Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Witkowska"

Usuwanie azotu w biologicznych reaktorach membranowych (MBR) - doświadczenia zagraniczne i badania własne

Czytaj za darmo! »

Dzięki sprzężeniu technologii osadu czynnego i filtracji membranowej (mikro- lub ultrafiltracji) w biologicznych reaktorach membranowych (MBR) (niezależnie od charakterystyki sedymentacyjnej osadu) uzyskuje się ścieki oczyszczone o bardzo wysokiej jakości: BZT5 poniżej 10 mg O2/l, ChZT poniżej 20-30 mg O2/l, stężenie zawiesiny ogólnej poniżej dokładności oznaczenia, stężenie azotu ogólnego poniżej 10 mg N/l (w zimnym klimacie) i poniżej 3 mg N/l (w ciepłym klimacie) oraz stężenie fosforu ogólnego poniżej 0,3 mg P/l (z pomocą chemicznego strącania) (Melin i in. 2006; Sutherland, 2007). Należy zaznaczyć, że wykorzystywane w reaktorach MBR membrany ultra- lub mikrofiltracyjne nie zmieniają składu chemicznego ścieków oczyszczonych, tak więc odpowiednią jakość filtratu uzyskuje się p[...]

Optymalizacja zużycia wody w budynkach użyteczności publicznej


  W artykule poruszono problem optymalizacji zużycia wody w budynkach użyteczności publicznej. Na przykładzie domu pomocy społecznej, z wykorzystaniem kalkulatora zużycia wody pokazano, że wystarczy np. wymiana baterii czerpalnych by osiągnąć istotne zmniejszenie zużycia wody w budynku. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch głównych wariantów, w których rozpatrzono po 6 opcji. Wykazano, że zakup droższych baterii czerpalnych o określonej charakterystyce technicznej i hydraulicznej skutkuje istotnymi oszczędnościami z tytułu zakupu wody i zwraca się w okresie zaledwie kilku miesięcy.Wstęp Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury [1] budynek użyteczności publicznej jest to "budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny". Specyficzną cechą tak zróżnicowanych budynków pod względem użytkowania wody jest to, że przybory sanitarne są wykorzystywane przez wielu różnych użytkowników. W takim przypadku należy liczyć się z tym, że w zależności od zwyczajów i nawyków poszczególnych osób zużycie wody w budynku może być dalekie od racjonalnego. Przez pojęcie racjonalnego zużycia wody rozumie się tę ilość wody, która w pełni GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ GRUDZIEŃ 2013 475 charakterystyka hydrauliczna zastosowanych elementów pobierających wodę (np. baterii czerpalnych). Często osobą decyzyjną w tym zakresie nie jest inżynier projektujący instalację, lecz architekt wnętrz. Za pomocą kalkulatora zużycia wody projekta[...]

Torfowiska jako grunt rolny podlegający ochronie i torfy jako eksploatowana kopalina DOI:10.15199/50.2019.11.3


  Torfowiska to teren stale podmokły, o podłożu trudno przepuszczalnym, pokryty zbiorowiskami roślin bagiennych i bagienno-łąkowych. Od innych siedlisk hydrogenicznych odróżnia się słabym natlenieniem. Kryterium wyróżniania torfowisk zależy również od kryteriów odróżniania torfu od innych typów osadów biogenicznych, np. gytii [1]. Źródło: Torfowiska wysokie typu bałtyckiego w projektowanej sieci Natura 2000 w Polsce Torfy - definicja Definicja torfu z obowiązującej od 1986 polskiej normy (PN-85/G-02500): "Torf jest to utwór akumulacyjny pochodzenia organicznego, głównie roślinnego, powstały w wyniku procesu torfienia przebiegającego w określonych warunkach wodnych, powietrznych i mikrobiologicznych, składający się ze szczątków roślinnych w różnym stopniu zmumifikowanych oraz humusu torfowego". Torf - to skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla. Torf jest tworem będącym efektem niepełnego rozkładu szczątków roślinnych, zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Składa się z nierozłożonych szczątków roślin oraz amorficznej masy humusu. Torf wydobywany z torfowiska był używany jako opał. Do tej pory w Bilansie zasobów kopalin torf figuruje jako surowiec energetyczny. Torf używany jest w ogrodnictwie i balneologii jako borowina. W Polsce torfowiska typu bałtyckiego koncentrują się w północnej części kraju, w pasie przymorskim i ze względów klimatycznych osiągają tu południową granicę swego zasięgu. Niektóre torfowiska zostały wzięte pod eksploatację i dziś funkcjonują na nich kopalnie torfu. Prowadzi to do bezpowrotnego zniszczenia torfowisk. Niektóre torfowiska zostały też odwodnione tak skutecznie, że dziś na ich powierzchni istnieje roślinność łąkowa, a tylko złoże torfu jest świadectwem dawnej historii i walorów tych obiektów jako torfowisk. Prawie wszystkie to[...]

Wpływ związków polimerowych pochodzenia mikrobiologicznego na fouling membran w biologicznych reaktorach membranowych – studium literaturowe


  Zintegrowanie biologicznego oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego z filtracją na membranach ultra- lub mikrofiltracyjnych w technologii MBR (z ang. Membrane Biological Reactor) ma szereg zalet, do których można zaliczyć przede wszystkim zmniejszenie objętości reaktora biologicznego, brak osadników wtórnych oraz wysoką efektywność separacji ścieków oczyszczonych od osadu czynnego niezależnie od charakterystyki sedymentacyjnej osadu, itp. Mimo, że technologia ta zdaje się być prostym połączeniem dwóch znanych technologii, to należy ją traktować jako nowe rozwiązanie techniczne i rozpatrywać całościowo, tzn. brać pod uwagę fakt, że zarówno osad czynny wpływa na pracę modułów membranowych, jak i reżim pracy membran ma wpływ na strukturę osadu czynnego. Stąd, w technologii MBR istnieje konieczność zwrócenia uwagi na czynniki, które w "klasycznej" technologii osadu czynnego nie stanowią istotnych parametrów procesowych bądź zupełnie nie występują. Na przykład indeks osadu nie jest w tym rozwiązaniu parametrem informacyjnym, natomiast istotna jest kontrola podciśnienia będącego siłą napędową filtracji, intensywności backflushu, czy kontrola tzw. foulingu. Wynika to z faktu, że mieszanina ścieków komunalnych i osadu czynnego zawiera cząstki zawieszone, koloidy, rozpuszczalne związki wielkocząsteczkowe, kłaczki osadu, wolne bakterie itp., które podczas filtracji na membranach porowatych osadzają się zarówno na powierzchni membran, jak i w porach. Z biegiem czasu skutkuje to powstawaniem warstwy pokrywającej powierzchnię membrany. Do pewnego momentu jest to zjawisko korzystne i pożądane z uwagi na wzrost stopnia separacji (tzw. wpracowanie się membran), jednak dalszy wzrost warstwy pokrywającej skutkuje zmniejszeniem ilości filtratu odprowadzanego z jednostkowej powierzchni membrany i/lub koniecznością zwiększenia siły napędowej filtracji, czyli (pod)ciśnienia, co wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii [1]. Zjawiska skutkujące [...]

Badania stabilności (E)-azastilbenów jako środków odkażających i konserwujących oraz ich wydobywania z roztworów wodnych DOI:10.15199/62.2018.8.15


  W ostatnim czasie pojawiło się wiele różnych informacji na temat negatywnego wpływu konserwantów na zdrowie człowieka. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że substancje konserwujące są niezbędne w różnych produktach. Stąd też, obserwuje się wzrost zainteresowania substancjami konserwującymi, odkażającymi i dezynfekującymi. Związki chemiczne o takich właściwościach stosowane są powszechnie jako dodatki zapobiegające rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni w różnego rodzaju farmaceutykach, środkach spożywczych, kosmetykach i środkach higieny osobistej1). Zainteresowanie związkami chemicznymi o właściwościach antymikrobiologicznych wynika głównie z powszechnego ich stosowania oraz z możliwości ich wpływu na zdrowie człowieka, a także na środowisko naturalne. Z drugiej strony, producenci wciąż poszukują nowych antymikrobiologicznych substancji chemicznych, które nie wpływałyby negatywnie na zdrowie człowieka a jednocześnie zapewniały na długi czas użyteczność danego produktu. Ewa Witkowska-Krajewskaa, Mariusz Kluskab,*, Wiesław Prukałac, Marcin Mikulewiczd, Katarzyna Chojnackae, Konrad Małkiewiczf 97/8(2018) 1321 Prof. dr hab. n. med. Marcin MIKULEWICZ w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2012 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2017 r. tytuł profesora. Obecnie pracuje w Zakładzie Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we Wrocławiu. Specjalność - ortodoncja. Dr hab. Wiesław PRUKAŁA, prof. UAM, w roku 1986 ukończył studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii organicznej, prowadząc badania nad syntezą i właściwościami fizykochemicznymi stilbenów i stilbazoli, a w 2009 r. stopień doktora habilitowanego w Zakładzie Chemii Metaloorganicz[...]

 Strona 1