Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ PODGÓRSKI"

Otrzymywanie i właściwości usieciowanych metakrylanów, pochodnych bezwodnika maleinowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodykę syntezy nowego wielofunkcyjnego monomeru metakrylowego oraz oceniono właściwości otrzymanych z niego polimerów usieciowanych. Ester metakrylowy otrzymano w trójetapowej syntezie z bezwodnika maleinowego, metakrylanu glicydylu i kwasu metakrylowego. Reakcje addycji substratów kwasowych i metakrylanu glicydylu prowadzono w obecności bromku tetraetyloamoniowego. W wyni[...]

Synthesis of multifunctional methacrylate monomers and vinylester resins by copolymerization with styrene Synteza wielofunkcyjnych monomerów metakrylanowych oraz żywic winyloestrowych przez kopolimeryzację ze styrenem DOI:10.15199/62.2015.6.34


  Six- or four-functional methacrylate monomers were prepd. by addn. of (i) glycidyl methacrylate and an adduct of glycidyl methacrylate with methacrylic acid to phthalic anhydride or (ii) glycidyl methacrylate to 1,5-di-o-phthaloyloxypenane, resp., and used for copolymerization with styrene (dibenzoyl peroxide initiator) for 2.5 h at 60°C and for 24 h at 90°C. Both uncured mixts. and the copolymers were studied for thermal, mech. and rheol. properties. Full conversion of double bonds was not achieved under conditions of the copolymerization. Dokonano syntezy wielofunkcyjnych monomerów metakrylowych i zastosowano je do otrzymywania kopolimerów ze styrenem. Zbadano właściwości nieutwardzonych kompozycji oraz właściwości otrzymanych kopolimerów. Stwierdzono, że na właściwości kompozycji nieusieciowanych zasadniczy wpływ ma stężenie rozcieńczalnika. Otrzymane kopolimery wykazują bardzo dobre właściwości użytkowe, przy czym wyniki badań DSC, DMA i stopnia przereagowania wiązań podwójnych wskazują, że proces sieciowania prowadzony przez 2,5 h w temp. 60°C i kontynuowany przez 24 h w temp. 90°C nie został zakończony. Żywice winyloestrowe ze względu na dobre właściwości fizyczne i chemiczne znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle. Są one używane do produkcji odpornych na korozję odlewów, utwardzanych termiczne lub fotochemicznie. Ze względu na nietoksyczność oraz biokompatybilność znalazły one zastosowanie jako wypełnienia dentystyczne. Winyloestry powszechnie stosuje się do produkcji FRP (fibre reinforced polymer), które wykorzystywane są w przemyśle lotniczym, samochodowym, wodnym i w przemyśle energetycznym do produkcji takich części, jak kadłuby łodzi i szybowców, łopaty turbin wiatrowych oraz elementy karoserii samochodowych1, 2). Synteza tych żywic zwykle polega na addycji nienasyconych kwasów monokarboksylowych do grup epoksydowych (obecnych w strukturze żywic epoksydowych) i kopolimeryzacji z monomerem rozcieńczającym ko[...]

 Strona 1