Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek J. Wójcik"

Biosorpcja metali ciężkich na granulkach alginianowych


  Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowania granulek alginianowych do usuwania metali ciężkich z roztworów wodnych. Granulki produkuje się z alginianu sodu wg bardzo prostej technologii. Uzyskany biosorbent charakteryzuje się dużą pojemnością sorpcyjną metali ciężkich, nawet przy niskich stężeniach tych metali w roztworze, a ponadto można go łatwo regenerować z jednoczesnym odzyskiem metalu. Granulki alginianowe uznawane są za jedne z najbardziej obiecujących biosorbentów metali ciężkich. A review, with 70 refs., of methods for removal of heavy metals from aq. solns. Poważny problem dla środowiska, a przede wszystkim zagrożenie dla człowieka, stanowi zanieczyszczenie wody toksycznymi związkami metali ciężkich. Dlatego też zainteresowano się poszukiwaniem skutecznych i tanich metod oczyszczania ścieków. Wśród zanieczyszczeń są nie tylko metale toksyczne, kancerogenne i mutagenne, ale również metale cenne ekonomicznie. Z tego powodu ważnym zagadnieniem jest możliwość ich odzyskiwania. Termin "metale ciężkie" obejmuje heterogenną grupę metali o różnorodnych właściwościach fizykochemicznych. Pojęcie to jest powszechnie stosowane, chociaż nie zostało dotąd ściśle zdefiniowane. Do metali ciężkich najczęściej zalicza się Ag, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Ni, Pb, Sn, Ti, V. Niektórzy dodatkowo uzupełniają tę grupę o Ca, Mg, Mn oraz Na. Inni1, 2) uważają, że metale ciężkie charakteryzuje gęstość większa niż 5 g/cm3. Ponadto często metale ciężkie dzieli się na trzy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Sylwia Kwiatkowska-Marks *, Marek J. Wójcik, Leonard Kopiński Biosorpcja metali ciężkich na granulkach alginianowych Biosorption of heavy metals on alginate beads Dr hab. inż. Marek J. WÓJCIK, prof. UTP w roku 1968 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Szczecińskiej. Stopień doktora uzyskał w 1978 r. na Politechnice Warszawskiej, a w 1990 r. stopień doktora habilitowanego. Jest kierownikiem Kat[...]

 Strona 1