Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"OSAZUWA OSAWARU"

Temperaturowo programowana redukcja w badaniach oddziaływań SMSI i SOOI

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono pomiary temperaturowo programowanej redukcji (TPR) katalizatorów wanadowych otrzymywanych różnymi metodami i osadzonych na nośnikach o różnych właściwościach oraz katalizatorów typu platyna-monowarstwa tlenku wanadu-nośnik. Wykazano istnienie silnych oddziaływań tlenek-tlenek (SOOI) i metal-nośnik (SMSI), kształtujących aktywność i selektywność badanych katalizatorów. In se[...]

Badania nad wykorzystaniem glicerolu w syntezie organicznej.Cz. I. Konwersja glicerolu do akroleiny

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania przemiany wodnych roztworów glicerolu (40-90% glicerolu) do akroleiny i alkoholu allilowego w temp. 280-400°C w obecności kwasowych katalizatorów. Największy stopień konwersji glicerolu uzyskano dla układów H2SO4/SiO2-Al2O3 i SiO2-Al2O3 (0,29- 0,30 mol/mol do akroleiny i 0,22-0,28 mol/mol do alkoholu allilowego) w temp. 300°C. Przydatność mieszaniny poreakcyjnej do s[...]

Selektywne reakcje kondensacji acetonu i acetofenonu w układach katalitycznych wspomaganych mechanochemicznie

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie nowoczesnych metod intensyfikacji reakcji, ultradźwięków lub promieniowania mikrofalowego, w procesach chemicznych stało się bardzo atrakcyjne w dobie implementacji reguł zielonej chemii do praktyki przemysłowej, ze względu na znaczną redukcję czasu trwania reakcji (z kilku godzin do kilku minut lub sekund), dużą czystość produktów końcowych oraz łagodniejsze warunki prowadze[...]

Studies on the selection of the optimum catalytic system for the selective oxidation of acrolein prepared by dehydration of glycerol Badania nad doborem optymalnego układu katalitycznego do selektywnego utleniania akroleiny otrzymywanej w procesie dehydratacji glicerolu


  Several Mo-V based oxide systems were used as catalysts in prodn. of acrylic acid by vapor-phase selective oxidn. of acrolein from gas-phase dehydration of glycerol. The most active and selective was the α-Al2O3-supported (Mo-V-W-Cu)Ox catalyst (sp. surface of support below 2 m2/g). Badano aktywność i selektywność heterogenicznych układów tlenkowych molibdenowowanadowych w procesie otrzymywania kwasu akrylowego w fazie gazowej poprzez selektywne utlenianie akroleiny, powstającej w reakcji dehydratacji glicerolu w fazie gazowej. W preparatyce katalizatorów stosowano różne nośniki, zmieniano stężenie fazy aktywnej na nośniku oraz jej skład, wprowadzając do niej różne promotory. Najwyższą aktywność i selektywność w procesie utleniania akroleiny do kwasu akrylowego posiadał układ (Mo-V-W-Cu)Ox/α-Al2O3 o powierzchni właściwej nośnika poniżej 2 m2/g. Dynamiczny rozwój gospodarczy wielu państw świata, wzrastające zapotrzebowanie na energię, coraz większe zanieczyszczenie środowiska i malejące zasoby paliw kopalnych są przyczyną podjęcia przez rządy wielu krajów działań mających na celu wykorzystanie alternatywnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem biomasy1). Efektem takich działań w sektorze transportu jest wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2009/28/WE, nakazującej krajom członkowskim stopniowe wprowadzanie biopaliw płynnych jako dodatku do paliw tradycyjnych w ilości do 10% do 2020 r. Biopaliwa do wysokoprężnych silników diesla (biodiesel) to estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych, które są produkowane przez transestryfikację triglicerydów kwasów tłuszczowych pozyskiwanych z olejów roślinnych lub tłuszczów zwierzęcych. Produktem ubocznym tego procesu jest frakcja glicerolowa, której podaż na rynkach światowych systematycznie się zwiększa wraz ze wzrostem produkcji biopaliw. Zagospodarowanie frakcji glicerolowej, stanowiącej ok. 13% masy biodiesla2) jest tematem prac badawczy[...]

 Strona 1