Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Ochal"

Zastosowanie estrów kwasu 2-fenoksypropionowego do syntezy pochodnych 1,3-pentanodionu

Czytaj za darmo! »

Racemiczne estry etylowe kwasów 2-fenoksypropionowych, otrzymane z dostępnych na rynku fenoli i mleczanu etylu, wykorzystano do syntezy pochodnych 1,3-diketonów jako potencjalnych środków ochrony roślin. Otrzymane 1,3-pentanodiony można w prosty sposób przekształcić w produkty podstawienia przy węglu metylenowym lub układy heterocykliczne. Zsyntezowano również estry enancjomeru (R)-(+) ty[...]

Badania nad zastosowaniem izocyjanianu chlorosulfonylu do syntezy potencjalnych pestycydów

Czytaj za darmo! »

Zbadano reakcje izocyjanianu chlorosulfonylu z aminami prowadzące do l-chlorosulfonylo-3-fenylomoczników. Przedstawiono przemiany tych związków dające 1,2,4-benzotiadiazyny i l-fenylo-3-fenyloaminosulfonylomoczniki. Podano korzystne warunki przebiegu procesów i właściwości fizyczne zsyntezowanych nowych związków, które poddano testom na działanie pestycydowe. zocyjanian chlorosulfonylu (CSI[...]

Usuwanie metali ciężkich ze ścieków galwanizerskich za pomocą jonów siarczkowych wytwarzanych przez bakterie redukujące siarczany


  Badano możliwość wykorzystania bakterii redukujących siarczany (BRS) i produkujących jony siarczkowe do usuwania metali ciężkich ze ścieków galwanizerskich. Użyto populacji BRS wyizolowanych z osadu pochodzącego z miejskiej oczyszczalni ścieków. Wytrącanie metali w postaci trudno rozpuszczalnych siarczków lub wodorotlenków polegało na dozowaniu roztworu biogennych jonów siarczkowych do reaktorów, do których wprowadzano przeznaczone do oczyszczania ścieki. Do badań użyto ścieki galwanizerskie zawierające jony niklu, miedzi, cynku i chromu( VI). Uzyskano wysoki stopień oczyszczenia ścieków, wynoszący ponad 99%. Five Cr(VI), Ni, Cu and Zn-contg. wastewaters from an electroplating plant were purified by addn. of sulfates-reducing bacteria in their Na2SO4 and Na lactate-contg. cultures at pH 8.6. The bacteria were isolated from municipal sewage. The metals were removed as H2O-insol. sulfides or hydroxides with high efficiency (over 99%). Mikrobiologiczna redukcja siarczanów do siarczków jest prowadzona przez bakterie redukujące siarczany (BRS). Bakterie te są bezwzględnymi beztlenowcami wykorzystującymi siarczany jako ostateczny akceptor elektronów w procesie oddychania komórkowego. Donorami elektronów dla redukcji siarczanów a także źródłem węgla i energii dla BRS mogą być różne małocząsteczkowe związki organiczne, takie jak mleczany, octany, propioniany, maślany, pirogroniany, mrówczany, wyższe kwasy tłuszczowe, alkohole, cukry, aminokwasy, indol i kwas nikotynowy1-3). W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie możliwością wykorzystania BRS do oczyszczania ścieków zawierających metale ciężkie4—8). Wykorzystuje się tu fakt, że BRS w procesie dysymilacyjnej redukcji siarczanów wytwarzają jony siarczkowe, które reagują chemicznie z zawartymi w ścieku kationami metali ciężkich. Procesy te najogólniej opisują schematy reakcji: w których Me2+ oznacza kation metalu ciężkiego. Iloczyny rozpuszczalności siarczków wielu metali[...]

 Strona 1