Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Jakubowska"

Ocena szkodliwości ważniejszych agrofagów mogących wystąpić na plantacjach buraków cukrowych w sezonie wegetacyjnym 2007 roku

Czytaj za darmo! »

Choroby i szkodniki mogą wyrządzać spore straty w plonach buraka cukrowego. Ograniczenie tych strat jest możliwe dzięki odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym, pod warunkiem wykonania częstych lustracji pól w sezonie wegetacyjnym. Bez systematycznej kontroli roślin w okresie wzrostu i wegetacji buraków nie możemy zapewnić dobrych warunków do tworzenia wysokiego i dobrego jakościowo plonu. Pests a[...]

Zastosowanie walki biologicznej w zwalczaniu rolnic w integrowanej ochronie buraka cukrowego

Czytaj za darmo! »

W badaniach laboratoryjnych oceniono naturalną wrażliwość starszych gąsienic rolnicy czopówki oraz rolnicy zbożówki (L5/L6) na infekcje spowodowane przez dwa gatunki owadobójczych nicieni Steinernema bicornutum Sb360 i Heterorhabditis megidis 01PL. Larwy nicieni zastosowano w dawkach 25 i 50 larw/cm3. Wykazano, że gatunek nicienia owadobójczego miał istotny wpływ na uzyskaną śmiertelność gąsien[...]

Wpływ systemu uprawy bezorkowej i uprawy tradycyjnej na plonowanie buraków pastewnych


  Badania polowe przeprowadzono w latach 2007-2008 w Stacji Badawczej Swadzim należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem badań było określenie wpływu różnych systemów uprawy roli, tj. systemu konwencjonalnego i bezorkowego, na zdrowotność i plonowanie buraka pastewnego. Wyniki badań wykazały, że uzyskane plony były najwyższe na obiektach z siewem tradycyjnym buraków po przyoranej wyce jarej, a najniższe na obiektach z pozostawioną słomą pszenną i siewem bezpośrednim. Nie stwierdzono również istotności wpływu analizowanych rodzajów pozostawionej biomasy zarówno na plon liści, jak i korzeni buraków pastewnych. Ponadto wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że rodzaj pozostawionej biomasy nie miał wpływu na stopień uszkodzenia buraków przez rolnice. Średni stopień uszkodzenia korzeni buraków nie przekroczył 1%. Buraki uprawiane w systemie siewu bezpośredniego były atakowane w mniejszym stopniu przez mszycę trzmielinowo- -burakową (Aphis fabae Scop.) - 8,82% w porównaniu z konwencjonalnym systemem uprawy - 18,4%. Słowa kluczowe: system uprawy, siew bezpośredni, zwalczanie chemiczne, rolnice Field experiment were conducted in 2007-2008 at the Research Station Swadzim belonging to the Poznań University of Life Sciences. The aim of study was to determine the effect of different tillage systems such as conventional, direct seeding and crop residue on health condition and yield of fodder beet. The results showed that the yields obtained were the highest on the premises of the traditional tillage system, however, a significant differences was only proved in case of root yield. There was also no significance analyzed the impact of both types of biomass left on the yield of leaves and roots of fodder beet. In addition, the study is finding showed that the type of biomass left had no effect on the degree of damage by beet agriculture. The average amount of damage to beet roots did not exceed 1%. Beets grown in direct seeding system were i[...]

Monitoring rolnic w integrowanej ochronie roślin - możliwości wykorzystania dla przemysłu cukrowniczego


  Celem przeprowadzonych badań wraz z Cukrownią Pfeifer & Langen Polska była próba stworzenia systemu doradczego dla służb surowcowych i plantatorów buraka w podjęciu decyzji o zastosowaniu zabiegu insektycydowego do zwalczania rolnic. W wyniku przeprowadzonych obserwacji ustalono termin początku wylotów oraz całkowitą liczebność szkodnika na plantacjach. Termin zwalczania szkodnika oparto na podstawie kontroli lotu motyli oraz na wyznaczeniu wartości sumy ciepła i sumy temperatur efektywnych, które wysoce istotnie wpływały na długość rozwoju rolnic do osiągnięcia przez gąsienice stadium L2. W latach badań (2008-2011) zabiegi insektycydowe przeciwko rolnicom według sygnalizacji wyznaczono miedzy 31 a 37 dniem od daty wskazującej na początek masowego lotu motyli rolnic. Zabiegi metodą fenologiczną wyznaczono uzyskując sumy ciepła w przedziale od 497,8˚C do 565,7˚C oraz sumy temperatur efektywnych od 130,6˚C do 250,4˚C. Słowa kluczowe: monitoring, burak cukrowy, rolnice, integrowana ochrona roślin The aim of study was an attempt to create the advisory system for commodity services and sugar beet growers together with Sugar Pfeifer & Langen Poland Industry, in order to make a decision of chemical control against cutworm. As a results of provided observation the beginning of catch of moths, and the total number of the pest at the plantations was established. A chemical treatment was applied using the pest warning system, and taking into consideration phenological criteria such as the sums of heat and effective temperatures for the cutworm development. In the study (2008-2011) a chemical control was set by signaling between 31 and 37 days from the date of mass flight of moths. Chemical treatments were determined by phenological criteria, sums of heat in the range from 497.8˚C to 567.7˚C and the sums of effective temperature from 130.6˚C to 250.4˚C. Key words: monitoring, sugar beet, cutworms, integrated pest[...]

Evaluation of the geranyl esters-containing pheromone traps used for monitoring Elateridae family beetles in crops Ocena pułapek feromonowych zawierających estry geranylu stosowanych do monitorowania chrząszczy z rodziny Elateridae w uprawach DOI:10.15199/62.2016.9.8


  Three pheromone prepns. with geranyl octanoate, butanoate or hexanoate as a dominant component were used to assess the effectiveness of trapping the Agriotes lineatus L, A. obscurus L. and A. sputator L. beetles on agriculture fields located in Great Poland and Masuria regions. In 2011-2015, six traps with pheromones were placed at 1-week intervals on tested plantations of crops (size about 1 ha) to det. the no. of trapped beetles. Tests showed more effective trapping the beetles in Great Poland compared to Masuria. In both locations, A. lineatus L. and A. obscurus L. were trapped more efficiently than A. sputator L. Przedstawiono wyniki badań oceny selektywności trzech mieszanin feromonów płciowych do odłowu chrząszczy osiewnika rolowca (Agriotes lineatus L.), osiewnika skibowca (Agriotes sputator L.) i osiewnika ciemnego (Agriotes obscurus L.) w różnych uprawach. Komponentami zapachowymi (płciowymi) dla samców A. lineatus była mieszanina składników, w której składnikiem dominującym był geranial. Wabiące właściwości stwierdzono również dla (E,E)-octanu farnesylu, izowalerianianu geranylu, 6-(E)-octanu farnesylu, izowalerianianu nerylu, metyloheptadienonu, geraniolu, oktanianu (2,3)-epoksygeranylu i oktanianu (6,7)-epoksygeranylu. Dla gatunku A. sputator mieszanina składała się z butynianu (maślanu) geranylu, butynianu (6,7)-epoksygeranylu, geraniolu, butynianu (maślanu) nerylu, geranylu i heksanianu (E,E)-farnesylu. Dominującymi składnikami mieszaniny dla chrząszczy A. obscurus były heksanian geranylu oraz oktanian geranylu. Na liczebność odłowionych trzech gatunków dorosłych chrząszczy z rodzaju Agriotes istotny wpływ, oprócz warunków meteorologicznych oraz doboru odpowiednich komponentów feromonowych, mogły również mieć odległości ustawienia pułapek feromonowych pomiędzy sobą, jak również pomiędzy gatunkami. Drutowce są larwalną postacią chrząszczy z rodziny sprężyków (Coleoptera: Elateridae), stadium szkodliwym d[...]

Praktyczne zastosowanie wyników monitoringu rolnic na wybranych plantacjach buraka cukrowego


  Celem przeprowadzonych wraz z Działem Doświadczalnictwa firmy Pfeifer & Langen Polska badań monitoringowych była próba stworzenia systemu doradczego dla służb surowcowych i plantatorów buraka ułatwiającego podjęcie decyzji o zastosowaniu zabiegu insektycydowego do zwalczania rolnic. W związku z tym porównano dwa modele prognostyczne wyznaczenia terminu chemicznego zwalczania, według sygnalizacji oraz na podstawie wyznaczonych sum ciepła i sum temperatur efektywnych dla pożądanego stadium rozwojowego zwalczanych gąsienic rolnic, które wysoce istotnie wpływały na długość rozwoju rolnic do osiągnięcia przez gąsienice stadium L2. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji ustalono termin początku wylotów motyli oraz całkowitą liczebność szkodnika na plantacjach. W latach badań (2009-2012) zabiegi insektycydowe przeciwko rolnicom według sygnalizacji wyznaczono między 29 a 40 dniem od daty wskazującej na początek masowego lotu motyli rolnic. Zabiegi metodą fenologiczną wyznaczono uzyskując sumy ciepła w przedziale od 428,0°C do 565,7°C oraz sumy temperatur efektywnych od 120,2°C do 260,5°C. Słowa kluczowe: monitoring, burak cukrowy, rolnice, suma ciepła, suma temperatur efektywnych The aim of the monitoring tests which were done with Pfeifer & Langen Poland Company was to create a system for advisory services and raw beet growers in making decisions about the use of insecticidal treatment for the control against cutworms. Therefore, we compared two forecasting models determine time of chemical control, according to the signal and based on the determined sum of temperature and effective temperature for the developmental stage of larvae. In 2009-2012 insecticidal treatments against cutworms by signaling set between 29 and 40 days from the date indicating the start of a mass flight of moth. The treatments were determined by phenological method give the total temperature in the range of 428.0°C to 565.7°C, and total effective temperature of 120.2°C to[...]

Studies on efficiency of the insect sex pheromone semiochemical compounds Badania skuteczności działania związków semiochemicznych zawartych w owadzich feromonach płciowych DOI:10.15199/62.2015.5.25


  Two com. female moth sex pheromones were used for monitoring Agrotis segetum and Agrotis exclamationis in sugar beet, barley, winter wheat, triticale, corn and potato cultures. Both pheromones were very efficient. Crops and host plants showed also an impact on the no. the moths catched in the pheromone traps. Przedstawiono wyniki badań selektywności dwóch handlowych feromonów płciowych do odłowu rolnicy zbożówki i rolnicy czopówki w buraku cukrowym. Komponentami zapachowymi (płciowymi) dla samców rolnicy zbożówki była mieszanina octanów (Z)-5 decenylu, (Z)-7 dodecenylu i (Z)-9 tetradecenylu, a dla rolnicy czopówki, mieszanina octanów (Z)-5 tetradecenylu i (Z)-9 tetradecenylu. Na liczebność odłowionych rolnic obu gatunków istotny wpływ (prócz warunków meteorologicznych oraz doboru odpowiednich komponentów feromonowych) mogły również mieć zasiewy roślin rolniczych, jak również innych roślin żywicielskich otaczających monitorowane plantacje (np. chwasty). Uzyskane wyniki pozwolą w przyszłości na zmianę dotychczasowych metod zwalczania rolnic z uwzględnieniem zmniejszenia ilości wprowadzanych do środowiska substancji czynnych. Stale aktualnym tematem dyskusji i doświadczeń wielu badaczy jest sposób komunikowania się zwierząt. Związki sygnalne biorące udział w regulacji zachowań różnych organizmów nazwano substancjami semiochemicznymi (grec. semio, sygnał)1). Wśród nich na szczególną uwagę z całą pewnością zasługują związki infochemiczne, do których zalicza się feromony. Wysyłają one chemiczne sygnały w komunikacji pomiędzy różnymi organizmami. Nazwa "feromon" wywodzi się z języka greckiego, w którym pherein oznacza przekazywać, a hormao pobudzać. Charakteryzują sie one wewnątrzgatunkowym sposobem działania, produkowane są z przeznaczeniem do odbioru przez inny organizm i nie działają na organizm wytwarzający je2). Określenie to zostało po raz pierwszy użyte w 1959 r., kiedy to Karlson i Lüscher3) zdefiniowali feromony jako [...]

 Strona 1