Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MARTA GAJADHUR"

Badanie odpor ności farb na ścieranie z zastosowaniem ur ządzeń typu Sutherland


  W artykule zaproponowano badanie odporności farb na ścieranie z zastosowaniem urządzeń typu Sutherland Ink Rub Tester firmy TMI. Prace prowadzono w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej. Dotychczas stosowana ocena odporności farb na ścieranie polegała jedynie na wizualnym porównywaniu badanych próbek. Na podstawie przeglądu literatury stwierdzono, że istnieje potrzeba opracowania bardziej miarodajnej metody. Ewaluacja poddanych ścieraniu próbek według zaproponowanej w artykule metody opiera się o pomiar parametru [delta]E*ab w odniesieniu do stopni szarej skali zmiany wybarwienia oraz szarej skali zabrudzenia bieli. Słowa kluczowe: ocena odporności na ścieranie, pomiary spektrofotometryczne, różnica barw [delta]E*ab, urządzenie Sutherlanda, szara skala zmiany wybarwienia, szara skala oznaczania zabarwienia bieli This paper presents a methodology for testing and evaluating ink abrasion resistance for Sutherland devices. This methodology was derived with the use of TMI Ink Rub Tester in the Department of Printing Technology of Warsaw University of Technology. On the basis of the literature review it was found that there is a lack of this type of methodology. Only the visual comparison of the samples tested has been used so far. Evaluation of the ink abrasion resistance of the samples subjected to this process, according to the methodology proposed in the article, is based on measurements of the ΔE*ab parameter with respect to the grey scale for assessing change in colour and grey scale for assessing staining. Keywords: evaluation of abrasion resistance, spectrophotometric measurements, ΔE*ab colour difference, Sutherland device, grey scale for assessing change in colour, grey scale for assessing staining Wprowadzenie Badanie odporności na ścieranie farb jest jednym z istotnych badań wykonywanych w mieszalniach farb drukowych. Różnego typu druki, akcydensy, zadrukowane opakowania[...]

Współczynnik perłowości wodorozcieńczalnych farb fleksograficznych z dodatkiem pigmentów perłowych DOI:10.15199/54.2016.12.3


  Badaniom poddano fleksograficzne farby wodorozcieńczalne z dodatkiem różnych pigmentów perłowych. Zbadano wpływ dodatku pigmentu perłowego na współczynnik perłowości. Zmierzono współrzędne barwy L*, a*, b* i wyliczono współczynnik perłowości dla wszystkich badanych farb. W pomiarach zastosowano różne geometrie pomiarowe, tzn. iluminant D65 oraz A, jak również 2 i 10° obserwator kolorymetryczny. Stwierdzono, że duża zawartość tlenku żelaza (III) Fe2O3 w składzie pigmentu perłowego wpływa korzystnie na wartość współczynnika perłowości. Słowa kluczowe: pigmenty do efektów specjalnych, pigmenty perłowe, farby fleksograficzne, farby wodorozcieńczalne, współczynnik perłowości Different pearlescent water-based flexographic inks were tested in the research. The influence of pearlescent pigments addition into the ink composition on the pearlescent index of tested inks was analysed. The L*, a*, b* colour coordinates and pearlescent index (PI) were measured. Spectrophotometric measurements were made under different measurement conditions. Illuminant D65 and A as well as 2° and 10° colorimetric observer were used in the studies. It was proved that the high amount of iron oxide in pearlescent pigments composition has an impact on pearlescent index value. Keywords: pearlescent pigments, effect pigments, flexographic inks, water-based inks, pearlescent index Pigmenty perłowe stanowią najważniejszą grupę pigmentów do efektów specjalnych [7]. Charakteryzuje je lustrzany, błyszczący efekt wizualny. Jest on konsekwencją transparentności warstw pigmentów oraz ich blaszkowatej struktury, jak również różnych gęstości optycznych tych struktur. Zachodzi w nich wielokrotne odbicie padającego światła, które powoduje powstanie chromatycznego efektu, zależnego od kąta obserwacji.[...]

Optymalizacja grubości nadruków farb procesowych w technologii offsetowej

Czytaj za darmo! »

Reprodukcja poligraficzna oryginałów wielobarwnych realizowana jest poprzez syntezę subtraktywną barw elementów rastrowych nadrukowywanych jeden na drugim i jeden obok drugiego farbami procesowymi, którymi standardowo są: cyjan (C), magenta (M), żółta (Y) i czarna (K). Barwy wypadkowe tworzone są w wyniku odbicia wiązki światła od powierzchni podłoża bezpośrednio w miejscach niezadrukowan[...]

Oddziaływanie farby na papier podczas drukowania

Czytaj za darmo! »

Wzajemne oddziaływanie, jakie zachodzi pomiędzy farbą a papierem, jest bardzo istotne i możne być rozpatrywane w różnych aspektach. Jednym z nich są procesy fizykochemiczne zachodzące na granicy warstw tych materiałów. Wśród tych procesów za najbardziej znaczące uchodzą: wnikanie i penetracja farby do wnętrza podłoża drukowego oraz adhezja warstwy farby do jego powierzchni. Z drugiej stro[...]

Przegląd metod badania odporności na ścieranie materiałów opakowaniowych


  Opakowanie odgrywa w dzisiejszych czasach ogromną rolę marketingową. Jego jakość i estetyka wykonania niejednokrotnie decydują o podjęciu przez potencjalnego klienta decyzji o zakupie towaru znajdującego się w środku. Wabi ono i przyciąga wzrok klienta. Paradoksem jest fakt, że bardzo często ważniejsze przy zakupie danego towaru jest to, co znajduje się na zewnątrz, niż opakowany produkt. Estetyka wykonania danego opakowania, jego efektowne zadrukowanie, zastosowanie niekonwencjonalnych metod wykończeniowych itp. odgrywają coraz ważniejszą rolę dla klienta. Z tych między innymi względów bardzo ważnym parametrem w przypadku materiałów opakowaniowych - zarówno zadrukowanych, jak i niezadrukowanych - jest ich jak najlepsza odporność na ścieranie. Świadczy ona o jakości opakowania. Opakowania są narażone na różnego typu uszkodzenia mechaniczne w wyniku wzajemnego ocierania się o siebie, wstrzą- sów w trakcie transportu itp. Wpływa to na osłabienie ich trwało- ści, a w przypadku zadrukowanych materiałów opakowaniowych na powstanie zarysowań i uszkodzeń rysunku czy też osłabienie intensywności barwy. Na odporność na ścieranie zarówno zadrukowanych, jak i niezadrukowanych materiałów opakowaniowych ma wpływ wiele różnorakich czynników. W przypadku materia- łów zadrukowanych odporność na ścieranie naniesionego rysunku zależy m.in. od właściwości farby, podłoża oraz sposobu zabezpieczenia warstwy farby przed zniszczeniem, np. przez naniesienie warstwy lakieru czy laminowanie folią. Większa odporność materiałów opakowaniowych na ścieranie przekłada się też na zwiększenie ich wskaźników wytrzymałościowych takich jak wytrzymałość na rozciąganie czy przedarcie. Z wymienionych względów bardzo istotne jest badanie odporności materiałów opakowaniowych na proces ścierania. Celem niniejszego artykułu jest przy[...]

Wpływ lakierowania na właściwości zadrukowanych podłoży papierowych DOI:10.15199/54.2018.2.2


  Wprowadzenie Wytrzymałość na ścieranie druków jest jednym z ważniejszych parametrów odpornościowych decydujących o ich jakości. W dostępnej literaturze międzynarodowej można znaleźć liczne artykuły na temat wpływu odporności na ścieranie na jakość uzyskiwanego druku. W szczególności dotyczą one badania wpływu rodzaju papierów na odporność na ścieranie druków. Ten parametr jest też przedmiotem zainteresowania autorów niniejszego artykułu [1-7]. Wykonano szczegółowy przegląd norm międzynarodowych dotyczących badania odporności na ścieranie. Przeanalizowano również międzynarodowe artykuły dotyczące tego parametru [8-11, 13-19]. Na podstawie wykonanego przeglądu literaturowego można stwierdzić, że problem poprawy odporności na ścieranie jest bardzo aktualny. Nie spotkano w literaturze - oprócz artykułu [19] - pozycji, która omawiałaby problematykę wpływu lakieru na odporność na ścieranie. W przytoczonej publikacji analizowano odporność na ścieranie jedynie na podstawie zmian połysku. W prezentowanym artykule w nieco inny sposób zajęto się badaniem wpływu lakieru na tę właściwość. Materiał y i ur ządzenia W badaniach zadrukowywano papier powlekany błyszczący wodorozcieńczalną farbą Pantone Orange 164C ze względu na Dr inż. M.[...]

 Strona 1