Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Anna RYCHŁY-LIPIŃSKA"

Model funkcjonowania

Czytaj za darmo! »

Model funkcjonowania urzędu posiadającego wdrożony system jakości ISO serii 9000.Opracowany model, o podejściu procesowym, ujmuje zastosowanie szeregu metod badania i oceny jakości, a także istotne elementy doskonalenia systemu, przy jednoczesnym stosowaniu niezbędnych działań korygujących i zapobiegawczych. Wprowadzenie Jakość produktów oraz świadczonych usług wpływają na zadowolenie klie[...]

Audit wewnętrzny w ujęciu procesowym

Czytaj za darmo! »

Audit stanowi źródło prawdziwych danych dotyczących zgodności i uchwycenia ewentualnych niezgodności przyjętych rozwiązań.Jedną z najistotniejszych zasad zarządzania jakością jest orientacja na klienta, która oznacza maksymalne zaspokojenie jego potrzeb. Aby cel ten mógł zostać osiągnięty, potrzeby te muszą zostać poznane i zrozumiane. Realizacji tego celu sprzyja podejście procesowe, które oznacza wspólne zarządzanie powiązanymi ze sobą procesami. W szczególności zaś polega na: identyfikacji procesów, określeniu ich zależności i kolejności, ustaleniu kryteriów oraz metod zapewnienia i oceny skuteczności, regularnym monitorowaniu, mierzeniu i analizowaniu oraz wprowadzaniu niezbędnych działań korygujących dla osiągnięcia zaplanowanych wyników oraz doskonalenia organizacji. Mo[...]

Etyczne aspekty pracy auditora wewnętrznego

Czytaj za darmo! »

Etyczni ludzie mogą zejść na manowce pracując w złych organizacjach, natomiast w organizacjach dobrych ludzie nawet o wątpliwej reputacji mogą stać się lepszymi.W określonym przez normy podejściu do jakości nastąpiło przejście na wyższy poziom. Określono bowiem, że w działaniach organizacji należy stworzyć system nie tylko zapewnienia, ale zarządzania jakością, gdzie głównym celem jest nie tylko osiągnięcie i utrzymanie zamierzonego poziomu jakości, ale ciągłe jej doskonalenie. Pomocny w realizacji takiego kierunku działania jest audit, który stanowi narzędzie do monitorowania i weryfikowania skutecznego wdrożenia polityki jakości. Pozwala stwierdzić, czy przedsiębiorstwo wykazuje zdolność do dostarczania wyrobów pożądanej jakości. Audit należy rozumieć jako systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z auditu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu. Kryteriami tymi mogą być np. cele organizacji, oczekiwania klienta, wymagania prawne, wymagania standardów zarządzania. Celem ogólnym auditu jest zebranie obiektywnych dowodów dla stwierdzenia zgodności lub niezgodności systemu z określonymi wymaganiami. Badanie, które z założenia jest niezależne pozwala określić czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom oraz czy są PN-EN ISO 19011 :2003, Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego, PKN, Warszawa 2003, s. 5 i 6. skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie celów. Wśród najważniejszych celów auditu wyróżnia się : określenie poziomu rozwoju systemu zarządzania jakością, ocenę wdrożonego systemu jakości względem normy, poziom spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa, ocenę czy system jakości pozwala na odpowiedni poziom kontroli dostarczanych wyrobów. Kompetencje auditora Audit wewnętrzny, nazywany auditem pierwszej strony, jest inicjowany przez kierownict[...]

Zmiany organizacji pracy wynikające z wdrożenia systemu HACCP


  Dokumentacja systemu HACCP nie jest jednolita we wszystkich organizacjach.Unia Europejska Dyrektywą Rady 93/43/EEC w 1993 roku wprowadziła obowiązek stosowania w produkcji żywności systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), czyli Analizę Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia jakości zdrowotnej żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów procesu produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych . HACCP zapewnia przestrzeganie odpowiednich procedur postępowania w zakresie wymogów higieny również przy zakupie i dystrybucji tych produktów. Podstawowym celem wprowadzenia systemu jest zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego produktu poprzez zidentyfikowanie i ocenę zagrożeń fizycznych, chemicznych, mikrobiologicznych. Następuje to poprzez zbieranie i ocenę informacji dotyczących zagrożeń i warunków, które prowadzą do ich powstania. W efekcie następuje ustalenie który punkt kontroli może spowodować zagrożenie tzn. jest punktem krytycznym. Takie postępowanie pozwala na eliminację zagrożeń już w momencie ich powstawania. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001r. Nr 63 poz. 634 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawami z 2001r. Nr 12 8 poz. 14 08, z 2002 r. Nr135, poz.114 5, Nr 166 poz. 1362 z 2003 r. Nr 52, poz. 450 ; obowiązuje Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. O bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z dnia 27 września 2006 r.) W Polsce po 2004 roku wszystkie firmy żywieniowe mają obowiązek wdrożyć system HACCP, co regulowane jest ustawą o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia. Ustawa określa wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia zgo[...]

 Strona 1