentation; identification data presentation.1. Introduction The land and blue border surveillance is essential for safety of each country. For this reason very helpful are systems which develops and distributes complex surface image covering of the territorial sea and the internal sea-waters (for example [1]). Using such a system authorized services can observe the usage of sea-waters, controls the suspicious vessels, detects undefined surface objects, participates in Search and Rescue operations. Such a system also improves protection against illegal immigration, goods smuggling. In the paper we consider a system composed of centers: Main Control Centre (CON), Reserve Control Centre (ZCON), Division Control Centers (DONs), Local Control Centers (LONs) and Observation Posts (OPs) distributed along the coastline. Additional par[...]

Obsługa danych radarowych w rozproszonym systemie komunikacji i nadzoru projektu STRADAR DOI:10.15199/59.2019.12.4


  Jednym z założeń rozszerzenia projektu STRADAR jest umożliwienie obsługi dowolnych typów radarów dla obserwacji obrazu sytuacji nawodnej oraz wczesnego wykrywania i dokładnego śledzenia statków na potrzeby zapobiegania wypadkom morskim i zagrożeniom ekologicznym. W początkowych etapach realizacji dane radarowe, obsługiwane w ramach systemu STRADAR, pochodziły z radarów ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) ulokowanych na jednostkach mobilnych (JM) oraz w punktach obserwacyjnych (PO). Obecnie realizowane jest rozszerzenie zakresu obsługi radarów o dane pochodzące z serwerów danych radarowych VDT (radar SCANTER 2001 duńskiej firmy TERMA) znajdujących się w PO [1,2]. Na obecnym etapie prac projektu STRADAR zakłada się zachowanie dotychczasowej funkcjonalności modułów reduplikacji dla danych radarowych ARPA w uniwersalnym sterowniku radiowym (UKR) i serwerze centrum (SC) (rys. 1) i niezależnie od tego uruchomienie w bloku serwerów archiwizacji (SA) osobnego podsystemu reduplikacji danych radarowych obsługującego dane z radarów ARPA z JM i PO oraz danych z serwerów VDT radarów SCANTER 2001 znajdujących się w PO. Korzyścią z wyniesienia przetwarzania nowych danych radarowych z SC do SA jest to, że unika się dodatkowego obciążania SC, umożliwiając sprawną obsługę konsol oraz stanowiska wizualizacji zdarzeń (SWZ). Zaletą takiej organizacji ścieżki przetwarzania danych radarowych jest scentralizowana forma realizacji funkcji fuzji (reduplikacji) danych radarowych ze wszystkich źródeł tego typu w systemie, uzyskanie zdolności do rozszerzania systemu o obsługę nowych typów radarów pochodzących od różnych producentów oraz ograniczenie obciążenia serwera SC i ukierunkowanie jego podstawowej roli do obsługi SWZ i konsol operatorskich. Zadaniem nowego modułu jest integracja (fuzja) wielu odczytów radarowych, pochodzących od tych samych obiektów, w ramach której jest eliminowana nadmiarowość danych w SA dotyczących tego samego obiektu. W ten [...]

Multimedialny system nadzoru dla straży granicznej - projekt STRADAR DOI:10.15199/59.2019.12.1


  Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom kraju wymaga odpowiednio zorganizowanej działalności określonych instytucji państwa w różnych obszarach jej aktywności. Integralność terytorialną i ludnościową wyznaczają granice państwa, które są jednym z czynników określających stopień bezpieczeństwa ludności przebywającej na jego terytorium. W związku z tym należy nadzorować przepływ ludności i obiektów przez granicę lub znajdujących się w jej pobliżu. Do realizacji tego zadania powołane są odpowiednie służby zorganizowane w postaci straży granicznej [3,4,5,6,7,8,9,10]. Instytucja ta, jak i jej personel - aby mogła wypełniać nałożone na nią obowiązki - musi być wyposażona w odpowiednią infrastrukturę telekomunikacyjno-teleinformatyczną. Infrastruktura ta umożliwia zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie personelowi informacji o sytuacji na granicy państwa w postaci mediów pochodzących od różnego rodzaju sensorów, a także komunikowanie się, niezależnie od rodzaju obiektu i miejsca przebywania. Działania operacyjne straży granicznej obejmują zarówno informacje bieżące, jak i archiwalne oraz mogą wymagać równoczesnych działań wykorzystujących różne zbiory danych. Zarówno zakres informacji, rodzaje sensorów, jak i typy obiektów nadzorowanych i nadzorujących zależąod rodzaju granicy i służby granicznej. Projekt STRADAR dotyczy realizacji systemu nadzoru dla straży morskiej granicy państwa [1,14,15,17,22]. Projekt ten jest konsekwencją pozytywnych wyników uzyskanych w ramach wcześniejszego projektu KONSOLA, realizowanego dla gestora, którym był Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku (MOSG) [1,2]. Opierając się na jego wynikach sformułowano wymagany zakres funkcjonalności oczekiwanych przez personel MOSG oraz wymagania co do architektury systemu. Podczas realizacji przez konsorcjum systemu nadzoru STRADAR szczegóły dotyczące funkcjonalności i rozwiązań sprzętowo-programowych uzgadniano i weryfikowano z gestorem, którym jest nadal MOSG. [...]

 Strona 1