Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jan Hehlmann"

Algorytmiczne projektowanie procesu chłodzenia wody w chłodni współprądowo-przeciwprądowej

Czytaj za darmo! »

Opracowano algorytm projektowy chłodni dwustopniowej, będącej nowym, oryginalnym rozwiązaniem bezprzeponowej chłodni wody. Algorytm powstał w oparciu o obszerną teoretyczno- doświadczalną analizę procesu dwustopniowego chłodzenia wody. Pozwala on na zaprojektowanie chłodni dwustopniowej opierając się na typowych założeniach technologicznych. An algorithm for calcn. of 2-stage cooling tower[...]

Badania wpływu stopnia rozdrobnienia kamienia wapiennego na jego reaktywność w procesie mokrego odsiarczania spalin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu rozdrabniania kamienia wapiennego na jego reaktywność w procesie odsiarczania spalin mokrą metodą wapienną. Sorbent rozdrabniany był na mokro w mieszalniku rozdrabniającym z dwoma, umieszczonymi acentrycznie mieszadłami. W trakcie badań uzyskano rozdrobnienie kamienia wapiennego wynoszące do 32/d32 = 44,08/1,26 = 35, dzięki czemu osiągnięto 5,5-krotny wzro[...]

Absorpcja fluorowodoru w absorberze z wypełnieniem komórkowym


  Omówiono rozwiązania technologiczne absorpcji gazowych związków fluoru (głównie HF i SiF4) emitowanych z oddziałów konfekcjonowania, rozcieńczania fluorowodoru oraz z gazów po produkcji nawozów fosforowych. Szczegółowo przedstawiono rozwiązanie konstrukcyjne absorbera przemysłowego z wypełnieniem komórkowym zastosowanego w PPH "POCh" w Gliwicach. A techn. approach of HF absorption from dild. gases from phosphate fertilizer prodn. plant was presented. A cellular packed-bed absorber was implemented successfully. A design of the absorber was discussed in detail. Fluor jest stałym składnikiem biosfery, do której dostaje się z wielu procesów naturalnych. Jego źródłem są wybuchy wulkanów, wietrzenie i wymywanie skał (fluoryt, apatyt, kriolit, hornblenda, moskowit, biotyt)1). Jednak te jego ilości nie powodują trwałego zagrożenie dla flory i fauny. Odrębnego traktowania wymaga fakt, że człowiek swoją działalnością ingeruje w naturalny obieg fluoru w przyrodzie, wprowadzając do atmosfery coraz to większe jego ilości (m.in. emisja z hutnictwa żelaza, aluminium, przeróbka fosforytów, apatytów na nawozy sztuczne oraz soli fosforanowych do mieszanek mineralnych)1), przy czym ciągły charakter emisji stanowi w różnym stopniu lokalne zagrożenie. Dokonano analizy przemysłowych emitorów fluorowodoru i stosowanych metod absorpcyjnego ograniczenia emisji a także zaprezentowano orginalny węzeł absorpcji fluorowodoru, zastosowany w firmie POCh w Gliwicach. Osiąga on sprawność η = 99,0-99,8%. Dokonano też jego porównania z rozwiązaniami tradycyjnymi2). Głównym przemysłowym źródłem emisji fluoru jest przemysł nawozów fosforowych, hutnictwo aluminium, stali, emaliernie, prze- Politechnika Śląska, Gliwice Jan Hehlmann, Barbara Skórzak* Absorpcja fluorowodoru w absorberze z wypełnieniem komórkowym Absorption of hydrogen fluoride in cellular packed-bed reactor Katedra Aparatury Chemicznej i Procesowej, Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska,[...]

Nowe rozwiązania w rafinacji rozpuszczalnikowej destylatów olejowych

Czytaj za darmo! »

Opracowano nowe rozwiązanie techniczne procesu selektywnej ekstrakcji frakcji olejowej furfurolem. Zmodernizowano kolumnę ekstrakcyjną w PKN Orlen SA w Płocku poprzez zastosowanie strukturalnego wypełnienia komórkowego. Wykazano, że wprowadzone rozwiązanie pozwoliło na zmniejszenie zużycia furfurolu przy równoczesnej poprawie jakości rafinatu. W szczególności obniżyła się zawartość substan[...]

 Strona 1