Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"LILLIanna WoJTYneK"

Uogólniony model procesowy dla przedsiębiorstwa hutniczego


  W pracy analizowano procesy w przedsiębiorstwie hutniczym. Stworzono uogólniony model procesowy, uwzględniając w nim czynniki ry- zyka. Wskazano na konieczność doskonalenia procesów i zarządzania nimi. Przedstawiono również koncepcję oceny dojrzałości procesowej, która wraz z modelem wdrożenia zarządzania procesowego może stanowić kompleksowe podejście do doskonalenia procesów i poprawy jakości wyrobów hutniczych The paper presents an analysis of the process in the metallurgical enterprise. A based process model was created, taking account of the risk factors. It is necessary to improve processes and to manage them. The paper presents the concept of process maturity assessment, which, together with the implementation of the process management model can provide a comprehensive approach to improving processes and improve the quality of steel products. Słowa kluczowe: proces, uogólniony model procesowy, dojrzałość procesowa, przedsiębiorstwo hutnicze Key words: process, based process model, process maturity, metallurgical enterprise.Wprowadzenie. Przedsiębiorstwo hutnicze decydując się na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania musi zidentyfikować wszystkie procesy i powiązania między nimi poprzez stworzenie mapy procesów. Wyznaczane są również osoby odpowiedzialne za proces, tzw. właściciele procesów. Model przedsiębiorstwa hutniczego w ujęciu procesowym składa się z systemu procesów, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Wynik jednego z procesów, którym mogą być: informacje, wyroby hutnicze, usługi, jest wejściem do kolejnych procesów. Model realizowany jest przez dwie grupy procesów: procesy podstawowe i pomocnicze. Procesy podstawowe umożliwiają postrzeganie przedsiębiorstwa w sposób dynamiczny i stwarzają możliwość odpowiedniego przeprojektowania. Do skierowania procesu do grupy procesów podstawowych służy jego rola Uogólniony model procesowy dla przedsiębiorstwa hutniczego Based process model for the metallurgical enterprise LILLIa[...]

 Strona 1