Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ PIECUCH"

Badania podczyszczania ścieków poprodukcyjnych zawierających kleje organiczne w procesie filtracji grawitacyjnej

Czytaj za darmo! »

Wody przemysłowe stanowią znaczący udział w ogólnym poborze wody na potrzeby gospodarki narodowej. Dane statystyczne wykazują, że w Polsce pobór wody na cele produkcyjne (w tym na chłodnicze) w 2002 r. wynosił 7555 hm3, co stanowiło 70% ogólnego poboru wody [1]. Pod względem zasobów wodnych Polska należy do uboższych państw w Europie. Większość rzek i zbiorników wodnych w naszym kraju ma wo[...]

Filtracja z tworzeniem osadu ściśliwego na złożu bez kolmatacji


  Niniejsza publikacja jest kontynuacją cyklu publikacji autorów poz. lit. [29] oraz [30]. W odnośnych publikacjach [29] i [30] analizowano proces filtracji mieszaniny bezpośrednio na siatce filtracyjnej - co odpowiada temu procesowi w filtrach próżniowych i prasach filtracyjnych pokazując sposób rozwiązania dla takiego przypadku równania 3 - do czego nawiązano w tej publikacji. Natomiast w ramach kontynuacji rozważań nad procesem filtracji osadów ściśliwych w niniejszej publikacji rozważano proces filtracji na złożu filtracyjnym usypanym na siatce filtracyjnej, na którym to złożu tworzył się dopiero osad ściśliwy - rys. 1. Zatem, w niniejszej publikacji pokazano sposób rozwiązania równania 10, które opisuje taki proces rys. 1 poprzez stosowne podstawienia stałych równania 11, 12 i 13, które po rozwiązaniu dało postać ogólną matematyczną 14. Następnie wstawiając do równania 14 zapisy fizykalne stałych A, B oraz C otrzymano ponownie ogólny zapis równania filtracji 15, któremu odpowiada doświadczenie przedstawione na rys. 1. Ogólne równanie 10 filtracji zostało rozwiązane dla wartości współczynnika ściśliwości s0=1/3. *) Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski, Grażyna Malatyńska - Politechnika Koszalińska Keywords: filtration process, sediment compressibility, theoretical analyses Abstract This paper is a follow-up of previous publications [29] and [30]. In the publications [29] and [30] the process of filtration, directly on filtration sieve, was analyzed. This process is harnessed in vacuum filters and other filtration processes. There was presented the solution to equation 3 for this specific process. Current paper refers to this solution. The main scope of the current paper is focused on filtration process of compressible deposits. There was prepared a filtration layer on a filtration sieve, on which the compressible deposits were formed (see fig. 1). The solution to the equation 10, which describes this process, was presented. E[...]

Projekt koncepcyjny budowy zakładu termicznej utylizacji odpadów dla powiatu drawskiego


  WKatedrze TechnikiWodno-Mułowej i Utylizacji Odpadów, Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej, prowadzone są prace studialno-projektowe oraz badawcze dotyczące termicznej utylizacji odpadów. Mogą one stanowić bazę do projektu technicznego budowy zakładu takiej przeróbki (wstępne studium lub studium możliwości budowy zakładu w danej miejscowości). W artykule przedstawimy analizę możliwości budowy spalarni dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie z uwzględnieniem ilości powstałych odpadów konkretnej lokalizacji zakładu i oceny techniczno-ekonomicznej ewentualnego przedsięwzięcia. Lokalizacja i koncepcja technologiczna zakładu termicznej utylizacji odpadów Powiat drawski leży w południowo-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Liczba mieszkańców powiatu wynosi ok. 57,5 tys. osób. Gospodarka odpadami komunalnymi polegała głównie na deponowaniu ich na składowiskach, a obecnie powinna być prowadzona w Stacji Przeładunkowej wMielenku Drawskim. Oszacowano, że rocznie średnio powstaje ok. 12 tys. t odpadów, przy czym w okresie letnim ta ilość jest nieco większa od średniej ze względu na dużą liczbę turystów. Stacja Przeładunkowa powinna stać się typowym zakładem kompleksowej przeróbki odpadów powiatu drawskiego. Dysponuje on obecnie m.in. wagą samochodową 40 t, rampą wyładowczą, boksami na posegregowane surowce wtórne, placami magazynowymi, punktem przyjmowania odpadów, które mogą nie spełniać warunków ich standardowej przeróbki (tzw. niebezpieczne), kompostowniami odpadów zielonych, zbiornikami wód opadowych, zbiornikami ścieków technologicznych, budynkiem socjalno-sanitarnym i koniecznymi na terenie stacji - drogami i placami, tzw. technologicznymi. Proponowana technologia zakładu termicznej utylizacji odpadów dla miasta Drawsko Pomorskie i powiatu drawskiego musi uwzględniać możliwości finansowe inwestora oraz ilość odpadów, produkowanych przez miasto i gminę (w części rozumianej [...]

 Strona 1