Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF SKUTIL"

Porównawcze studium nad efektem rozcieńczania fazy stałej i gazowej w procesie utleniającego sprzęgania metanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań możliwości wyrównania temperatury wzdłuż złoża katalizatora w rurowym reaktorze podczas egzotermicznego utleniającego sprzęgania metanu do etylenu i etanu, przez rozcieńczenie gazowych substratów (metan i powietrze) obojętnym gazowym rozcieńczalnikiem (azotem) i wpływu rozcieńczenia na wskaźniki procesu. W doświadczeniach prowadzonych w skali laboratoryjnej wobec[...]

Badania nad możliwością bezpośredniego wykorzystania krajowych zaazotowanych gazów ziemnych w perspektywicznych procesach przemiany metanu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań potwierdzających możliwość przyszłościowego wykorzystywania krajowych zaazotowanych gazów ziemnych, bez wstępnej separacji i usuwania azotu, jako surowców w niektórych perspektywicznych katalitycznych przemianach metanu. Obiektem badań były krajowe zaazotowane gazy ziemne z Niżu Polskiego zawierające 20—66% obj. N2. Wykazano, że mogą one być bezpośrednio użyte w procesach utleniającego sprzęgania metanu do etylenu i etanu (OCM), utleniającego krzyżowego sprzęgania z toluenem do etylobenzenu i styrenu (OCMT), dehydroaromatyzacji do benzenu, naftalenu i wodoru (MDA) oraz rozkładu do wodoru i materiałów węglowych (MCD). Stwierdzono, że w procesach utleniających OCM i OCMT konwersje CH4 i wydajności produktów nie zależą od zawartości N2. W beztlenowych odwracalnych procesach MDA i MCD wraz ze wzrostem zawartości N2 w zaazotowanym gazie ziemnym wzrasta konwersja CH4 i wydajność produktów. Wyniki badań w pełni potwierdziły rezultaty wcześniejszych własnych studiów nad przemianami modelowych mieszanin gazowych. Przedstawiono uproszczone schematy potencjalnych technologii. Eight dry or wet N2-rich natural gases from Polish Lowland were analyzed for chem. compn. (N2 content 20—66% by vol.) and converted either by oxidative coupling of MeH to ethylene and EtH, oxidative crosscoupling with PhMe to PhEt or PhCH=CH2, dehydrodearomatization to PhH, naphthalene and H2 or by catalytic decompn. to H2 and C. In the oxidative processes, no effects of N2 on the MeH conversion and product yields ware obsd. In irreversible nanooxidative processes, the MeH conversion and product yield increased with increasing N2 content in the feedstock. Process flowsheets were proposed. Powszechnie sądzi się, że w najbliższych dziesięcioleciach nastąpi wzrost światowego zużycia energii i obserwować się będzie m.in. zwiększenie udziału gazu ziemnego w produkcji energii pierwotnej, zwiększenie jego użycia jako paliwa[...]

Badania nad utleniającym sprzęganiem metanu z utworzeniem etylenu w obecności katalizatora litowo-magnezowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad fizykochemicznymi podstawami przyszłego przemysłowego procesu utleniającego sprzęgania cząsteczek metanu z utworzeniem węglowodorów C2. Stwierdzono znaczną trwałość właściwości zastosowanego katalizatora litowo- magnezowego. Wykazano możliwość przeprowadzenia przemiany metanu w etylen, bez nowoczesnej produkcji etanu, w drodze następczej pirolizy powstałego etanu - po wydzieleniu go z gazów poreakcyjnych lub bez wydzielenia - a także w wyniku zastosowania litowo-magnezowego katalizatora zmodyfikowanego związkami chloru. Stwierdzono ograniczoną trwałość właściwości zmodyfikowanego katalizatora i skuteczność zastosowanej metody jego regeneracji. Zbadano i wyjaśniono wpływ obecności dużej ilości C 0 2 na przebieg utleniającego sprzęgania metanu. Zaproponowano ideowy schemat przyszłego procesu technologicznego. Obserwowane w ostatnich latach znaczne zainteresowanie przemianami cząsteczek jednowęglowych ("chemią C ,") jest głównie związane z przewidywaniami, że w przyszłości rola gazu ziemnego jako surowca petrochemicznego zwiększy się kosztem ropy naftowej. Prognozy takie uzasadnia fakt, iż światowe zasoby gazu ziemnego są większe niż zasoby ropy naftowej. Przypuszczalnie w najbliższej przyszłości będą się rozwijać przede wszystkim technologie oparte na wykorzystaniu przemian reaktywnych pochodnych metanu (formaldehydu, metanolu, gazu syntezowego), a później metody bezpośredniej syntezy produktów z metanu. Rozwój tych ostatnich technologii wymaga doskonalenia metod niskotemperaturowej aktywacji wiązania C-H w cząsteczkach metanu, warunkującej możliwość selektywnej przemiany. Szczególnie atrakcyjne byłoby opracowanie metody selektywnej przemiany metanu z utworzeniem etylenu - najważniejszego półproduktu petrochemicznego. Umożliwiłoby to w przyszłości zmianę podstawowego surowca w przemysłowej syntezie organicznej bez konieczności przebudowy całej struktury produkcji i zmian technologii, w których głównie [...]

Recyrkulacja produktów ubocznych w procesie hydropirolizy węglowodorów DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań porównawczych nad pirolizą i hydropirolizą produktów ubocznych powstających podczas otrzymywania etylenu. Wykazano, że rehydropiroliza węglowodorów C3 i wyższych przebiega szybciej i z lepszą wydajnością oraz selektywnością etylenu niż repiroliza. Jedną z tendencji rozwojowych współczesnego przemysłu chemicznego jest poszukiwanie coraz bardziej uniwersalnych, "elastycznych" sposobów produkcji, umożliwiających dokonywanie zmian surowca, warunków prowadzenia procesu oraz składu produktów w zależności od kształtujących się cen, potrzeb i możliwości. W dziedzinie produkcji niższych olefin taką zwiększoną elastycznością - w porównaniu z powszechnie stosowaną metodą pirolizy - charakteryzuje się proces hydropirolizy węglowodorów. Jak wiadomo, jedna z jego odmian, polegająca na bezciśnieniowej hydropirolizie benzyny w obecności frakcji H2 - CH4, została zrealizowana po raz pierwszy w skali technicznej w Zakładach Chemicznych "Blachownia" 14-4). Większa elastyczność metody hydropirolizy w porównaniu z pirolizą konwencjonalną wynika z możliwość^ - wykorzystywania nie tylko lekkich surowców węglowodorowych (gazy płynne, benzyna), lecz także łatwiej koksujących, cięższych surowców (nafta, olej), dzięki zmniejszeniu szybkości powstawania koksu w obecności wodoru; - stosowania szerszego zakresu zmian parametrów procesu obejmującego również obszar mniej korzystny pod względem termodynamicznym (np. podwyższone ciśnienie), dzięki katalitycznemu, przyspieszającemu oddziaływaniu wodoru na rozkład surowca; - prowadzenia nie zagrażającej koksowaniem i bardziej wydajnej recyrkulacji różnych produktów ubocznych powstających podczas wytwarzania etylenu, dzięki przyspieszającemu wpływowi wodoru na rozkład większości z nich i obniżeniu szybkości tworzenia koksu. Możliwość użycia cięższych surowców w procesie hydropirolizy została potwierdzona przez nas na podstawie wyników badań laboratoryjnych, wielkolaboratoryjnych i prz[...]

Studia nad jednostadiowym procesem przemiany metanu w etylen w reaktorze rurowym

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań wykonanych przez autorów niniejszej pracy oceniono racjonalność koncepcji jednostadiowego procesu przemiany metanu w etylen metodą katalitycznego utleniającego sprzęgania metanu i następczej pirolizy etanu przebiegających w jednym reaktorze rurowym. Określono charakter i natężenie możliwych reakcji jednocześnie zachodzących w różnych strefach reaktora. Sformułowan[...]

Unikatowa w świecie przemysłowa realizacja metody hydropirolizy benzyny w ZCh "Blachownia" (bilans czteroletniej pracy) DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki czteroletnich prac związanych z realizacją w Zakładach Chemicznych "Blachownia" procesu hydropirolizy benzyny opracowanego w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Tą metodą otrzymuje się etylen z dobrą wydajnością przy znacznej oszczędności surowca, paliw i energii. Historia wdrożenia__________________________________________ W marcu 1983 r. w wytwórni olefin Zakładu Petrochemii ZCh "Blachownia" wdrożono metodę hydropirolizy benzyny opracowaną w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jak można sądzić z dostępnych informacji, jest to jedyna w świecie wytwórnia, w której realizuje się hydropirolizę węglowodorów w skali przemysłowej. Podjęte również w innych krajach (Japonia, Francja, ZSRR i inne) pilotowe próby nie zostały doprowadzone do skali technicznej. Przed wdrożeniem metody hydropirolizy węglowodorów do produkcji w ZCh "Blachownia" przeprowadzono w Politechnice Śląskiej kilkuletnie badania podstawowe i technologiczne nad pirolizą węglowodorów w obecności aktywnych dodatków, w szczególności wodoru i gazów zawierających wodór. Wyniki tych badań przedstawiono w wielu publikacjach, a także na kongresach i sympozjach odbywających się w kraju i za granicą. Umożliwiły one wyjaśnienie chemizmu oddziaływania wodoru na pierwotne i wtórne przemiany węglowodorów w procesie pirolizy olefinowej (m. in. podatności węglowodorów na działanie wodoru w zależności od ich składu i struktury izomerycznej), istoty katalitycznego działania wodoru, kinetyki procesu zachodzącego w różnych warunkach, wpływu parametrów procesu na jego przebieg i roli niektórych domieszek itp. 1+п). Zarówno na podstawie studiów podstawowych, jak i badań technologicznych potwierdzono, że w określonych warunkach technologicznych i ekonomicznych hydropiroliza surowców węglowodorowych może się [...]

 Strona 1