Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Szary"

Adsorption of phenols on activated carbons prepared using rapeseed meal Adsorpcja fenoli na węglach aktywnych otrzymanych ze śruty rzepakowej DOI:10.15199/62.2015.5.36


  Rapeseed oil cake was pyrolyzed at 500°C for 30 min, carbonized at 800°C for 1 h, activated with steam or KOH at 800°C for 1 h, studied for sp. surface and pore vol. and then used for removal of PhOH or p-ClC6H4OH from aq. solns. The prepd. sorbent showed the sorption capacity by 35-38% higher than 2 com. activated carbons used for comparison. Przeprowadzono badania przydatności stałej pozostałości z procesu wolnej pirolizy śruty rzepakowej do wytwarzania węgli aktywnych. Aktywowane chemicznie (800°C, 3:1 KOH) oraz fizycznie (H2O, 800°C do 50% ubytku masy) materiały charakteryzowały się dobrze rozwiniętą porowatością i powierzchnią właściwą (SBET 380-2400 m2/g) oraz znaczną zdolnością sorpcji fenolu (do 332 mg/g) i para-chlorofenolu (do 482 mg/g) z roztworów wodnych. Wykazano, że zdolność sorpcyjna otrzymanych materiałów węglowych w procesie oczyszczania wody z fenoli jest porównywalna ze zdolnością sorpcyjną handlowych węgli. Skuteczne usuwanie z wody zanieczyszczeń organicznych, takich jak fenol i jego pochodne stanowi poważny problem środowiskowy. Fenole są składnikami ścieków przemysłowych z różnych gałęzi przemysłu, m.in. rafinerii ropy naftowej i przemysłu tworzyw sztucznych. Fenole są toksyczne i rakotwórcze, co oznacza zarówno zagrożenie dla środowiska naturalnego, jak i życia ludzkiego, dlatego skuteczne ich usuwanie ze ścieków jest tematem ważnym. Istnieje wiele metod usuwania fenoli ze ścieków, m.in. adsorpcja1), utlenianie elektrochemiczne2), koagulacja chemiczna1), ekstrakcja rozpuszczalnikowa3) oraz metody membranowe4). Spośród nich adsorpcja na węglach aktywnych (WA) jest uważana za metodę najefektywniejszą i jest najczęściej stosowana. WA są otrzymywane przez fizyczną oraz chemiczną aktywację materiałów zawierających w swojej strukturze węgiel. Na właściwości fizykochemiczne i pojemność sorpcyjną WA ma wpływ zarówno skład chemiczny prekursora, jak i metoda aktywacji. Do wytwarzania WA stosuje się wiele sta[...]

 Strona 1