Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Błaszczyk"

Problemy dotyczące montażu okien w Polsce


  Obecny stan montażu okien w Polsce ma wiele cech wspólnych z chaosem, czyli mitycznym miejscem bez ustalonych kierunków. Jedynym wyjątkiemmoże być reklama dostawcówmateriałów używanych przy wykonywaniu robót.Montażowy chaos wyczuwają zarówno nabywcy okien, jak i wykonawcy robót. Obie grupy są w takim samym stopniu nieufne wobec docierających do nich informacji o nowych technikach i technologiach.Wiele lat temu obie grupy uwierzyły we właściwości i zalety pianki PUR, a z czasem pokochały ją miłością trwałą i bezkrytyczną i z uporem trwają w swych uczuciach, nie przyjmując do wiadomości zmian w stanie techniki. Efekt jest taki, że mówimy i piszemy o nowoczesnym energooszczędnym budownictwie, pasjonujemy się wyścigiem w obniżaniu wartości współczynnika przenikania ciepła okien i szyb zespolonych, a potem te super "ciepłe" okna montujemy, a dokładniej uszczelniamy… standardowo, wyłącznie "na piankę", jak za króla Ćwieczka i nikt nie ma odwagi jednoznacznie wskazać, że takie uszczelnienie jest niewystarczające do spełnienia wymagań wynikających z aktualnego stanu techniki i przepisów prawa. Ci, którzy do tej pory próbowali, robili to na tyle nieudolnie, że ich głos nie miał siły p[...]

Prawidłowy montaż okien DOI:


  Powszechnie stosowane potoczne określenia, takie jak "ciepłymontaż", "szczelnymontaż", "montaż na piankę", "montaż tradycyjny", "montaż standardowy", "montaż surowy", a nawet "półmontaż", nie dość, że niczego nie wyjaśniają w kwestii sposobu i proponowanej jakości wykonania robót montażowych, to na dodatek wprowadzają na rynku spore zamieszanie. Uporządkowanie sytuacji nie jest trudne,wystarczy przyjąć, że jedynymsłusznympodziałem wykonania robót instalacyjnych stolarki budowlanej jest podział na "prawidłowy montaż okien" albo "nieprawidłowy montaż okien". Zgodnie z moją autorską definicją, za prawidłowy należy uznać każdy montaż okien, który w dniu zakończenia robót instalacyjnych stolarki budowlanej iwydania dzieła zamawiającemu zapewniamożliwość pełnego i niezakłóconego korzystania z rzeczy zgodnie z jej właściwościami oraz przeznaczeniemprzy jednoczesnymosiągnięciu rezultatów montażu spełniających co najmniej odpowiednie wymagania krajowych przepisówtechniczno-budowlanych iwymagania obiektowe w każdym przypadku, gdy takie wymagania zostały określone przez projektanta, osobę dokonującą adaptacji projektu powtarzalnego lub inwestora. Jak łatwo zauważyć, przedstawiona definicja nie wiąże prawidłowościmontażu okien z żadnymsystemem, z żadnymkonkretnymmateriałemlub grupąmateriałów, ani też z żadnymsposobem wykonania robót.Tym, co przesądza o prawidłowościwykonania montażu okien, jest rezultat osiąganywdniu zakończenia robót instalacyjnych związany ze spełnieniemokreślonychwymagańmontażowych. Minimalne wymagania znajdują się w treści krajowychprzepisówtechniczno- budowlanych,natomiastwymaganiamaksymalnemożna określićwwymaganiachobiektowych. Wymagania te powinny być bardziej szczegółowe i rygorysty[...]

Wybrane modernizacje pomp dla ciepłownictwa


  Omówiono algorytm metody projektowania elementów układu przepływowego modernizowanych pomp. Przedstawiono wykresy charakterystyk przepływowo-energetycznych pomp po modernizacji z których wynika, że zmodernizowane pompy realizują założone parametry przepływowo-energetyczne.ZMIANY w zapotrzebowaniu na ciepło wymuszają modernizację pomp pracujących w układach ciepłowniczych elektrowni i elektrociepłowni. Założenia do modernizacji muszą uwzględniać: - realizację nowych parametrów przepływowo-energetycznych, - wykorzystanie jak największej liczby elementów z istniejących rozwiązań. W ostatnim okresie wykonane zostały modernizacje pomp typu 20W39 i 125Ysbx4. Zakresy modernizacji obejmowały projekt i wykonanie wirników, kierownic odśrodkowych i dośrodkowych. Pozostawiono bez zmian elementy węzłów konstrukcyjnoruchowych (wał, łożyska, przeciwtarcze, korpusy ssawne i tłoczne). Do wyznaczenia parametrów geometrycz[...]

Modernizacja wybranej ciepłowni miejskiej

Czytaj za darmo! »

Według danych prezentowanych w publikacjach dotyczących problematyki produkcji i transportu ciepła, istnieją duże możliwości w zakresie zmniejszenia energochłonności tych procesów. W ostatnim okresie wiele Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej zmodernizowało swoje układy ciepłownicze, dostosowując do aktualnego rynku energii. Omówiono propozycję modernizacji układu pomp obiegowych w ciepłown[...]

Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni Część I


  Opisano efekty trzech przypadków modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni. Przeprowadzono analizę różnych wariantów regulacji oraz ich ocenę ekonomiczną.1. Modernizacja Przepompowni PEC Schemat Przepompowni PEC przedstawiono na rys. 1. Przepompownia PEC wchodzi w skład układu, w którym wyodrębniono również Stację Ciepłowniczą oraz Odbiorców. Przepompownia ta spełnia funkcję dużego węzła cieplnego zmieszania pompowego, którego zadaniem jest przetworzenie parametrów termicznych czynnika (temperatury na zasilaniu) i parametrów hydraulicznych (regulacja przepływów). Zainstalowane są trzy pompy mieszające PM1÷PM3 typu W24x2P oraz pompa powrotna POP typu 35B40. Charakterystyki przepływu H = f (Q) pomp przepompowni w zakresie obrotów 1÷0,6 nzn oraz charakterystyki strat Δh=f (Q) wybranych gałęzi układy ciepłowniczego przedstawiono na rys. 2 i 3. Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni Część I Effects of Modernization Concerning Hydraulic Systems of Selected District Heating Plants Part I ANDRZEJ BŁASZCZYK1) ADAM PAPIERSKI2) MARIUSZ SUSIK3) RADOSŁAW CYWKA4) DARIUSZ WOŹNIAK5) Rys. 1. Schemat Przepompowni PEC (stan przed modernizacją) Rys. 2. Charakterystyki przepływu H=f (Q) pomp przepompowni w zakresie obrotów 1÷0,6 nzn Stacja ciepłownicza E ZR3 B H A D ZR2 PM1 PM2 ZR4 PM3 POP J G Pompownia PEC C F I Miasto Odbiorcy Osiedle 54 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 44/2 (2013) podmieszaniem (przez pompy PM). Średnia sumaryczna ilość wody w systemie PEC-u wynosi 1590 t/h. Z analizy danych pomiarowych wynika że: - praktycznie przez cały sezon ogrzewczy w Przepompowni PEC-u występuje redukcja ciśnienia wody zasilającej o ok. 0,5 MPa, - za wyjątkiem okresów przejściowych (wyższa temperatura zewnętrzne) przez cały sezon pracuje jedna pompa mieszająca, - ilość wody w systemie Przepompowni PEC-u wynosi od ~1290 do 1850 t/h. Obecnie, obowiązującą regulacją dostawy ciepła do Przepo[...]

Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni Część I


  Opisano efekty trzech przypadków modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni. Przeprowadzono analizę różnych wariantów regulacji oraz ich ocenę ekonomiczną.3. Projekt modernizacji ciepłowni o mocy 100 MW Przedmiotem analiz był układ pomp obiegowych zainstalowanych w ciepłowni. Zakres prac obejmował: ● inwentaryzację i pomiary ruchowe układu wody sieciowej niezbędne do realizacji postawionego celu, ● wyznaczenie charakterystyki współpracy pomp z siecią oraz określenie wymaganych parametrów pracy poszczególnych zespołów pomp (sieciowych, gorącego i zimnego podmieszania) w okresie ogrzewczym, ● opracowanie propozycji modernizacji zespołów ww. pomp oraz sposobu ich regulacji pozwalającej na optymalizację pracy ciepłowni, ● ocenę nakładów i efektów możliwych do uzyskania w wyniku wykonania modernizacji układu. Obecny układ hydrauliczny źródła ciepła przedstawiono na rys. 19. Słowa kluczowe: układ hydrauliczny, ciepłownia Streszczenie Opisano efekty trzech przypadków modernizacji układów hydraulicznych ciepłowni. Przeprowadzono analizę różnych wariantów regulacji oraz ich ocenę ekonomiczną. Keywords: concerning hydraulic systems, district heating plants Abstract Three cases of modernization are described concerning hydraulic systems of district heating plants. An analysis of some control variants has been carried out as well as their economic evaluation. © 2006-2013 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni Część I Effects of Modernization Concerning Hydraulic Systems of Selected District Heating Plants Part I ANDRZEJ BŁASZCZYK1) ADAM PAPIERSKI2) MARIUSZ SUSIK3) RADOSŁAW CYWKA4) DARIUSZ WOŹNIAK5) 1) Prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk - akblaszc@p.lodz.pl 2) Dr hab. inż. Adam Papierski - adpapier@p.lodz.pl 3) Mgr inż. Mariusz Susik - mariusz.susik@p.lodz.pl Instytut Maszyn Przepływowych, Politechnika Łódzka 4) Mg[...]

Niezawodność zasilania dzięki innowacyjnym rozwiązaniom JM-Tronik - Pakiet Smart Grid DOI:


  JM-Tronic Sp. z o.o. od prawie 40 lat prowadzi aktywne działania w zakresie badań i rozwoju nowych funkcji i zastosowań metod pomiarowo-obliczeniowych, zwiększających bezpieczeństwo dostaw energii. Owocem tych prac jest m.in. Pakiet Smart Grid, składający się z szafy sterowniczej, wyposażonej w sterownik z lokalizacją zwarć i komunikacją GPRS, sensorów pomiarowych prądu SP i napięć SN do zastosowań w sieciach dystrybucyjnych oraz napowietrzny rozłącznik próżniowy w obudowie zamkniętej typu RU-V. Prezentowane w artykule rozwiązanie w istotny sposób przyczynia się do poprawy wskaźników: - SAIDI - przeciętny systemowy czas trwania przerwy długiej, - SAIFI - przeciętna systemowa częstość przerw długich, - MAIFI - przeciętna częstość przerw krótkich. Pojęcie sieci inteligentnej pojawiło się na przełomie[...]

 Strona 1