Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Paweł PIJARSKI"

Algorytm dynamicznego dopasowania poziomu mocy generowanej do możliwości przesyłowych linii elektroenergetycznej

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia ogólną koncepcję wykorzystania w trybie on-line informacji o możliwościach przesyłowych linii do sterowania jednym źródłem oraz zespołem źródeł wytwórczych. Obciążalność prądowa linii napowietrznych dość znacznie zależy od warunków atmosferycznych. W artykule pokazano jeden ze sposobów określania tej wielkości w oparciu o normę IEEE Std 738-1993. Wykorzystanie w trybie on-li[...]

Możliwości podziału kosztów modernizacji sieci na jednostki wytwórcze ubiegające się o przyłączenie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problematykę podziału kosztów modernizacji sieci na poszczególnych inwestorów ubiegających się o przyłączenie do sieci farm wiatrowych. Zaproponowana została metoda umożliwiająca w stosunkowo prosty sposób określić koszty przypadające na konkretnego inwestora. Wspomniano o obecnie stosowanym podejściu do podziału kosztów inwestycyjnych, a także zwrócono uwagę na możliwość zastosowania nowych, bardziej elastycznych metod pozwalających uniknąć kosztownych remontów lub przynajmniej przesunąć je w czasie. Abstract. The article presents problems of cost sharing on the network upgrade individual investors applying for connection to a network of wind farms. The proposed method is that allows relatively equitably determine the costs attributable to a particular investor. Mention of the currently used approach to the allocation of investment costs, and also drew attention to the possibility of new, more flexible methods to avoid costly repairs or at least move them in time. (Cost sharing on the network upgrade individual investors applying for connection to a network of wind farms) Słowa kluczowe: koszty modernizacji, linie napowietrzne, farmy wiatrowe. Keywords: costs of modernizations overhead lines, wind farms. Wstęp Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz przyłączanie nowych jednostek wytwórczych przyczynia się do większego wykorzystania elementów systemu elektroenergetycznego, a niekiedy ich przeciążenia (w głównej mierze linii i transformatorów). Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne obowiązek przystosowania sieci do przesyłu mocy generowanej w nowych źródłach spoczywa na jej operatorze. W przypadku sieci 110 kV i SN są to operatorzy tacy jak: PGE Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator itp. OSD starają się uniknąć kosztów modernizacji i w przedstawianych inwestorom umowach warunkują przyłączenie od ich zaangażowania finansowego w rozbudowę infrastruktury sieciowej. Z punktu widzenia odbiorcy energ[...]

Optymalizacja kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego przy wykorzystaniu metod heurystycznych DOI:10.12915/pe.2014.03.07

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wynik zastosowania metod heurystycznych do rozwiązania zadania SCOPF optymalizującego koszty bilansowania mocy w systemie elektroenergetycznym. Aczkolwiek zasadniczym elementem procesu obliczeniowego jest wielokrotne powtarzane rozwiązanie układu równań rozpływowych SEE to jednak dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu korzystnych właściwości metod heurystycznych cały proces obliczeniowy wykazuje dobrą zbieżność i powtarzalność wyznaczanego stanu optymalnego. Abstract. The paper presents results of the heuristic methods application to solve the SCOPF task that optimizes power balancing costs in the electric power system. Although the principal element of the calculation process is multiple iteration of the power flow equation system solution, owing to the apt application of the heuristic method the whole calculation process exhibits good convergence and repeatability of the determined optimal state. (Optimization the electric power system balancing costs using heuristic methods). Słowa kluczowe: koszty bilansowania systemu elektroenergetycznego, heurystyka, optymalizacja. Keywords: power system balancing costs, heuristic, optimization. doi:10.12915/pe.2014.03.07 Wstęp Historia optymalizacji w systemie elektroenergetycznym, zarówno na etapie sterownia jego pracą jak i na etapie planowania rozwoju jest prawie równie długa jak historia rozwiązywania zadania rozpływowego. Początkowo jednak jej istota polegała na poszukiwaniu takiego rozdziału wytwarzanej w systemie mocy na pracujące zespoły wytwórcze, aby sumaryczny koszt wytwarzania był minimalny. Problem ten wiązał się z minimalizacją funkcji celu, którą była suma kosztów wytwarzania i był określony jako zagadnienie ERO (Ekonomiczny Rozdział Obciążeń). Pełna optymalizacja (kosztowa lub inna) danego stanu pracy systemu elektroenergetycznego ma jednak miejsce dopiero wtedy, gdy uwzględnione zostaną w sposób pełny warunki pracy sieci przesyłowej i związane z nimi og[...]

Wykorzystanie metod optymalizacji heurystycznej do minimalizacji kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego DOI:10.12915/pe.2014.04.038

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wynik zastosowania metody roju cząstek do rozwiązania zadania SCOPF minimalizującego koszty bilansowania mocy w systemie elektroenergetycznym. Aczkolwiek zasadniczym elementem procesu obliczeniowego jest wielokrotne powtarzane rozwiązanie układu równań rozpływowych SEE to jednak dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu korzystnych właściwości metody roju cząstek cały proces obliczeniowy wykazuje dobrą zbieżność i powtarzalność wyznaczanego stanu optymalnego. Abstract. The paper presents results of the particle swarm method application to solve the SCOPF task that minimizes power balancing costs in the electric power system. Although the principal element of the calculation process is multiple iteration of the power flow equation system solution, owing to the apt application of the particle swarm method the whole calculation process exhibits good convergence and repeatability of the determined optimal state. (Heuristic optimization methods applied to minimize the electric power system balancing costs). Słowa kluczowe: koszty bilansowania systemu elektroenergetycznego, heurystyka, optymalizacja. Keywords: power system balancing costs, heuristic, optimization. doi:10.12915/pe.2014.04.38 Wstęp Planowanie pracy i sterowanie pracą systemu elektroenergetycznego jest procesem wymagającym rozwiązania wielu skomplikowanych i wzajemnie powiązanych zadań teoretycznych oraz problemów technologicznych. Pomimo znaczącego rozwoju metod dotyczących identyfikacji i optymalizacji stanów poszczególnych obiektów systemu elektroenergetycznego oraz szybkiego postępu w dziedzinie informatyzacji systemu, ciągle jeszcze w planowaniu pracy i sterowaniu pracą systemu dokonuje się szeregu uproszczeń. Podstawowym zadaniem optymalizacyjnym, zdefiniowanym dla systemu elektroenergetycznego jest zadanie optymalizacji rozpływu mocy (OPF), dla którego funkcję celu można zdefiniować w różny sposób. Najbardziej atrakcyjna, z ekonomicznego puntu widz[...]

Ocena efektywności generacji energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych odbiorców przemysłowych DOI:10.15199/48.2019.10.13

Czytaj za darmo! »

Rozwój instalacji fotowoltaicznych następuje szybciej niż przypuszczano kilka lat temu - [9]. Niezależnie od mocy znamionowej instalacji (PPVn) każdy inwestor rozważa ekonomikę tego przedsięwzięcia - [4],[5],[10]. Oczywiście dla farm PV o mocy zbliżonej do 1 MW (najbardziej rozpowszechniona moc dla dużych instalacji) metoda oceny efektywności ekonomicznej - [11], jest inna niż dla instalacji prosumenckiej o mocy kilku kilowatów. Dla farmy najważniejszą kwestią jest spełnienie zobowiązania zaciągniętego podczas postępowania aukcyjnego, czyli[...]

Zastosowanie optymalizacji konfiguracji sieci do redukcji kosztów strat energii elektrycznej DOI:10.15199/48.2019.10.24

Czytaj za darmo! »

W branży elektroenergetycznej aspekt ekonomiczny jest kluczowym zagadnieniem, które obecnie jest przedmiotem wnikliwych analiz i prac badawczych. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną koszty związane z jej dystrybucją zwiększają się. Zauważalne jest dążenie do redukcji tych kosztów nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również ekologicznych i formalnoprawnych. W ciągu ostatniej dekady nastąpiło znaczne zmniejszenie strat energii elektrycznej poprzez wdrażanie przez operatorów sieci programów ograniczania strat energii elektrycznej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych do budowy przewodów elektroenergetycznych również znacząco się przyczyniło do ograniczenia strat związanych z przesyłem energii. Redukcję kosztów dystrybucji energii elektrycznej można realizować na różne sposoby. Jednym z nich jest redukcja strat mocy czynnej w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, która stanowi temat tego artykułu. Optymalizacja sieci dystrybucyjnej W dziedzinie elektroenergetyki optymalizacji podlegają różnie grupy zagadnień m.in. rozpływy mocy i energii elektrycznej. W artykule przedstawiono możliwości redukcji kosztów dystrybucji energii elektrycznej z wykorzystaniem optymalizacji konfiguracji sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Badania optymalizacyjne przeprowadzono na zmodyfikowanym fragmencie rzeczywistej sieci dystrybucyjnej średniego napięcia, stanowiącej część rejonu energetycznego składającego się z 5 stacji GPZ 110/15 kV. Model sieci został odwzorowany w programie rozpływowym PowerWorld Simulator. W sieci zainstalowano transformatory o mocy 16 MVA każdy. Sieć zbudowana jest z 45 węzłów, 50 odcinków linii SN oraz 50 odbiorów o łącznej mocy równej 45,6 MW. W sieci występują głównie linie napowietrzne a magistrala główna wykonana jest przewodami AFL 6-70 o łącznej długości ponad 100 km. W omawianym modelu sieci występują także odnawialne źródła energii, należą do nich trzy farmy fotowol[...]

Układ sterowania mocą bierną farmy wiatrowej wykorzystujący możliwości regulacyjne przekształtników, dławika zaczepowego oraz pojemność kabla zasilającego farmę DOI:10.15199/48.2016.08.12

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem kompensacji mocy biernej w dużych farmach wiatrowych, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej za pomocą linii kablowych 110 kV o długości kilkudziesięciu kilometrów. Uwzględniając wymagania operatora sieci w tym zakresie, przedstawiono wyniki obliczeń dla przykładowej elektrowni wiatrowej o mocy kilkudziesięciu megawatów. W analizie skupiono uwagę na pracy farmy w pełnym zakresie jej obciążenia. Abstract. The article presents the problem of reactive power compensation for large wind farms, connected to the grid via a 110 kV cable lines with a length of several kilometers. Taking into account the requirements of the network operator, results of calculations for sample wind power plant are presented. The analysis refers to wind farm which works fully load. General idea compensation scheme is presented and describe.(Wind Farm Reactive Power Control Using Regulatory Potentiality of Converters, Tapped Variable Reactors and Capacitance of the Farm Feeder Cable). Słowa kluczowe: farma wiatrowa, kompensacja mocy biernej. Keywords: wind farm, compensation of reactive power. Wstęp Farmy wiatrowe przyłączone do systemu elektroenergetycznego powinny świadczyć na jego rzecz określone usługi systemowe. Niezależnie od tego czy będą to usługi opłacane przez operatora systemu, czy też ich świadczenie będzie wynikało z obowiązków przyjętych przez strony w umowie o przyłączenie. Z technicznego punktu widzenia farma i jej infrastruktura muszą spełniać określone wymagania techniczne. Część tych wymagań wiąże się z problemem generacji przez farmę mocy biernej o określonej wartości. Z reguły operator wymaga, aby niezależnie od poziomu generowanej mocy czynnej, farma dostarczała w miejscu przyłączenia moc bierną wynikającą z zadanego współczynnika mocy (najczęściej jest to wartość cosφ=0,95. Współczesne układy przekształtnikowe stwarzają możliwości generacji lub poboru mocy biernej o wartości 0,6Pmaxw praktyczni[...]

Monitoring the impact of prosumer micro installations on the electrical parameters of low-voltage network systems DOI:10.15199/48.2019.02.12

Czytaj za darmo! »

Introduction The development of distributed generation will lead to the emergence in the low-voltage network of phenomena occurring so far in higher voltage networks. Particularly important will be phenomena causing changes in power flows and deterioration of power quality parameters, which pose potential threats for devices connected to the network. In order to counteract them, it will be necessary to monitor the work of those parts of the network in which a large number of micro-sources with a relatively high power have been installed. Analysis of the LV (low-voltage) network operation requires in such a case the implementation of complicated, multi-variant simulations and analyses, e.g. voltage conditions in the LV network with various levels of saturation with microinstallations, different structure and load profile. The essence of the problem According to the relevant act [1], micro-installation is "a renewable energy installation with a total installed electrical power not exceeding 40 kW, connected to a power grid with a rated voltage lower than 110 kV or with a heat-generating power in the combination no greater than 120 kW". The connection of low-voltage power sources of this type to end users, according to another act [2], can take place in two ways: - on the basis of the notification, - by submitting an application for determining the terms of connection to the distribution network, The article focuses on the first of the above-mentioned ways of connecting micro-installations - based on the application. The development of micro-installations, especially photovoltaics, caused by a drop in their prices seems to be unavoidable. As a consequence, one should expect various technical problems, among which the most serious will probably be voltage impact [3, 4], resulting from the power flow from the point of connection of these sources towards the MV/LV (medium voltage/low-voltage) substations. It results from the[...]

 Strona 1