Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agata Przewłocka"

Removal of heavy metal ions from aqueous solutions on alginates. Equilibrium and kinetics Usuwanie jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na alginianach. Równowaga i kinetyka procesu DOI:10.12916/przemchem.2014.1543


  A review, with 34 refs., of removal of heavy metal from aq. solns. and fundamentals of biosorption. Przedstawiono przegląd literaturowy dotyczący procesu biosorpcji jonów metali ciężkich z roztworów wodnych na złożach alginianów. Omówiono proces biosorpcji jonów metali ciężkich oraz wpływ istotnych parametrów na równowagę i kinetykę procesu. Na podstawie analizy literatury przedmiotu stwierdzono, że alginiany charakteryzują się wysoką pojemnością biosorpcyjną, dlatego z powodzeniem mogą być stosowane jako biosorbent do usuwania metali ciężkich ze środowiska wodnego. Zanieczyszczenie środowiska wodnego metalami może mieć charakter naturalny lub antropogeniczny. Naturalna emisja metali do środowiska związana jest z takimi procesami, jak wietrzenie skał, erupcja wulkanów, parowanie oceanów, pożary lasów lub procesy glebotwórcze. Natomiast antropogeniczne zanieczyszczenie pochodzi z emisji z różnych gałęzi przemysłu, energetyki, gospodarki komunalnej, wysypisk odpadów, nawozów i odpadów stosowanych do nawożenia, kopalnictwa rud i hutnictwa oraz spalin1).W świetle dzisiejszych problemów ekologicznych związanych ze wzrostem aktywności przemysłowej ochrona środowiska staje się bardzo ważna. Jeziora i rzeki są szczególnie narażone na zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu i gospodarki komunalnej2). Każdego roku wprowadza się do środowiska 350-500 mln t ścieków pochodzących z procesów przemysłowych. Metale ciężkie zawarte w wodach odpadowych stanowią poważny problem, ponieważ przyczyniają się do pogorszenia stanu ekosystemów wodnych, a tym samym wpływają na życie ludzi, zwierząt i roślin3). Niektóre z metali ciężkich mają duże znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Są to mikroelementy, wśród których należy wyróżnić żelazo, cynk, wapń i magnez. Jednakże spełniają one tę funkcję tylko w określonych stężeniach, to znaczy w ilościach śladowych, ściśle określonych dla danego gatunku. Zarówno ich niedobór, jak i n[...]

 Strona 1