Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR MIGAS"

Charakterystyka reologiczna roztworów żelaza i żużli


  Badania reologiczne ciekłych roztworów żelaza oraz żużli są badaniami bardzo trudnymi, wymagającymi specjalistycznej, wysokotempe- raturowej aparatury. Na świecie prowadzone są badania nad pomiarami lepkości ciekłych i stało-ciekłych roztworów jonowych, natomiast istnieje niewiele eksperymentalnych danych wartości lepkości ciekłych roztworów żelaza. Autorzy podjęli się opracowania metodyki i pro- cedury badawczej wysokotemperaturowych pomiarów reologicznych dla obu typów roztworów. Do badań wykorzystano prototypowy re- ometr wysokotemperaturowy, którego zasada pomiaru oparta jest na metodzie Searle`a. W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań reologicznych ciekłych stopów żelaza oraz roztworów tlenkowych w wysokich temperaturach. Rheological measurements of liquid iron solutions and slags are very difficult to perform, requiring specialized, high-temperature apparatus. Worldwide research is carried out on measurements of viscosity of liquid and semi-solid ionic solutions, but there is little experimental data of viscosity of liquid iron solutions. The authors of this work took up the task of developing the methodology and test procedures for high- -temperature rheological measurements for both types of such solutions. For rheological tests a prototype high-temperature rheometer was used, working in accordance with the Searles method. This paper presents the selected results of the rheological studies of liquid iron oxide solutions at elevated temperatures. Słowa kluczowe: reologia, lepkość, ciekła stal, ciekły żużel Key words: rheology, viscosity, liquid steel, liquid slag F AU H ≈ S. 197 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 4 (2) gdzie: txy - naprężenie styczne w płaszczyźnie xy, Pa, η - współczynnik lepkości dynamicznej, Pa∙s, x dv dy - gradient prędkości płynu (tzw. prędkość ści- nania), s-1. Zatem lepkość według definicji Newtona wynosi: g t h  = (3) gdzie: h - współczynnik lepkości dynamicznej, P[...]

Rozwój systemu wspomagania technologii wielkopiecowej uwzględniający stosowanie pyłu węglowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono skrótowo założenia i ogólną strukturę systemu komputerowego stosowanego aktualnie w ArcelorMittal. Na tym tle autorzy prezentują możliwości rozwoju tego systemu o elementy, które są aktualnie w trakcie badań, rozwoju technik i technologii, zarówno w Polsce jak i światowym hutnictwie. Prezentowane są głównie prace wykonane lub wykonywane przez autorów a dotyczące: modelo[...]

Weryfikacja przydatności komputerowego systemu wspomagania technologii do sterowania wielkim piecem przy zastosowaniu paliw zastępczych

Czytaj za darmo! »

Komputerowy system wspomagania technologii wielkopiecowej wdrożony w 2005 roku nie uwzględniał możliwości dodawania do dmuchu pyłu węglowego jako paliwa zastępczego. Po uruchomieniu w ArcelorMittal instalacji aplikującej pył węglowy do pieca, wystąpiła konieczność przekonstruowania systemu. Prace wdrożeniowe zespół AGH pod kierownictwem prof. A. Łędzkiego ukończył w kwietniu 2008 r. Polegały on[...]

Redukcja związków tytanu z żużla typu wielkopiecowego i przejście tytanu do metalu w fazach ciekłych

Czytaj za darmo! »

Badania określone tematem publikacji prowadzono w celu rozszerzenia własnej bazy danych o żużle z ok. 10 % zawartością TiO2. Badania prowadzono podobnie jak w pracach [1÷5], ale na nowszych urządzeniach. Otrzymane wyniki badań pozwoliły - po przeliczeniach według właściwego algorytmu - otrzymać statystyczne funkcje niezbędne dla opracowania modelu określającego czasowe powstawanie i wydzielanie się warstwy węglikoazotków tytanu na węglowych ścianach garu wielkiego pieca. Warstwa ta jest naturalną ochroną przed nadmiernym i szybkim zużyciem drogich materiałów ogniotrwałych. The research, determined with the subject of publication were carrying out for purpose of enlarging the own data base by slags of approx. 10 % TiO2 contents. The research were conducted in similar way like at publi[...]

Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu w strefie kawałkowej wielkiego pieca

Czytaj za darmo! »

wsad w wielkim piecu domieszkowany związkami tytanu, podczas swojej drogi od gardzieli do garu, trafia w strefy o coraz wyższej temperaturze. do około 1200 °c pozostaje on w stanie stałym. w artykule zestawiono możliwe reakcje redukcji związków tytanu w warunkach strefy kawałkowej. stwierdzono, że mogą tworzyć się ti3o5 i ślady tic. za pomocą programu Fact sage dokonano symulacji przemian w tej[...]

Analiza termodynamiczna przemian związków tytanu na drodze od strefy mięknięcia do garu wielkiego pieca

Czytaj za darmo! »

w artykule przedstawiono analizę termodynamiczną przemian związków tytanu w strefach ciekłych wielkiego pieca. określono zasięg reakcji oraz strefy temperaturowe tworzenia się wybranych związków, takich jak: tic, tin oraz metalicznego ti. wykonana analiza dostarczyła ciekawych spostrzeżeń na temat zależności pomiędzy występowaniem związków tytanu w określonych przedziałach temperatur. Płyną z n[...]

Model tworzenia i osadzania węglikoazotków tytanu na wyłożeniu węglowym wielkiego pieca

Czytaj za darmo! »

Opracowano algorytm, model i program dotyczący kontroli tworzenia się warstwy ochronnej węglikoazotków tytanu na wyłożeniu węglowym wielkiego pieca. Wiele ośrodków hutniczych stosuje we wsadzie wielkopiecowym związki tytanu dla ww. celu, ale jak na razie nikt nie przedstawił tego działania technologicznego poprzez zintegrowany system kontroli m.in. tworzenia i powstawania tej warstwy. W niniejszej publikacji prezentuje się to w miarę szczegółowo wraz z symulacjami i weryfikacjami. Taki model może stać się częścią (podmodelem) zintegrowanego systemu - autorstwa ww. Autorów - zakupionego i zastosowanego w ArcellorMittal Steel. The algorithm, model and application referring to the monitoring of titanium carbonitride formation on the blast furnace graphite lining area were elaborated. B[...]

Wielki piec jako utylizator odpadów plastikowych

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach zagadnienie możliwości utylizacji tzw. plastikowych odpadów przez spalanie spowodowało duże zainteresowanie zarówno wielu ośrodków badawczych, jak i przemysłowych. Jednym z agregatów, w którym odpady plastikowe mogą być użyte jako uzupełniające paliwo zastępcze jest wielki piec. W literaturze są informacje, że odpady plastikowe mogą być współbieżnie spalane z takimi paliwami zastępczymi, jak pył węglowy, ciężkie oleje ropopochodne oraz paliwa gazowe. W placówkach naukowych przeprowadzono wiele prac, w których badano spalanie plastikowych odpadów w wielkim piecu takich jak PE (HD i LD), PS, PVC oraz PET. W artykule omówiono możliwość utylizacji w wielkim piecu odpadów plastikowych, których utylizowanie dotychczasowymi sposobami jest niemożliwe lub zbyt kosztowne. In last years the problem of plastic waste utilization by combustion process paid attention by the industrial and research centers. One of metallurgical aggregates in which is able to use plastic wastes like a substitute fuel is the blast furnace. Informations about combustion of plastic waste in blast furnace jointly with such substitute fuels like coal powder (CPI), gases, special heavy oils are presented at scientific literature. Research centers have done a lot of works at subject of burning plastic waste like PE (HD, LD), PS, PVC and PET in blast furnace. Possibilities of utilization plastic wastes in blast furnace which utilization by present methods is impossible or too expansive have been discussed. Słowa kluczowe: odpady plastikowe; wielki piec, utylizacja Key words: plastic wastes, blast furnace, utilization 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 297 1. Wstęp. W drugiej połowie XX wieku nastąpił duży rozwój przemysłu tworzyw sztucznych. W ostatnich trzech dekadach produkcja łącznie polistyrenu, polietylenu, polipropylenu oraz polichlorku winylu wzrosła ponad 100 razy [1]. Takie właściwości, jak cena, trwałość, odporność na starzenie, mała gęstość [...]

Analiza możliwości wykorzystania gazowego CO2 w pirometalurgii żelaza - teoria i praktyka DOI:10.15199/24.2015.4.7


  Tradycyjne procesy pirometalurgii żelaza, oparte na węglu, generują znaczące ilości dwutlenku węgla. Ważnym staje się opracowywanie no- wych lub optymalizacja istniejących technologii recyklingu CO2, dedykowanych tej gałęzi przemysłu. W pracy zaprezentowano zagadnienia związane z możliwościami wykorzystania CO2 w procesach technologicznych produkcji stali na podstawie ekstrakcji wybranych ciekłych roztworów metalicznych. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych odwęglenia stali chromowo-niklowej oraz wysokowęglowego żelazomanganu z wykorzystaniem mieszanek gazowych, zawierających CO2, N2, O2. Na podstawie przeprowadzonych badań istnieje tech- nologiczna możliwość wykorzystania CO2 w zakresie odwęglania ciekłych roztworów metalicznych. Spełniając odpowiednie wymagania techniczno/technologiczne istnieje możliwość powtórnego wykorzystania CO2 w takim procesie. Traditional pirometallurgical processes of iron based on carbon and generate the great amount of CO2. Thus essential becoming developed new or optymalised existing technology of recycling CO2, which are dedicated to metallurgy. This paper presents the issues related to the possibilities of using CO2 in the steel production process technology based on the extraction of selected metallic liquid solutions. The paper presents the results of experimental studies decarbonisation of chrome-nickel steel and high carbon ferromanganese by using gas mixtures containing CO2, N2, O2. Based on the results of the research there is possibility of using CO2 technology in the field of decarburization metallic liquid solutions. Słowa kluczowe: CO2, odwęglanie, pirometalurgia Key words: CO2, decarborisation, pirometallurgy.1. Wstęp. Tradycyjne procesy pirometalurgii że- laza, oparte na węglu, generują znaczące ilości dwu- tlenku węgla. Ważnym zadaniem z punktu widzenia ochrony środowiska staje się opracowywanie nowych lub optymalizacja istniejących technologii recyklingu CO2, dedykowanych tej gałęzi [...]

 Strona 1