Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"MAReK BURDeK"

Zastosowanie nowoczesnych pomiarów i analizy chropowatości 3D do opisu topografii powierzchni walcówki

Czytaj za darmo! »

W pracy przestawiono możliwości zastosowania trójwymiarowych pomiarów chropowatości do oceny topografii powierzchni drutów. Przeprowadzono analizę niektórych trójwymiarowych parametrów powierzchni drutów po procesie walcowania, wytrawiania, szlifowania i ciągnienia. Analiza ta wykazała, że może być użyteczna przy charakteryzowaniu powierzchni drutów po chemicznym i mechanicznym procesie usuwani[...]

WPŁYW PRĘDKOŚCI PROCESU WYCISKANIA ORAZ METOD USZLACHETNIANIA POWIERZCHNI WYCISKANYCH PROFILI ZE STOPU ALUMINIUM AlMgSi0,5 NA WYBRANE PARAMETRY CHROPOWATOŚCI


  Celem pracy jest dokonanie analizy wpływu prędkości wyciskania oraz metod uszlachetniania powierzchni na chropowatość wyciskanych profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości procesu wyciskania na gorąco oraz metod uszlachetniania powierzchni takich jak lakierowanie proszkowe oraz anodowanie na wybrane parametry struktury geometrycznej 3D profili aluminiowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zwiększenie prędkości wyciskania z 20 do 30 m/min powoduje obniżenie się wybranych parametrów trójwymiarowej chropowatości powierzchni. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, struktura geometryczna, chropowatość powierzchni. INFLUENCE OF THE EXTRUSION SPEED AND METHODS OF SURFACE TREATMENT OF EXTRUDED PROFILES FROM THE AlMgSi0,5 ALUMINIUM ALLOY ON THE SELECTED PARAMETERS OF SURFACE ROUGHNESS Aim of this study is to analyze the influence of extrusion speed and methods of surface treatment on the roughness of extruded profiles from AlMgSi0.5 aluminium alloy. This paper presents the results of research on the influence of hot extrusion speed process and surface treatment methods such as powder coating and anodizing on the selected 3D surface texture parameters of aluminium profiles. The investigations results has pointed out that the increasing the extrusion speed from 20 to 30 m/min has resulted in decreasing the selected three-dimensional surface roughness parameters. Keywords: extrusion, aluminium profiles, surface texture, roughness. Wprowadzenie Wyciskanie jest jedną z podstawowych metod przeróbki plastycznej. Wykorzystywane jest do produkcji m.in: profili standardowych (tj. rury, płaskowniki, tuby), kształtowniki o bardziej złożonej budowie; ze stali oraz metali nieżelaznych m.in. aluminium. Aluminium jest metalem cechującym się wysoką odpornością na korozję w środowisku naturalnym i lekko kwaśnym, dzięki samorzutnemu pokrywaniu się bardzo cienką warstwą tlenku Al, k[...]

Wpływ kształtu ciągadła na chropowatość powierzchni drutów ze stali wysokowęglowej


  W pracy określono wpływu geometrii ciągadła na chropowatość powierzchni drutów wysokowęglowych ze stali C62D. Do badań zastosowano ciągadła stożkowe różniące się kształtem strefy zgniatającej i kalibrującej. Wykazano, że zastosowanie w procesie ciągnienia ciągadeł o odpowiedniej geometrii umożliwia znaczące wygładzenie powierzchni ciągnionych drutów. In the work the influence of geometry of die on the roughness of wires surface of the high carbon steel wires from C62D steel was shown. For investigation the conical dies with different shape of approach zone and bearing part of die have been conducted. It was stated that the application in wire drawing process of dies with proper geometry makes possible to smooth the surface of drawn wire. Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, druty, geometria ciągadła Key words: surface roughness, wires, die geometryWprowadzenie. Wzrastające wymagania odbiorców drutu i wyrobów z drutu wymuszają na producentach ciągłą poprawę technologii ich wytwarzania. Od producenta wymaga się wytwarzania wyrobów o wysokiej jakości przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów ich wytwarzania. W procesie ciągnienia narzędziem mającym decydujący wpływ na efekt końcowy procesu jest ciągadło. Kształt ciągadła wpływa istotnie na parametry procesu, takie jak: temperatura, odkształcenie, naprężenia, siła ciągnienia oraz jakość końcową ciągnionych wyrobów [1]. W produkcji drutów przeznaczonych na igły wymaga się idealnie gładkiej powierzchni stąd podjęto się zbadania wpływu kształtu części zgniatającej i kalibrującej ciągadła na chropowatość powierzchni. Zastosowano trójwymiarowe pomiary chropowatości, które wnoszą nową jakość przy analizowaniu stanu topografii powierzchni. Pomia[...]

The estimation of geometrical surface structure during extrusion process of aluminum profiles DOI:10.15199/24.2015.1.21


  The aim of this work was to analyze the behavior of the surface geometrical structure during the hot extrusion process of aluminum profiles from alloy EN AW - 6060. The selected 3D roughness parameters: Sa, Sq, Sp, Sv, Sz, Sdq, Sdr, Str were submitted for evaluation. The result of the conducted research has pointed out that the surface quality of hot extruded aluminum profiles deteriorate with the amount of produced profiles, which is confirmed by the increased value of following roughness parameters: Sa, Sq, Sp, Sv, Sz, Sdq, Sdr whereas the value of Str parameter decreases. Celem pracy jest dokonanie analizy zmiany struktury geometrycznej powierzchni w trakcie procesu wyciskania na gorąco profili ze stopu aluminum EN AW - 6060. Ocenie poddano następujące wybrane parametry chropowatości powierzchni 3D: Sa, Sq, Sp, Sv, Sz, Sdq, Sdr, Str. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że jakość powierzchni wyciskanych na gorąco profil aluminiowych pogarsza się wraz z ilością produkowanego profilu czego potwierdzeniem są zwiększające się wartości parametrów chropowatości: Sa, Sq, Sp, Sv, Sz, Sdq, Sdr. natomiast wartość parametru Str zmniejsza się. Key words: extrusion, aluminum profiles, surface texture, surface roughness Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, struktura geometryczna, chropowatość powierzchni.Introduction. Extrusion is one of the methods of plastic deformation and widely used for manufacturing profiles from steel and nonferrous metals as aluminum. The aluminum profiles produced in extrusion process are described as: high mechanical properties, high dimension precision and high quality surface. Profile surface should be without: scratches, abrasions, thermal lines and other profile pollutions which have negative influence over the surface treatment as an anodizing or powder coating. Equally modern extrusion plants endeavor to constant increasing efficiency and keeping a high quality of products. The authors of this work [...]

Wpływ geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysokowęglowej


  W pracy określono wpływ geometrii ciągadła na wytrzymałość zmęczeniową drutów ze stali wysoko węglowej. Do badań zastosowano 4 typy ciągadeł stożkowych różniących się kształtem strefy zgniatającej i kalibrującej. Dla drutów finalnych o średnicy 1,98 mm prze- prowadzono badania wytrzymałości zmęczeniowej oraz badania chropowatości powierzchni. Zastosowanie w procesie ciągnienia ciągadeł o zmodyfikowanej geometrii przyczyniło się do poprawy wytrzymałości zmęczeniowej oraz zmniejszania chropowatości powierzchni w drutach ze stali wysokowęglowej. In the work the influence of geometry of die on fatigue strength of the high carbon steel wires has been established. For investigation 4 type of conical dies with different shape of approach zone and bearing part of die were used. For f 1.98 mm final wires temporary fatigue strength and wire roughness was determined. The application in the drawing process of the modified conical die causes increase of fatigue strength of drawn wires and the decrease of the surfice roughness of high carbon steel wires. Słowa kluczowe: wytrzymałość zmęczeniowa, druty wysokowęglowe, geometria ciągadła Key words: fatigue strength, high carbon wires, die geometry.Wprowadzenie. Ciągły postęp techniczny stawia przed konstruktorem, technologiem i użytkownikiem zadanie zapewnienia coraz wyższych własności użyt- kowych i eksploatacyjnych drutów [1]. Jedną z podsta- wowych własności drutów decydujących o ich przydat- ności jest wytrzymałość zmęczeniowa, która zależy od stanu warstwy wierzchniej drutu. Ważną rolę w kształ- towaniu własności mechaniczno-technologicznych i wytrzymałości zmęczeniowej drutów wysokowęglo- wych odgrywa technologia ciągnienia, a w szczegól- ności kształt strefy zgniatającej i kalibrującej ciągadła [2÷5]. Dlatego też, w pracy określono wpływ części zgnia[...]

Wpływ prędkości wyciskania na wybrane parametry chropowatości powierzchni wyciskanych profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5


  Celem pracy była analiza wpływu prędkości wyciskania na chropowatość powierzchni profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5. Stwierdzono, że prędkość wyciskania wpływa istotnie na parametry chropowatości powierzchni. Wzrost prędkości wyciskania z 10 do 30 m/min spowo- dował znaczące obniżenie chropowatości powierzchni profili. The aim of this work was the analysis of the influence of aluminium profiles extrusion speed on surface roughness. It was found that extrusion speed have an influence on parameters of surface roughness. An increase of extrusion speed from 10 to 30 m/min caused the essential decrease of profile surface roughness. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, chropowatość powierzchni Key words: extrusion, aluminium profiles, surface roughness.Wprowadzenie. Wyciskanie jest jedną z podstawowych metod wytwarzania rur, prętów i kształtowników oraz części maszyn ze stali i metali nieżelaznych. Na proces wyciskania profili wpływa szereg wzajemnie uzależnionych czynników, takich jak: własności wyciskanego materiału, stopień przerobu, długość wsadu, prędkość procesu wyciskania, temperatura oraz konstrukcja i kształt matrycy. Wyroby wyciskane charakteryzują się dobrymi własnościami mechanicznymi oraz dużą dokładnością wymiarów [1, 2]. Od profili aluminiowych wymaga się również gładkiej powierzchni bez rys, otarć i zanieczyszczeń, które wpływają niekorzystnie na obróbkę wykańczającą, tj. na: anodowanie, lakierowanie. Profile o gładki[...]

 Strona 1