Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Marta BĄTKIEWICZ-PANTUŁA"

Wybrane aspekty oceny jakości energii elektrycznej wpływające na pracę budynku handlowego DOI:10.15199/74.2016.12.5


  Jakość energii elektrycznej odgrywa bardzo ważną rolę w prawidłowej pracy urządzeń, zarówno w budynkach mieszkalnych jak i w strefach przemysłowych. Dobrej jakości energia elektryczna zmniejsza straty oraz koszty eksploatacyjne maszyn i urządzeń działających aktywnie w sieci. Odbiorca kupując energię elektryczną, która jest towarem, w pewien sposób żąda od sprzedającego odpowiedniej jakości zakupionego produktu. W polskim systemie prawnym jakość energii elektrycznej dostarczanej przez dostawców do odbiorców jest uregulowana prawnie przez rozporządzenie ministra gospodarki z 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Rozporządzenie to jest oparte na normie PN-EN 50160, określającej parametry jakości energii elektrycznej. Wyżej wymienione dokumenty określają w polskim systemie energetycznym parametry sprzedawanej energii, które muszą być spełnione w celu prawidłowej sprzedaży konsumentom. Spośród ok. dziesięciu parametrów określonych w normie [4], wykorzystywanych do oceny jakości energii elektrycznej, w artykule omówiono szczegółowo jedynie dwa: wartość skuteczną napięcia oraz harmoniczne napięcia zasilającego. Na ich przykładzie omówiono charakter zakłóceń, jakie występują w analizowanym obiekcie handlowym. Na rys. 1 przedstawiono ogólny ideowy schemat układu pomiarowego. Pomiarów parametrów energii elektrycznej zasilającej budynek handlowy dokonano za pomocą rejestratora jakości energii firmy FLUKE model 1760. Okres pomiarowy wynosił siedem dni i rozpoczynał się w środę. Dwusekcyjna rozdzielnica 20 kV zasila obiekt handlowy. Se[...]

Comparative analysis of production costs of electricity generated from various renewable energy sources DOI:10.15199/48.2019.02.15

Czytaj za darmo! »

In the last decades, there has been rapid development and use of renewable energy sources (RES) throughout the world. This began to result not only from ever more restrictive decrees requiring the reduction of environmental pollution, but mainly due to economic reasons. Renewable energy sources have almost unlimited renewable energy resources compared to fossil fuels, and that type of resources is constantly shrinking. Political events in the 1970s and the associated fuel and energy crisis caused an increase in a number of research on the use of renewable energy in the industrialized countries to obtain an alternative in the use of oil and gas. The society around the world is also aware that by using fossil fuels further to the same extent and even more, they contribute greatly to pollution of the Earth's environment, causing high emission of carbon dioxide into the atmosphere, which significantly contributes to the greenhouse effect. Overall demand for electricity in Poland and around the world increases every calendar year, thanks to the constantly growing economic development. As a result of this process, new investments are needed to maintain the country's energy demand at an appropriate level. An additional factor affecting the need for new investments in the Polish energy sector is the aging process of existing power units. Investment in renewable energy sources allows to significantly reduce expenses and time devoted to the construction of new power plants, whose main fuel is fossil fuels. Solar and wind energy have the largest share in the energy market, due to the fact that this type of energy is available in almost every corner of the globe. However, the distribution of this energy is uneven, there are places where the value of solar or wind energy is higher, and in others it is much smaller. Therefore, areas that are extremely profitable for the use of solar energy and in other places for wind energy can be dis[...]

Problematyka obliczania wskaźnika migotania światła

Czytaj za darmo! »

Wskaźnik migotania światła określa wrażenie niestabilności postrzegania wzrokowego spowodowanego bodźcem świetlnym, którego luminancja lub rozkład widmowy podlega zmianom w czasie [1, 2, 4, 9]. Zjawisko migotania światła jest więc bezpośrednio związane z negatywnym odczuciem systemu wzrokowego człowieka, co w zależności od cech psychofizycznych różnych osób może w konsekwencji prowadzić do rozdrażnienia bądź irytacji, spowodowanej powtarzającymi się zmianami luminancji źródła światła. Bezpośrednią przyczyną zjawiska migotania światła są zmiany napięcia zasilającego, a szczególnie zmiany cykliczne czyli fluktuacje. Wskaźnik migotania światła jest więc mierzony przy wykorzystaniu analizy zmian napięcia, a nie jak mogłaby sugerować jego nazwa, na podstawie pomiaru zmian natężenia oświetlenia. Dlatego może on być określany dla wszystkich poziomów napięcia zasilającego, z napięciem średnim i wysokim włącznie. Wskaźnik migotania światła jest określany na podstawie dwóch składników, czyli wskaźnika krótkookresowego migotania światła Pst oraz wskaźnika długookresowego migotania światła Plt , obliczanego z zależności [9] (1) Wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst jest obliczany przez współczesne rejestratory jakości energii wykorzystując pomiar zmian chwilowej wartości napięcia, z uwzględnieniem określonej procedury obliczeniowej [1]. Ogólna postać tej procedury polega na rejestrowaniu kolejno następujących po sobie względnych zmian napięcia ΔU/Un w określonym przedziale czasu, zwykle 1 minuty lub 10 minut i odniesieniu ich do największej wartości tych zmian (ΔU/Un) maksymalnych w tym przedziale czasu [4] (2) gdzie: ΔU - wartość skuteczna zmian napięcia,[...]

Zakłócenia jakości energii w układach z generacją rozproszoną

Czytaj za darmo! »

Coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia związane z udziałem generacji rozproszonej w zdarzeniach zakłóceń jakości energii w sieciach dystrybucyjnych. Badania przedstawione w artykule oparto na pomiarach synchronicznych w punktach przyłączenia dwóch małych elektrowni wodnych (MEW) oraz stacji odbiorczej, należących do tego samego ciągu sieciowego SN. Prezentowane zdarzenia dotyczą głównie dynamicznych aspektów współpracy MEW z systemem elektroenergetycznym, takich jak załączenia generatorów czy załączenia baterii kondensatorów. Generacja rozproszona jest obecnie jednym z najaktywniej rozwijających się elementów systemu energetycznego, głównie za przyczyną energetyki odnawialnej. W warunkach krajowych najliczniejszą grupę źródeł odnawialnych stanowią elektrownie wodne oraz wiatrowe. Bazując na danych opartych na wydanych koncesjach wytwarzania energii elektrycznej, Urząd Regulacji Energetyki wskazuje 724 obiekty energetyki wodnej z mocą zainstalowaną na poziomie 945 MW oraz 301 obiektów energetyki wiatrowej z mocą zainstalowaną 725 MW [1]. Szczegóły pozostałych instalacji odnawialnych zlokalizowanych na terenie kraju zebrano w tabeli I. Należy podkreślić, iż cytowane dane dotyczą istniejących obiektów i nie reprezentują skali udziałów poszczególnych rodzajów źródeł w planowanych inwestycjach. Przewiduje się, że dominującą rolę wśród energetyki odnawialnej odgrywać będą farmy wiatrowe. Mając na uwadze liczbę klasyfikacji w Europie i w Polsce, można podać przykładowo graniczną moc zainstalowaną dla obiektów hydroenergetyki MEW na poziomie 5 MW, wprowadzając dodatkowy podział na: mikroenergetykę - dla mocy do 70 kW, minienergetykę - dla mocy do 100 kW oraz małą energetykę - dla mocy do 5 MW [2, 3]. Ze względów konstrukcyjnych obiekty MEW realizowane są jako elektrownie przepływowe, derywacyjne, niskospadowe, ze spadem 2-20 m, średniospadowe, ze spadem do 150 m, oraz wysokospadowe, dla spadków powyżej 150 m. Turbiny stoso[...]

 Strona 1