Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WłodzImIerz BednarsKI"

Żywieniowe i technologiczne uwarunkowania zmniejszania zawartości laktozy w mleku i produktach mlecznych DOI:10.15199/65.2018.10.4


  Postęp wiedzy o składnikach żywności oraz ich wartości żywieniowej dotyczy również mleka. W literaturze spotkać można kontrowersyjne opinie wskazujące na eliminację z diety tłuszczu mlecznego, białek mleka, a także laktozy. Część z nich jest uzasadniona, ale tylko w odniesieniu do określonych grup konsumentów, u których stwierdza się występowanie np. alergii na niektóre frakcje białek mleka lub metaboliczne trudności z przyswajaniem laktozy [11, 13]. Współcześnie dość dobrze znane są uwarunkowania nietolerancji cukru mlekowego. Ich spektrum jest bardzo szerokie i dotyczy np. czynni[...]

Kumulacja szkodliwych związków w wyłożeniu ogniotrwałym garów i trzonów wielkich pieców


  Przeprowadzono kontrolne odwierty i pobrano próbki wyłożenia ogniotrwałego z zewnętrznej i wewnętrznej części garu wielkiego pieca. Uzyskane próbki poddano analizie na zawartość związków chemicznych wpływających na niszczenie garów i trzonów wiel- kich pieców. Stwierdzono, że próbki pobrane z wewnętrznej części garu charakteryzują się silnym nasyceniem alkaliami, których su- maryczna ilość w próbce przekraczała 10 %, co może być jednym z głównych czynników niszczących gary i trzony wielkich pieców. Inspection was carried out drilling and sampling of the refractory lining of the external and internal parts of the blast furnace hearth. The obtained samples were analyzed for the content of chemical compounds that affect the destruction of the hearth and bottom of blast furnaces. It was found, [...]

Obróbka danych pomiarowych temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca


  W celu określenia rozkładu temperatury w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca o obj. 3200 m3 wykorzystano archiwalne dane zarejestrowane przez układ pomiarowy pieca. Wyznaczono empiryczną izotermę temperatury T= 300 0C i przez porównanie z analogiczną izotermą uzyskaną metodą modelowania matematycznego określono stopień zużycia wyłożenia ogniotrwałego po 3 miesiącach od uruchomienia pieca. To determine the temperature distribution in the refractory hearth and body lining of the 3200 m3 blast furnace it has been used archival data recorded by the measuring system. It has been empirically determined temperature isotherm of T = 300 0C. By comparison this isotherm with analogous isotherm obtained by mathematical modeling it has been determined the degree of the refractory lining usage in the hearth and body refractory lining after 3 months from opening of the blast furnace. Słowa kluczowe: wielki piec, wyłożenie ogniotrwałe, rozkład temperatury Key words: blast furnace, refractory lining, temperature distribution.1. Wstęp. Trudne warunki pracy garu i trzonu wielkich pieców oraz wysokie temperatury sprawiają, że występujące tam materiały ogniotrwałe są szczególnie narażone na niszczące działanie. Na etapie projektowania rozkład temperatury w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca można stosunkowo łatwo wyznaczyć bazując na stacjonarnej postaci równania Fouriera- Kirchoffa [1÷3]. Budując model matematyczny przyjmuje się uproszczenia zakładając, że temperatura wewnętrznej powierzchni ścian garu i trzonu jest stała i wynosi 1450 °C. Na rys.1 przedstawiono w sposób graficzny wyniki obliczeń numerycznych przebiegu izoterm temperatury w w[...]

 Strona 1