Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW S. OSTOJSKI"

Nieodpłatne udostępnianie danych hydrologicznych i meteorologicznych przez IMGW PIB


  Gospodarka Wodna nr 7/2011 291 stwow. s.u.b. hydrologiczno-meteorologiczn. i pa.stwow. s.u.b. hydrogeologiczn. (DzU 2008.225.1501), a dane niestandardowe to praktycznie wszystkie inne dane, niewymienione w tym rozporz.dzeniu, wytworzone przez pa.stwow. s.u.b. hydrologiczno- meteorologiczn. (PSHM), ktorej zadania wykonuje IMGW PIB. Jednocze.nie prawo wodne okre.la podmioty, ktorym dane udost.pniane s. nieodp.atnie. Wydane na podstawie art. 111 ust. 2 Prawa wodnego rozporz.dzenie Ministra .rodowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotow, ktorym pa.stwowa s.u.ba hydrologiczno-meteorologiczna i pa.stwowa s.u.ba hydrogeologiczna s. obowi.zane przekazywa. ostrze.enia, prognozy, komunikaty i biuletyny, oraz sposobu i cz.stotliwo.ci ich przekazywania (DzU 2007.158.1114) zawiera szczego.owy wykaz podmiotow, ktorym IMGW PIB przekazuje dane nieodp.atnie. Prognozy nieodp.atnie przekazywane s.: 1. prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 2. marsza.kowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, 3. marsza.kowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 4. prezesowi Rady Ministrow, 5. ministrowi w.a.ciwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, 6. ministrowi w.a.ciwemu do spraw gospodarki morskiej, 7. ministrowi w.a.ciwemu do spraw ..czno.ci, 8. ministrowi w.a.ciwemu do spraw transportu, 9. ministrowi obrony narodowej, 10. ministrowi sprawiedliwo.ci, 11. ministrowi w.a.ciwemu do spraw pracy, 12. ministrowi w.a.ciwemu do spraw zabezpieczenia spo.ecznego, 13. ministrowi w.a.ciwemu do spraw rolnictwa, 14. ministrowi w.a.ciwemu do spraw rozwoju wsi, 15. mmini[...]

 Strona 1