Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Zwierzykowski"

ZASTOSOWANIE SYSTEMU CZASU RZECZYWISTEGOW URZA˛DZENIACH DZIAŁAJA˛CYCHW INTERNECIE RZECZY THE APPLICATION OF REAL TIME OPERATING SYSTEM IN THE DEVICES THAT ARE OPERATING IN THE INTERNET OF THINGS DOI:10.15199/59.2016.8-9.19


  W artykule zaproponowano zastosowanie minimalistycznego systemu czasu rzeczywistego do budowy urza˛dzenia działaja˛cego w Internecie Rzeczy. W artykule przedstawiono projekt serwera dost˛epowego, który umo˙zliwia zdalna˛obsługe˛ 16 portów szeregowych oraz steruje 16 liniami zasilania za pos´rednictwemsieci Ethernet.Wurza˛dzeniu wykorzystano system operacyjny, dzi˛eki temu oprogramowanie mo˙zna było podzieli´c na wiele równoległych, komunikuja ˛cych sie˛ mie˛dzy soba˛, zadan´ . Abstract: In the article application of minimalistic Real Time Operating System (RTOS) for construction devices that are working in Internet of Things was proposed. The paper presents the design of the access server, which allows for remote operation 16 serial ports and controls 16 power lines via Ethernet. By using operating system the software consists of a number of tasks running in parallel and being in close communication with one another. 1. WPROWADZENIE Wej´scie na rynek mikrokontrolerów i procesorów spowodowało rewolucje˛ technologiczna˛ podobna˛ do tej, jaka powstała po zasta˛pieniu lamp elekronowych przez tranzystory. Dzi˛eki zastosowaniu procesorów, mo˙zna łatwo skonstruowa´c sterownik, który do tej pory budowany były z układów zawieraja˛cych pojedyncze bramki logiczne. Co wi˛ecej, zbudowane w ten sposób sterowniki sa˛ znacznie bardziej elastyczne pod wzgle˛dem rekonfiguracji. Do niedawna w systemach przemysłowych i amatorskich wykorzystano podobne konstrukcje. Pozwala to na uproszczenie procesu projektowania i budowy systemów. Podobne rozwia˛zania wykorzystano w urza˛dzeniach stosowanych w Internecie Rzeczy [1]. Wiele urza˛- dze´n oparto na mikrokomputerze i systemie operacyjnym. Łatwo zauwa˙zy´c, ˙ze z perspektywy mo˙zliwo´sci współczesnych urza˛dzen´ rozwia˛zanie to jest mało efektywne, głównie z uwagi na nadmierne - w stosunku do potrzeb - wykorzystanie procesora i pami˛eci. Obserwuja˛c trendy rozwojowe urza˛dzen´ projektowanych do [...]

Ewolucja technik dostarczania sygnału telewizyjnego na przykładzie Winogradzkiej Telewizji Kablowej DOI:10.15199/59.2018.1.2


  W sieciach telewizji kablowej od wielu lat sukcesywnie wprowadzana jest oferta usługi dostępu do Internetu. Zauważyli to również nadawcy sygnału telewizyjnego, którzy obecnie udostępniają sygnały telewizyjne także za pośrednictwem sieci teleinformatycznych. Wykorzystanie tego typu sieci do dystrybucji sygnału telewizyjnego wiąże się jednak z koniecznością zapewnienia komunikacji z nadawcami różnych programów telewizyjnych. Rozwiązanie to jest bardziej złożone od tradycyjnego podejścia, które opiera się na standardach DVB-S/S22) oraz DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial). 2) DVB-S (Digital Video Broadcasting-Satellite) - standard cyfrowego przesyłu telewizji satelitarnej [2] 1) WTvK jest operatorem od wielu lat działającym w Poznaniu. Sieć operatora obejmuje 22 tys. mieszkańców jednej z największych dzielnic Poznania. Obecnie firma ma w swojej ofercie ponad 200 kanałów cyfrowych (zarówno SD, jak i HD). PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK XCI  nr 1/2018 9 nowymi kanałami telewizyjnymi towarzyszy dynamiczny rozwój technologii sieci teleinformatycznych. Efektem tego jest coraz większa przepływność sieci, której towarzyszy obniżenie kosztów budowy i eksploatacji sieci teleinformatycznych. Dostrzegli to i wykorzystali operatorzy i dostawcy treści dla sieci telewizji kablowych, zapewniając odbiór strumieni telewizyjnych o wiele lepszej jakości. Na rys. 1 przedstawiono komponenty sygnału telewizyjnego kanału TVP 1 HD nadawanego przez: satelitę HotBird z transpondera numer 13, naziemny nadajnik w Śremie oraz przez IP z punktu wymiany ruchu PWR PLIX4) w Warszawie. Do oceny jakości kanału telewizyjnego najczęściej wykorzystuje się przepływność sygnału wizyjnego (komponent AVC/H.2645) Video). Komponent ten w przypadku kanału TVP 1 HD (tabela 1) dostępny po IP wynosi 9,8 Mbit/s i jest ponad trzy razy większy od sygnału przesyłanego naziemnie (3,0 Mbit/s) i prawie dwa razy większy od sygnału przesyłanego sateli[...]

Wprowadzenie protokołu IPv6 do sieci operatorskiej na przykładzie operatora telewizji kablowej DOI:10.15199/59.2019.2.1


  Podstawowym protokołem zapewniającym obecnie komunikację w sieciach teleinformatycznych jest protokół IP. W większości współczesnych sieci wykorzystuje się wersję 4. protokołu IP (IPv4). Zastosowanie jej oznacza, że każde urządzenie w sieci ma adres IP o długości 32 bitów, a więc teoretycznie można zaadresować ponad 4 mld urządzeń1). Jednak nie wszystkie adresy można wykorzystywać ze względu na rezerwacje niektórych zakresów i w praktyce mamy do dyspozycji około 3,7 mld adresów. Dynamiczny rozwój największej sieci teleinformatycznej - Internetu - powodował szybkie wyczerpywanie się adresów dostępnych w IPv4. Jeszcze w 1994 roku rozpoczęto prace nad nową wersją protokołu IP, która miała zapewnić większą ich liczbę. Przyjęto, że każde pole adresowe w nowym protokole będzie składać się ze 128 bitów, będzie więc do dyspozycji 3,4x1038 2) adresów. Ostatecznie opracowano zupełnie nowy protokół, który 1) Dokładnie 4 294 967 296 (1032) adresów 2) 3,4x1038, czyli 340 sekstyliony adresów, czyli 7,9x1028-krotnie więcej adresów niż IPv4 ROK ZAŁ OŻENIA 1928  ROCZNIK X CII  IS SN 1230-3496 2/2019 TELE-RADIO-ELEKTRONIKA-INFORMATYKA MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH WYDAWANY PRZY WSPÓŁPRACY KOMITETU ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 32 PRZEGLĄD TELEKOMUNIKACYJNY  ROCZNIK XCII  WIADOMOŚCI TELEKOMUNIKACYJNE  ROCZNIK LXXxVIII  nr 2/2019 Przygotowując się do wdrożenia protokołu IPv6, w pierwszej kolejności sprawdzono, które urządzenia działające obecnie w sieci współpracują z IPv6. Na tej podstawie ustalono, czy możliwa jest migracja świadczonych usług do sieci IPv6. Wyniki przeprowadzonej analizy zebrano w tabeli 1. Analizując dane przedstawione w tabeli 1, można zauważyć, że nie wszystkie urządzenia, wykorzystywane do świadczenia usług telefonii IP4) oraz monitoringu wizyjnego, wspierają protokół 4) Telefonia IP do połączeń poza sieci WTvK wykorzystuje łącza t[...]

MODEL KOLEJKOWY SYSTEMU DOSTE˛POWEGO DLA SIECI PAKIETOWEJ DOI:10.15199/59.2015.8-9.115


  W artykule zaproponowano nowy wielowymiarowy model idealnej wia˛zki niepełnodoste˛pnej (Erlang’s Ideal Grading - EIG) z kolejkami, uwzgle˛dniaja˛cy klasy zgłoszen´ o zróz˙- nicowanym dost˛epie do zasobów. Model został wykorzystany do wyznaczania opó´znie ´n i prawdopodobie´nstw strat pakietów w systemie doste˛powym składaja˛cym sie˛ z we˛zła sieci operatorskiej oraz kilku u˙zytkowników. Uzyskane wyniki analityczne zostały porównane z rezultatami symulacji, które potwierdziły zadowalaja˛ca˛ dokładnos´c´ proponowanego modelu. Opracowany model mo˙zna wykorzysta´c do analizy, projektowania i optymalizacji nowoczesnych sieci operatorskich. 1. WPROWADZENIE W ostatnich kilkudziesi˛eciu latach mo˙zna zaobserwowa ´c dynamiczny rozwój technologii ethernetowych [1], [2]. Współczesne sieci operatorskie coraz cz˛e´sciej budowane sa˛ w oparciu o takie technologie [2]. Sieci operatorskie wykorzystuja˛ hierarchiczna˛ wirtualizacje˛ zasobów sieciowych. Oznacza to, z˙e sieci wirtualne tworzone sa˛ zarówno na poziomie lokalnych sieci dostawców i firm korzystaja˛- cych z usług danego operatora, jak i na poziomie szkieletu sieci. Takie podej´scie zapewnia separacj˛e ruchu wprowadzonego do sieci operatorskiej przez poszczególnych dostawców lub firmy. Umo˙zliwia tak˙ze rozró˙znienie ramek zwia˛zanych z róz˙nymi usługami s´wiadczonymi w poszczególnych sieciach. W konsekwencji mo˙zliwa jest konstrukcja logicznej struktury na poziomie szkieletu sieci dla okre- ´slonych rodzajów usług ´swiadczonych u˙zytkownikom ko´ncowym [3]. Działanie takiej struktury opiera si˛e na odpowiednich standardach pozwalajacych na wielostopniowe, hierarchiczne, schematy znakowania ramek [4]. Hierarchiczne znakowanie ramek zostało wykorzystane m.in. do opracowania architektury operatorskiej sieci etherent znanej pod nazwa˛Carrier lub Metro Ethernet [5], [6], [7], [8]. Zasady współpracy pomi˛edzy operatorami sieci i uz˙ytkownikami zawarte sa˛ w SLA (Service Level Agr[...]

Usługa IPTV w sieciach operatorskich


  Zwiększenie przepływności łączy dostępowych do sieci Internet, przy jednoczesnym obniżeniu ich kosztów, stworzyło nowe możliwości rozwoju usług teleinformatycznych. Jedną z usług, w której najlepiej wykorzystano nowe możliwości, okazała się usługa telefonii internetowej VoIP (Voice over IP) [1]. Nowa telefonia zmieniła rynek usług i sprawiła, że usługi głosowe przestały być domeną tradycyjnych operatorów telekomunikacyjnych. Atrakcyjność cenowa i dostępność VoIP wywołała migrację znacznej liczby abonentów operatorów tradycyjnych1). Rosnąca konkurencja skłoniła tych operatorów do obniżania cen i wprowadzania nowych usług. Wielu z nich dostrzegło szansę na zmianę tej niekorzystnej tendencji w trójusługach (Triple Play) [20][21], na które składają się szerokopasmowy dostęp do Internetu, telefonia internetowa oraz IPTV (IP TeleVision). Dwie pierwsze usługi są już dobrze znane, natomiast IPTV to stosunkowo nowy termin. Pojęcie to jest elastycznie interpretowane, ale najczęściej przez usługę IPTV rozumie się rozsiewczą transmisję telewizyjną w sieciach IP oraz wideo na żądanie VoD (Video on Demand)[22]. Wyzwania związane z usługą IPTV Realizację transmisji telewizyjnych w sieciach IP wiąże się z przesyłaniem dużych ilości danych i dlatego szczególnie duże znaczenie dla rozwoju IPTV miało wprowadzenie standardu kodowania MPEG-4 (Moving Picture Experts Group). Umożliwił on zredukowanie o około połowę - w porównaniu ze standardem MPEG-2 - przepływności niezbędnej do zapewnienia transmisji wideo o określonej jakości [12][17]. W tabeli 1 porównano przepływność wymaganą do przesłania standardowego sygnału telewizyjnego (SDTV - Standard Definition TeleVison) oraz sygnału telewizji wysokiej jakości (HDTV - High Definition TeleVison) przy zastosowaniu kodeków MPEG-2 i MPEG-4 [1]. ??Tabela 1. Wymagana przepływność przy przesyłaniu SDTV i HDTV [22] Metoda kompresji SDTV HDTV MPEG-2 2-4 Mbit/s 16-19 Mbit/s MPEG-4 1,5-2 Mbit/s 6-8 Mbit/s Za[...]

MODELOWANIE ŹRÓDEŁ RUCHU DLA SIECI PRZEMYSŁOWEGO INTERNETU RZECZY DOI:10.15199/59.2019.7.9


  1. WPROWADZENIE Od wielu lat obserwujemy dynamiczny wzrost liczby dost˛epnych usług internetowych opartych na protokole IP i technologii Ethernet. Jednym z najnowszych obszarów implementacji nowych usług sa˛ rozwia˛zania wprowadzane do tzw. internetu rzeczy (Internet of Things) oraz jego wersji przemysłowej (IIoT - Industrial Internet of Things) [1], [2]. Popularno´s´c IIoT ro´snie wraz ze wrostem popularno´sci koncepcji Przemysłu 4.0 [3]. W sieciach IIoT przesyłane be˛da˛ strumienie ruchu znane z sieci przemysłowych oraz ruchy do tej pory znane z biurowych sieci komputerowych oraz Internetu. Przesyłanie tak ró˙znych ruchów w jednej sieci powinno by´c uwzgl˛edniane ju˙z na etapie projektowania oraz wymiarowania sieci. Odpowiednie modelowanie ruchu jest wa˙zne tak˙ze z punktu widzenia analizy mechanizmów zarza˛dzania ruchem stosowanych w takich sieciach. Ewolucyjne zmiany wprowadzone w sieciach przemysłowych obejmuja˛ równiez˙ zmiany w komunikacji i systemach sterowania. Pocza˛tkowo zamknie˛te standardy sieci przemysłowych oferowane przez wioda˛cych producentów urza˛dzen´ i sterowników automatyki przemysłowej zmierzaja˛ w kierunku standardów otwartych. Wiele spo- ´sród nich opiera si˛e na standardach ethernetowych, wykorzystuja ˛c Ethernet jako siec´ transportowa˛ lub ja˛ nieco modyfikuja ˛c. W porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwia ˛zaniami, rozwia˛zania oparte na ethernecie zapewniaja˛ wie˛ksza˛ wydajnos´c´, potencjalnie nieograniczona˛ liczbe˛ urza˛dzen´ podła˛czonych do sieci produkcyjnej oraz wie˛kszy zasi˛eg. Zainteresowanie przemysłowym wykorzystaniem rozwia˛zan´ etherentowych przyczyniło sie˛ do podje˛- cia prac standaryzacyjnych, których celem jest opracowanie niezale˙znego standardu dedykowanego dla sieci przemysłowych [4]. W celu poszerzenia wiedzy o charakterze ruchu generowanego w sieciach przemysłowych opartych na ehernecie, konieczne jest poznanie parametrów ruchu w sieci, generowanego przez wszystkie [...]

 Strona 1