Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jan Buzek"

Ewolucja trwałości wielkich pieców

Czytaj za darmo! »

Wielki piec jest urządzeniem pracującym w sposób ciągły. W XVIII wieku kampania między kolejnymi kapitalnymi remontami trwała od kilku tygodni do kilku miesięcy, a dzisiaj przekracza 10 lat. W artykule przypomniano ewolucję konstrukcji wielkich pieców i materiałów zastosowanych do ich budowy oraz rozwój technologii ich prowadzenia, które pozwoliły na przedłużenie trwałości wielkich pieców.The bla[...]

Ewolucja niektórych poglądów na mechanizmy procesu wielkopiecowego

Czytaj za darmo! »

W procesie wielkopiecowym część mechanizmów opisano na podstawie obserwacji przebiegu zjawisk i różnych fragmentarycznych badań składowych procesu. W ten sposób powstały hipotetyczne opisy mechanizmów. Niektóre z tych opisów od lat sprawdzają się i nie budzą wątpliwości. Są także opisy mechanizmów, które czasem nie zgadzają z rzeczywistym przebiegiem procesu wielkopiecowego. W minionym pięćdziesi[...]

Rozkład temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca z ceramiczną wkładką mulitową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki obliczeń modelowania matematycznego rozkładu temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca o poj. 3200 m3. Model obliczeniowy bazuje na równaniu Fouriera-Kirchoffa i uwzględnia właściwości fizyczne materiałów ogniotrwałych, jak również sposób chłodzenia garu i trzonu. Przyjęto stałą temperaturę na powierzchni wewnętrznej wyłożenia ogniotrwałego. W konstru[...]

Ocena stanu wyłożenia ogniotrwałego garui trzonu wielkiego pieca na podstawie pomiaru temperatur

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę estymacji profilu wewnętrznego wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkiego pieca o pojemności 1719 m3, na podstawie danych pomiarowych temperatur z termopar umieszczonych w odwiertach kontrolnych na trzech poziomach: 7,310 m, 6,550 m, 5,890 m,wykonanych podczas planowanego postoju pieca. Bazując na wynikach pomiarów temperatur rozwiązano odwrotne zagadnienie Fouriera-Kirchoffa metodą najmniejszej sumy kwadratów. Wyniki obliczeń numerycznych porównano z wynikami estymacji profilu wewnętrznego pieca metodą emisji akustycznych. The article presents the method of estimation of refractory lining inner profile of blast furnace crucible and bottom of volume 1719 m3. The estimation was based on temperatures of thermocouples placed in control bore-holes on three level[...]

Korelacja danych pomiarowych rozkładu temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca z oceną stanu wyłożenia metodą diagnostyki akustycznej

Czytaj za darmo! »

Bazując na równaniu Fouriera-Kirchoffa przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu temperatur w wyłożeniu ogniotrwałym garu i trzonu wielkiego pieca o poj. 1719 m3 i porównano z danymi pomiarowymi z termopar umieszczonych w odwiertach kontrolnych wykonanych podczas planowanego postoju pieca na trzech poziomach: 7,310; 6,550; 5,890 m. Budując model matematyczny przyjęto parametry geometryczne obszaru obliczeniowego takie, jakie uzyskano w wyniku estymacji profilu wewnętrznego pieca metodą diagnostyki akustycznej. Uzyskano zadowalającą zgodność danych pomiarowych temperatur z wynikami obliczeń numerycznych. Wskazuje to na równoważność wyników diagnostyki wyłożenia ogniotrwałego garu i trzonu wielkich pieców zarówno metodą emisji akustycznych, jak również metodą bazującą na pomi[...]

 Strona 1