Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"NATALIA CIAK"

Wpływ środka hydrofilowego na właściwości betonu DOI:10.15199/33.2018.10.22


  Beton, jako jeden z bardziej uniwersalnych i tym samym popularnych materiałów budowlanych, wykorzystywany jest w konstrukcjach o różnym przeznaczeniu, pracujących w bardzo odmiennych warunkach i środowiskach. Bez względu na warunki pracy czy rodzaj i sposób obciążenia konstrukcji jej trwałość powinna stanowić (i stanowi) jeden z podstawowych elementów warunkujących przydatność. O jakości i trwałości betonu i wyrobów betonowych decyduje m.in. ilość zawartej w nich wody, która jest niezbędna w procesach tworzenia struktury (hydratacja) i jednej z podstawowych właściwości betonu - wytrzymałości (wskaźnik cementowo-wodny), ale jednocześnie powoduje jego destrukcję (agresywne roztwory, destrukcja mrozowa itd.). Z tego powodu, żeby zapewnić trwałość betonu, konieczne są działania zmierzające do ograniczenia transportu wilgoci w głąb betonu [4, 5, 6]. Trwałość betonu w znacznym stopniu zależy od jego porowato-kapilarnej struktury, którą kształtuje m.in. zawartość wody (wskaźnik cementowo-wodny), dlatego jednym ze sposobów zwiększenia wodoszczelności betonu jest przyjmowanie możliwie minimalnych wartości wskaźnika cementowo- -wodnego. Podczas twardnienia betonu występuje zjawisko skurczu, którego efektem są rysy - stąd konieczność pielęgnacji tym intensywniejszej, im większy jest wskaźnik cementowo-wodny, a wodoszczelny beton wymaga wyeliminowania pęknięć lub zastosowania mechanizmu, który nie pozwoli na wnikanie wody do betonu. Jak zaznaczono wcześniej, wodoszczelność jest w pewnym sensie funkcją porowatości betonu - zawartości i struktury porów.Największą liczbę pustek powietrznych (pory, kapilary) zawiera zaczyn cementowy (fotografia 1). Porowata struktura ułatwia wnikanie wody oraz roztworów wodnych do betonu, wpływając na jego właściwości użytkowe i wytrzymałość [2]. Innym sposobem zwiększenia wodoszczelności betonu jest stosowanie domieszek, które mogą stanowić alternatywę dla niektórych membranowych sys[...]

Właściwości betonu lekkiego na bazie wermikulitu DOI:10.15199/33.2017.10.13


  Wzwiązku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi właściwości izolacyjnych przegród budowlanych, zwiększa się zainteresowanie betonami lekkimi. Charakteryzują się one małą gęstością oraz małą wytrzymałością na ściskanie. Betony lekkie mogą być wytwarzane przez wprowadzenie: środków porotwórczych, takich jak proszek aluminiowy; środków pianotwórczych; granulatów na bazie tworzyw sztucznych; lekkich kruszyw mineralnych, np.: perlit, wermikulit, pumeks itp. W laboratorium Instytutu Budownictwa UWM w Olsztynie przeprowadzono pilotażowe badania podstawowych właściwości betonu lekkiego z wypełniaczem w postaci ekspandowanego wermikulitu z dodatkiem mikrowypełniacza w postaci mączki perlitowej. Program badań obejmował też ocenę wpływu superplastyfikatora i dodatku włókien polimerowych na wybrane właściwości betonu lekkiego wykonanego na bazie wermikulitu (gęstość objętościową, nasiąkliwość, odporność na oddziaływanie wysokiej temperatury oraz wytrzymałość na ściskanie). Charakterystyka materiałów Wermikulit to lekkie kruszywo, uzyskiwane w wyniku obróbki termicznej w temperaturze nawet do 1200°C z ilastego minerału powstającego w wyniku wietrzenia minerałów wywodzących się z grupy krzemianów. Charakteryzuje się dużą zawartościąmagnezu oraz flogopitu, biotytu, chlorytów, a także glinokrzemianów. Uśredniony skład chemiczny wermikulitu przedstawiono w tabeli 1 [5]. W wyniku podgrzania minerał traci wodę z przestrzeni międzypakietowych i zwiększa objętość nawet 30-krotnie.Wermikulit ekspandowany przyjmuje postać drobnych płytek bądź harmonijek o porowatej budowie (fotografia 1). Gęstośćwermikulitu podczas obróbki termicznej zmniejsza się do zaledwie 0,065 ÷ 0,130 g/cm3. Kruszywo to jest chemicznie obojętne, odporne na oddziaływania mikroorganizmów i nie ulega rozkładowi. Ponadto ma bardzo mały współczynnik przewodzenia ciepła 0,039 ÷ 0,047W/mK, co oznacza, że jest dobrym materiałem izolacyjnym. Do jego zalet należy zali[...]

Korozja biologiczna betonów siarkowych DOI:


  P raktycznie wszystkie materiały stosowane w budownictwie mogą ulegać korozji. Jednym z najwszechstronniej stosowanych jest beton. W wielu obiektach, w tym hydrotechnicznych, betony odporne na korozję stanowią ważną grupę inżynierskich materiałów budowlanych, ich właściwości fizyczne i chemiczne decydują o zastosowaniu w konstrukcjach narażonych na oddziaływanie środowiska agresywnego. Coraz częściej wśród betonów odpornych na korozję (chemiczną, fizyczną) wymienia się betony siarkowe. Wykazują one wiele istotnych zalet, oprócz wysokiej odporności na korozję charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi [6, 7]. Bezpośredni kontakt materiałów budowlanych, w tym betonów siarkowych, ze środowiskiem organicznym, zawierającym organizmy roślinne i zwierzęce, może wywołać ich korozję, destrukcję i degradację. Czynnikami wywołującymi korozję biologiczną betonu, w określonych warunkach temperatury i wilgotności, mogą być mikroorganizmy - bakterie tionowe gatunku Acidithiobacillus, dla których siarka jest źródłem pożywienia, a produkty ich metabolizmu są przyczyną korozji betonu i żelbetu. Skuteczna ochrona przed korozją materiałów, konstrukcji i urządzeń pracujących w różnych warunkach środowiskowych jest możliwa tylko z uwzględnieniem roli czynników biologicznych w tym procesie. Biodegradacji podlegają prawie wszystkie materiały budowlane stosowane w nowoczesnym budownictwie. Doki, pirsy oraz budowle hydrotechniczne mogą być narażone na korozję powodowaną przez bakterie redukujące siarczany, zwłaszcza w strefach rozbryzgu wody oraz poniżej poziomu odpływu [9]. Szacuje się, że w krajach uprzemysłowionych roczne straty wynikające z oddziaływania organizmów żywych wynoszą co najmniej 2% kosztów materiałów [12]. OCHRONA PRZED BIOKOROZJĄ W ostatniej dekadzie XX w. korozja materiałów i produktów stała się przedmiotem badań mikrobiologów. Biodegradacja materiałów, także budowlanych, to obszerne pole do badań [...]

Problemy logistyczne w prowadzeniu badań laboratoryjnych w hydrotechnicznym kanale przepływowym DOI:10.15199/33.2017.12.12


  Utworzenie i rozbudowa laboratoriów badawczych wyposażonych w zaawansowaną technologicznie aparaturę pomiarową, synergicznie połączoną z nowoczesnymi technologiami obróbki uzyskiwanych danych naWydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego w Olsztynie sfinansowanych w ramach Programów Operacyjnych "Rozwój Polski Wschodniej" oraz "Warmia i Mazury 2007 - 2013", umożliwiły prowadzenie eksperymentów naukowych na szerszą skalę [1, 4]. Niestety, złożoność strukturalna wyposażenia generuje niespotykane wcześniej problemy natury logistycznej, które utrudniają, a często nawet uniemożliwiają korzystanie z dobrodziejstw nowych technologii badawczo-pomiarowych. Biorąc pod uwagę niezaprzeczalny fakt, iż sukcesywne poszerzanie zakresu stosowania aparatury badawczej w doświadczalnym procesie poznawczym jest koniecznym elementem rozwoju stanu wiedzy, rozwiązanie powstających problemów logistycznych związanych przede wszystkim z instalacją, pierwszym uruchomieniem, sukcesywną obsługą, innowacyjnymi adaptacjami, ale też rutynową konserwacją nowo zakupionego sprzętu badawczego staje się działaniem o najwyższym priorytecie. Wartykule przedstawiono najważniejsze problemy logistyczne wraz z propozycjami i zastosowanymi rozwiązaniami. Opis laboratorium hydrotechnicznego z kanałem przepływowym Kanały są wykorzystywane w geologii i inżynierii lądowej od przeszło stu lat [6]. Umożliwiają modelowanie złożonych zjawisk towarzyszących przemieszczaniu materiałów o strukturze ziarnistej przez płynącą wodę. Laboratoryjnemodele kanałówrumowiskowo- przepływowych stosowane sąm.in.wbadaniach erozji gruntu [5], zjawisk wzajemnego oddziaływania roślinności i płynącej wody [3], określania rozkładu przestrzennegometali ciężkichwosadach (wkanale o geometrii pierścienia) [2] oraz retencji pierwiastkówbiogennych [7].Wprowadzonych eksperymentach wykorzystuje się nowoczesne przyrządy i techniki pomiarowe stosowane dotyc[...]

 Strona 1