Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja GRUCA-WÓJTOWICZ"

Bariery wdrażania systemów zarządzania jakością w polskich szpitalach

Czytaj za darmo! »

Wdrożenie powinny poprzedzić analizy dotyczące słabych punktów placówek i możliwości ich wyeliminowania.W działalności gospodarczej na świecie zauważalny jest duży wzrost zainteresowania problematyką jakości, pojmowaną jako wyznacznik poziomu minimalnych wymagań, a także kryterium doskonalenia przedsiębiorstw. W polskich realiach najpopularniejszym zestawem standaryzowanych kryteriów jakośc[...]

Jakość usług medycznych w kontekście zróżnicowania oczekiwań stron zainteresowanych

Czytaj za darmo! »

Jednym z najtrudniejszych elementów usługi medycznej jest stworzenie pozytywnej relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem.W wyniku reformy opieki zdrowotnej zapoczątkowanej w 1999 roku, państwowe placówki służby zdrowia stanęły przed nowymi wyzwaniami. Znaczący wzrost konkurencji spowodowany pojawieniem się na rynku prywatnych placówek medycznych oraz stworzeniem nowej kategorii samodzielnych jednostek państwowych, przyczynił się do ewolucji sposobu myślenia o usługach zdrowotnych. Zaistniałe zmiany, uruchomiły procesy restrukturyzacyjne i zintensyfikowały poszukiwanie nowych koncepcji, także wśród pomysłów przedsiębiorstw usługowych innych branż. W konsekwencji, równolegle do prowadzonych rozwiązań ukierunkowanych na redukcję kosztów, menedżerowie podjęli działania, których cele[...]

Systemy jakości i bezpieczeństwa w jednostce sektora ochrony zdrowia

Czytaj za darmo! »

Zainteresowanie jakością i bezpieczeństwem w ochronie zdrowia jest względnie nową, ale intensywnie rozwijającą się dziedziną.Zakład opieki zdrowotnej (ZOZ) jest organizacją, której nadrzędnym celem jest świadczenie usług zdrowotnych w sytuacji wymagającej ratowania życia i zdrowia pacjenta. Z tego względu istotna jest jego stabilność, profesjonalizm, dostępność szerokiego zakresu usług. Jednocześnie funkcjonując na wolnym rynku, ta sama organizacja musi charakteryzować się konkurencyjnością, racjonalizacją wydatków, płynnością finansową. Zestawienie dwóch niezależnych celów funkcjonowania ZOZ, tj. podejścia non-profit w stosunku do pacjentów oraz oczekiwania wymiernych korzyści finansowych od płatnika, skłania dyrektorów tych placówek do wdrażania systemów zarządzania. W ost[...]

Niezgodności w usługach pielęgniarskich


  Jakość usług jest znacznie bardziej skomplikowana w definiowaniu niż jakość wyrobów. Wynika to głównie z faktu, że odbiorca zazwyczaj czynnie uczestniczy w procesie powstawania usługi, a jego odczucia wpływają nie tylko na efekt finalny, ale również na sam proces [1]. Szczególnym rodzajem działalności są usługi medyczne, które dotyczą zdrowia i życia, a zatem swoistą wartością o szczególnym wymiarze etycznym. Usługi te należą do grupy usług spersonifikowanych dotyczących relacji, tj. obejmujący zarówno usługi bytowe, jak i publiczne, miedzy którymi jest miejsce dla usług profesjonalnych [5]. W dyskusjach prowadzonych nad problemami usług medycznych marginalizuje się udział i znaczenie personelu pielęgniarskiego. Trudno jest bowiem określić wpływ jednej grupy zawodowej na świadczenie usług, zwłaszcza jeśli te usługi są realizowane częstokroć jednocześnie wspólnie z innymi profesjonalistami z danej branży. Tymczasem usługi pielęgniarskie są wysoko cenione przez pacjentów, co może pośrednio świadczyć o ich wpływie na ogólną jakość usług medycznych [3]. Zgodnie z nową wizją pielęgniarka ma być wykwalifikowanym pracownikiem, samodzielnie wykonywującym swoją pracę, współpracować z innymi przedstawicielami zawodów medycznych w przebiegu całego procesu opieki zdrowotnej. Doskonalenie jakości opieki pielęgniarskiej wyraża się w świadczeniu usług w sposób określony przez autorytety zawodowe i profesjonalnych świadczeniodawców oraz na przestrzeganiu prawidłowości przeprowadzonych zabiegów i odpowiednich procedur medycznych. Nadzór nad istniejącymi i potencjalnymi niezgodnościami jest obok nadzoru nad dokumentami, kompetencji personelu, skutecznego zarządzania zasobami - warunkiem niezbędnym dla dobrego zarządzania jakością usług medycznych. Celem przeprowadzonych badań było poznanie opinii losowo wybranych pielęgniarek zatrudnionych w małopolskich zakładach opieki zdrowotnej na temat potencjalnych niezgodności w usługach medy[...]

 Strona 1