Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"henryK KAsPrzyK"

Wpływ warunków temperaturowych na proces wytopu żelazokrzemu w piecu rezystancyjno-łukowym


  Przedstawiono model symulujący proces wytopu żelazokrzemu w piecu rezystancyjno-łukowym w postaci układu dwóch zamknię- tych reaktorów izotermicznych : górnego o temperaturze niższej T1, oraz dolnego o temperaturze wyższej T2, pomiędzy którymi za- chodzi cyklicznie wymiana masy. W obliczeniach wykorzystano niestechiometryczny algorytm obliczeniowy minimalizacji Gibbsa oraz nowe możliwości, jakie stwarza włączenie do wersji pakietu HSC 6.1 dodatku zawierającego funkcje umożliwiające korzystanie z bazy danych termochemicznych oraz rozwiązywanie zagadnienia minimalizacji Gibbsa bezpośrednio na arkuszu kalkulacyjnym MsExcel. Przedstawiono zależności pomiędzy warunkami temperaturowymi procesu, a wymianą masy i rozkładem ciepła w układzie reakcyjnym oraz określono na podstawie modelu teoretyczne wskaźniki techniczno-ekonomiczne procesu. It has been presented a model that simulates the process of the ferrosilicon smelting proces in submerged arc furnace. The model is a system of two closed isothermal reactors: the upper one with lower temperature T1, and the lower one with the higher temperature T2 among which there is exchange of mass cyclically. In calculations has been used algorithm of the Gibbs Minimization Method and the new opportunities created by the HSC 6.1 software package. The HSC 6.1 include additive functions that enable to use of thermochemical database and equilibrium calculations directly on the MsExcel spreadsheet. It has been made balance of heat and mass transfer of the process and it has been presented relations between process temperature conditions, and exchange of mass in the reaction system and on the base of model it has been identified theoretically technical and economic indices of the process. Słowa kluczowe: żelazokrzem, model, minimalizacja Gibbsa, piec rezystancyjno-łukowy Key words: ferrosilicon, model, Gibbs Minimization Method, submerged arc furnace S. 530 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 7 wprowadzane do reaktora [...]

Zastosowanie matematycznej optymalizacji do cięcia kręgów taśm na wymiary handlowe i jego implementacja w arkuszu kalkulacyjnym


  W artykule przedstawiono przykład zastosowania zagadnienia optymalizacji matematycznej, w technologii walcowniczej rozkroju kręgów taśm na wymiary handlowe, którego celem jest minimalizacja powstającego odpadu. Sformułowano model matematyczny procesu oraz przedstawiono sposób rozwiązania zagadnienia optymalizacji z wykorzystaniem algorytmu zawartego w module Solver arkusza kalkulacyjnego Excel. Praktyka produkcyjna potwierdza przydatność przedstawionego rozwiązania. Istotnie skraca czas poszukiwania optymalnego rozwiązania minimalizującego odpad poprodukcyjny, co ma szczególne znaczenie w przypadku konieczności zmiany parametrów procesu. The paper presents example for use of a mathematical optimization problem in the mill technology of cutting circles strip on the trade dimensions, which aim is the waste minimalization. It has been formulated a mathematical model of the process and it has been shown the solution of the optimization problem using the algorithm contained in a Solver module of the Excel spreadsheet. The production practice confirms the suitability of submitted solutions. Significantly shortens the time of searching the optimal solution. It is especially important in case of necessity to change the process parameters. Słowa kluczowe: optymalizacja procesu rozkroju, programowanie liniowe Key words: optimization of cutting stock process,[...]

 Strona 1