Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR KWAŚNY"

Wpływ procesu naprzemiennego gięcia na mikrostrukturę i własności stopu CuSn6 DOI:10.15199/28.2015.3.1


  pracy przedstawiono wyniki badań taśm ze stopu CuSn6 poddanych obróbce plastycznej z zastosowaniem procesu naprzemiennego gięcia. Określono wpływ parametrów procesu na strukturę, teksturę oraz właściwości mechaniczne. Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi dla taśm walcowanych klasycznie. Wykazano, że dominującą składową w analizowanych taśmach niezależnie od zastosowanego procesu obróbki jest składowa typu Brass. Badania w wysokorozdzielczym transmisyjnym mikroskopie elektronowym potwierdziły wpływ procesu naprzemiennego gięcia na powstanie struktury nanometrycznej w postaci bliźniaków odkształcenia. Wykazano, że po obróbce plastycznej z zastosowaniem procesu naprzemiennego gięcia następuje zwiększenie maksymalnej wytrzymałości na rozciąganie w porównaniu z wytrzymałością taśm walcowanych klasycznie. Słowa kluczowe: stopy miedzi, odkształcenie plastyczne, naprzemienne gięcie, analiza struktury, STEM, tekstura, XRD.Rosnące wymagania stawiane nowoczesnym materiałom inżynierskim, od których oczekuje się lepszych właściwości przy zachowaniu optymalnego kosztu produkcji powodują wzrost innowacyjności metod ich przetwarzania i obróbki. Zauważalne jest rosnące zainteresowanie masywnymi materiałami o strukturze drobnoziarnistej tzw. UFG (Ultrafine Grain Size) [1, 2]. Do materiałów o strukturze UFG są zaliczane materiały nanometryczne, w których rozmiar ziarna nie przekracza 100 nm oraz materiały submikrometryczne o ziarnistości w granicach 100÷1000 nm. Materiały o takiej strukturze charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami fizycznymi, mechanicznymi i chemicznymi w porównaniu z materiałami polikrystalicznymi o ziarnistości w granicach 10÷300 μm [3]. Do najbardziej efektywnych metod służących do syntezy materiałów o strukturze UFG można zaliczyć metody z grupy metalurgii proszków oraz metody wykorzystujące intensywne odkształcenie plastyczne SPD (Severe Plastic Deformation), takie jak: skręcanie pod wysokim ciśnieniem [...]

Computer simulation of stresses in coatings obtained in the PVD process

Czytaj za darmo! »

Quick development of different industry parts nowadays determines more requirements concerning engineering materials in the range of mechanical properties, wear resistance, erosion influence and high temperature influence. It is essential to understand phenomena proceeding during production, treatment and service of the engineering material so that it meets the requirements. The internal stress phenomenon, resulting from irregular heating or cooling, during plastic working treatment in the consequence of phase process at mechanical surface treatment, pouring and metal and alloy solidification and also during anti-wear coating deposition has also its impact. One has to perform various tests to acquire that, from destructive methods to the nondestructive ones, like the ultrasonic and diffraction methods [1]. The advanced surface treatment technology, especially among others PVD technology, allows to improve service properties of tools made from the conventional tool materials, which - if not subjected to such treatment - in many cases do not meet the requirements and expectations of tools users. Specifications of the PVD coatings fabrication process require performing analysis of the process parameters effect on material the substrate and also interaction between the coating and material substrate in the intermediate zone. The finite element method is commonly used currently in such branches of science, like: mechanics, biomechanics, mechatronics, materials engineering, and thermodynamics. All types of simulations shorten the design process and give the possibility to investigate the particular factors on the entire model. This is often impossible to achieve in real conditions or not justified economically. The finite element method makes it possible to understand better the relationships among various parameters and makes it possible to select the optimum solution [2]. Many analyses are performed nowadays using advanced calcul[...]

APPLICATION OF NEURAL NETWORKS FOR ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN THE SERVICE PROPERTIES OF CVD COATINGS AND THEIR MULTIFRACTAL PARAMETERS

Czytaj za darmo! »

Test results of the uncoated and coated with TiC+TiN, Ti(C,N)+TiN, TiC+Ti(C,N)+Al2O3+TiN, TiN+ Al2O3, Al2O3+TiN coatings in the CVD process tool ceramics are presented in the paper. Values of the surface fractal dimension and the multifractal spectra were determined using the projective covering method basing on data obtained on the atomic force microscope AFM. The paper presents test results[...]

Komputerowa symulacja wpływu międzywarstwy Ti na właściwości powłok DOI:10.15199/28.2015.2.9


  W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej z zastosowaniem metody elementów skończonych dotyczącej wyznaczania naprężeń w wielowarstwowych powłokach Ti/Ti(C, N)/CrN, Ti/Ti(C, N)/(Ti, Al)N, Ti/(Ti, Si)N/(Ti, Si)N i Ti/DLC powłoki/DLC, uzyskanych procesie PVD i CVD na stopach magnezu z uwzględnieniem warunków ich nanoszenia. Stan naprężeń własnych w strefie połączenia powłoki z podłożem wynika przede wszystkim z różnic właściwości mechanicznych i termicznych podłoża i powłoki, a także zmian strukturalnych występujących w tych materiałach podczas procesu PVD i CVD. Do celów symulacji komputerowej naprężeń własnych w powłokach z wykorzystaniem MES opracowano model uwzględniający charakterystykę strukturalną i geometryczną badanych materiałów z uwzględnieniem zmian strukturalnych w skali nanometrycznej, a wyniki symulacji przeprowadzonych na opracowanym modelu poddano weryfikacji doświadczalnej. Symulację komputerową naprężeń przeprowadzono w środowisku ANSYS, stosując zmienną wielkość elementów skończonych, a wartości naprężeń eksperymentalnych wyznaczono na podstawie rentgenowskiej jakościowej analizy fazowej przeprowadzonej w układzie Bragg-Brentano. Słowa kluczowe: stop magnezu, naprężenia, symulacja komputerowa, metoda elementów skończonych, PVD, CVD.1. WPROWADZENIE Jednym z kluczowych problemów badawczych dotyczących materiałów jest opis mechanizmów tworzenia naprężeń własnych. Mają one istotny wpływ na wiele właściwości wytrzymałościowych i użytkowych, w szczególności w odniesieniu do materiałów z naniesionymi warstwami, w tym PVD i CVD. Stan naprężeń własnych w strefie połączenia powłoki z podłożem wynika przede wszystkim z różnic właściwości mechanicznych i termicznych podłoża i powłoki, a także zmian strukturalnych występujących podczas procesu PVD i CVD. Z kolei stan naprężeń wpływa w znaczący sposób m.in. na przyczepność powłoki do podłoża, mikrotwardość powłoki, a także szereg właściwości użytkowych [1÷3]. W celu poprawy w[...]

Modelowanie stanu odkształceń w gradientowych powłokach CrN/CrCN DOI:10.15199/28.2015.6.28


  MODELLING OF INTERNAL DEFORMATION STATE IN CrN/CrCN GRADIENT COATINGS The aim of the study was to analyse differences in the states of internal deformation, caused by mechanical loads, in the coatings CrN/CrCN with a gradient transition layer between CrN and CrCN. The coatings were deposited using PVD technique (Physical Vapour Deposition) by cathodic arc evaporation on a substrate made from 42CrMo4 steel. The total thickness of the deposited coatings was 8 μm, and the gradient transition layer between CrN and CrCN had a thickness of 2 μm. In mathematical model, gradient layer was represented by the so called transition functions, describing the spatial change of the layer’s material parameters, such as Young’s modulus, Poisson ratio, coefficient of thermal expansion, yield strength and tangent modulus. In particular, were considered two types of gradient layers with different profiles of carbon concentration described by a power function. Using knowledge of the residual stress in the coating after the deposition process (measured by X-ray diffraction), has been shown by numerical simulation based on FEM, the differences in the states of effective plastic strain, caused by external loads. In particular, was shown on the example that the gradient layer represented by a power transition functions of the exponent p > 1 are characterized by smaller zones of high plastic strain on the boundary of applied external loads in comparison to the gradient layers with p < 1. This fact indicates, that the coatings with gradient layers with p > 1 are characterized by an larger fracture toughness. Key words: gradient coatings, transition layers, internal stress. Celem pracy było zbadanie różnic w stanach odkształceń własnych powstałych na skutek zadanych obciążeń mechanicznych w powłokach CrN/CrCN z gradientową warstwą przejściową pomiędzy CrN i CrCN. Powłoki zostały osadzone techniką PVD (Physical Vapour Deposition), metodą katodowego [...]

 Strona 1