Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Wójcik"

Wpływ temperatury na rozkład nadtlenku wodoru przez katalazę Terminox Ultra


  Katalazę Terminox Ultra zastosowano do rozkładu nadtlenku wodoru w reaktorze okresowym. Doświadczenia wykonywano przy stężeniach nadtlenku wodoru poniżej 0,015 mol/dm3, w zakresie temp. 35-50°C. Stwierdzono, że rozkład nadtlenku wodoru i dezaktywacja katalazy przebiegały wg kinetyki I rzędu względem stężenia enzymu i substratu. Wyznaczono parametry kinetyczne dezaktywacji katalazy Terminox Ultra. Stałe szybkości dezaktywacji zmieniały się z temperaturą zgodnie z równaniem Arrheniusa. Energia aktywacji procesu dezaktywacji wynosiła 44,8 kJ/mol. Com. Terminox Ultra catalase was used for H2O2 decompn. in a batch reactor at 35-50°C. Both the H2O2 decompn. and catalase deactivation proceeded according to first order kinetics in respect to the enzyme and the substrate concns. Activation energy for the catalase deactivation was 44,8 kJ/mol. W ostatnich latach obserwuje się szybko wzrastające zastosowanie nadtlenku wodoru w różnych gałęziach przemysłu. Największe ilości nadtlenku wodoru stosuje się w przemyśle celulozowo-papierniczym, gdzie nadtlenek wodoru służy do odbarwiania i bielenia makulatury, a także do delignifikacji i bielenia mas celulozowych1, 2). W przemyśle włókienniczym nadtlenek wodoru służy do bielenia większości włókien naturalnych i sztucznych3). W przemyśle spożywczym i farmaceutycznym stosowany jest jako środek bakteriobójczy4). Nadtlenek wodoru służy także jako surowiec do otrzymywania wielu nadtlenków organicznych i nieorganicznych, mających zastosowanie jako środki dezynfekujące oraz inicjatory reakcji polimeryzacji. W technologiach ochrony środowiska nadtlenek wodoru używany jest do neutralizacji ścieków, jako reagent do unieszkodliwiania szczególnie uciążliwych ścieków, zawierających np. siarczki lub merkaptany, i do oczyszczania wody pitnej5). W większości przypadków niezbędne jest usunięcie pozostałości nadtlenku wodoru. Tradycyjnie stosowane metody chemiczne, polegające na zastosowaniu m.in. tlenków [...]

 Strona 1