Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"MAGDZIARZ A."

Symulacyjny model cyfrowy transformatora elektroenergetycznego

Czytaj za darmo! »

Od czasów, kiedy powstały pierwsze transformatory elektroenergetyczne stały się one przedmiotem badań. Korzystając z dostępnych programowych narzędzi symulacyjnych można stworzyć cyfrowy model symulacyjny transformatora elektroenergetycznego. Porównując wyniki symulacji z przebiegami zarejestrowanymi przy pomocy oscyloskopu z modelu fizycznego można stwierdzić iż wyniki pokrywają się z bardzo du[...]

WPŁYW SOLI I TLENKÓW NA WYSOKOTEMPERATUROWE UTLENIANIE SPROSZKOWANEGO TANTALU I WOLFRAMU

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wysokotemperaturowego utleniania w powietrzu mieszaniny sproszkowanego tantalu i wolframu z chlorkami i siarczanami metali alkalicznych oraz tlenkami MoO3 i V2O5. Proces badano metodą termograwi-metryczną w zakresie temperatur 20÷1100 °C. Dla wybranych próbek wykonano analizę fazową powstałych produktów utleniania. Wykazano, że jedynie mieszanina Na2SO4 z V2O5[...]

Pomiary szybkości reakcji niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla metodą bezgradientową DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodykę bezgradientowych pomiarów szybkości reakcji niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla przeprowadzonych w reaktorze zbiornikowym z mieszadłem i w reaktorze różniczkowym w szerokim zakresie parametrów procesu przebiegającego w obecności katalizatorów o dowolnej formie i różnym stopniu rozdrobnienia. Uzyskano zgodność wyników pomiarów wykonanych obiema metodami. Określono wypływ stężenia CO, temperatury i wielkości ziarna na szybkość reakcji w warunkach procesu przemysłowego prowadzonego w obecności katalizatora Cu-Zn-Cr. Zasadniczy wpływ na wiarygodność wyników oceny aktywności katalizatorów ma zastosowana metodyka badań. Doświadczenia Instytutu Nawozów Sztucznych (INS) w tej dziedzinie przedstawiono w pracy1}. W ostatnim czasie opublikowano szereg prac na temat kinetycznych badań katalizatorów niskotemperaturowej konwersji tlenku węgla (NTKCO) w warunkach laboratoryjnych. Położono w nich nacisk na metody bezgradientowe, szczególnie przydatne w badaniach prowadzonych w celach projektowych, poznawczych oraz w celu oceny katalizatorów. Pomiary wykonywano w reaktorach całkowych2^5), cyrkulacyjnych6^9), różniczkowychI0) oraz z idealnym mieszaniem 11,12). Szczegółowy i krytyczny przegląd literatury dotyczącej różnych typów reaktorów stosowanych do pomiaru szybkości reakcji NTKCO znajduje się w pracy13). Najszersze zastosowanie mają reaktory cyrkulacyjne, różniące się między sobą sposobem wymuszania przepływu gazu. W Polsce badania takie przeprowadzono w Politechnice Warszawskiej w aparaturze, w której do cyrkulacji gazu zastosowano - wentylator odśrodkowy zamontowany w korpusie reaktora7*. W INS wykonywane są od kilku lat prace nad metodyką bezgradientowych pomiarów szybkości reakcji NTKCO, umożliwiających prowadzenie badań kinetycznych w całym zakresie parametrów procesu przemysłowego, z zastosowaniem katalizatorów o różnej formie i granulacji. Opisanej poniżej aparatury używa się do pomiarów szybkości reakcji[...]

 Strona 1  Następna strona »