Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Marek SUPRONIUK"

Szacowanie składowych sygnału z przepływomierza elektromagnetycznego

Czytaj za darmo! »

Prezentowany artykuł przedstawia fragment wyników badań dotyczących szacowania składowych sygnału z przepływomierza elektromagnetycznego do kanałów otwartych. Autorzy przedstawiają różne sposoby podejścia do obliczenia pochodnej dla sygnału prądu płynącego w cewce. Przedstawiona metodyka została zweryfikowana doświadczalnie z wykorzystaniem sygnałów syntetycznych i rzeczywistych. Abstract. The [...]

Błąd adekwatności modelu obrazowania struktury defektowej półprzewodników wysokorezystywnych badanej metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej.

Czytaj za darmo! »

Celem pracy jest określenie wpływu błędu adekwatności modelu metody korelacyjnej na dokładność wyznaczania parametrów centrów defektowych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej (PITS). Stwierdzono, że nieadekwatność modelu metody korelacyjnej powoduje przesunięcie wykresu Arrheniusa w kierunku niższych temperatur w odniesieniu do wykresu otrzymanego metodą odwrotnego przekształcenia Laplace’a. Do pokazania tego wpływu wykorzystano rejestracje relaksacji fotoprądu charakterystyczne dla centrum A (kompleksu luka-tlen) występującego w próbkach FZ Si:Sn napromieniowanych neutronami. Abstract. The effect of model adequacy error of the correlation method for studies of defect centres by photoinduced transient spectroscopy (PITS), on the values of activation energy and capture cross-section obtained from the Arrhenius plot is discussed. It is shown that due to model inadequacy, there is a shift towards lower temperatures of the Arrhenius plot obtained from correlation method in comparison with that obtained from inverse Laplace transformation. The effect is exemplified by the Arrhenius plots calculated by both methods using photocurrent transients for the centre A (vacancy-oxygen complex) in neutron irradiated silicon doped with tin. (The effect of model adequacy error of the correlation method for studies of defect centres by photoinduced transient spectroscopy) Słowa kluczowe: adekwatność modelu, niestacjonarna spektroskopia fotoprądowa, centra defektowe, półprzewodniki wysokorezystywne. Keywords: model adequacy, PITS, defect center, semi - insulating materials. Wstęp - metoda niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej Najczęściej stosowaną metodą badania struktury defektowej półprzewodników wysokorezystywnych jest niestacjonarna spektroskopia fotoprądowa (PITS). Metoda ta wykorzystuje zjawisko wychwytu i termicznej emisji nośników ładunku z głębokich centrów defektowych, przy czym proces zapełniania poziomów defektowych odb[...]

System pomiarowy parametrów środowiskowych z przeznaczeniem do prognozowania w budynkach inteligentnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiona została metoda pozyskiwania informacji przez specjalistyczny system pomiarowy zbudowany w oparciu o magistralę KNX/EIB i dedykowane urządzenia pomiarowe. Opisano funkcje poszczególnych układów i sposoby ich realizacji. Przedstawiono klasyfikację szeregów czasowych obrazujących wyniki pomiarów i jej wpływ na dokładność prognozowania. Zaproponowano metodę przetwarzania informacji pomiarowych dla potrzeb prognozowania kolejnych wartości szeregów czasowych. Abstract. The paper presents a method of obtaining information through a specialized measurement system built on KNX/EIB and dedicated test equipment. Describes the functions of the various systems and methods for their implementation. The classification of time series showing the results of measurement and its impact on the accuracy of forecasting. Proposed a method of measuring information processing for the subsequent prediction of time series. (Environmental performance measurement system designed for forecasting in intelligent buildings) Słowa kluczowe: inteligentny budynek, prognozowanie, wygładzanie szeregu czasowego, Keywords: inteligent building, forecasting, smoothing time series, system KNX. Wstęp Pomiary parametrów środowiskowych budynku i jego otoczenia, są niezbędnym składnikiem każdego systemu sterowania automatyką w inteligentnych budynkach. Na ich podstawie możliwe jest realizowanie algorytmów sterowania temperaturą, natężeniem oświetlenia wewnątrz budynku, wentylacją, klimatyzacją i innymi parametrami. Pomiary te są również bardzo istotne przy optymalizacji zużycia energii w budynku i przez jego użytkowników. Na podstawie danych pomiarowych, system sterowania jest w stanie optymalnie, w sensie zdefiniowanego kryterium, zarządzać zasobami budynku poprzez odpowiedni dobór parametrów. W wielu przypadkach, systemy sterowania mogą korzystać nie tylko z bezpośrednich wartości pomiarowych, ale również z danych obliczonych na podstawie systemów pre[...]

Analiza energii elektrycznej pobieranej w obiektach użyteczności publicznej DOI:10.15199/48.2019.11.26

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zadaniem instalacji elektrycznej jest dostawa energii elektrycznej do odbiorników w sposób zapewniający niezawodność zasilania, jakość energii, i spełnienie wymagań bezpieczeństwa. Celem monitoringu instalacji elektrycznej jest ocena stanu technicznego pod względem bezpieczeństwa użytkowników jak i również minimalizowanie kosztów związanych z eksploatacją i obsługą. W dzisiejszych czasach w budynkach coraz częściej instalowane są systemy których celem jest monitorowanie parametrów instalacji elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów jakości energii elektrycznej. Celem takiego monitoringu jest między innymi ocena poziomu jakości energii elektrycznej w instalacji, dzięki porównaniu wielkości mierzonych z wartościami dopuszczalnymi określonymi w obowiązujących przepisach [1-6]. Systemy eksperckie zawarte w systemach diagnostycznych funkcjonują też w wielu innych dziedzinach nauki. Przykładam takiej analizy jest system diagnostyczny do monitorowania parametrów centrów defektowych w materiałach półprzewodnikowych w którym identyfikacja danego centrum następuje po weryfikacji z bazą wiedzy dostępną w systemie [7]. Dodatkowo dzięki urządzeniom monitoringu istnieje możliwość bieżącej diagnostyki zaburzeń elektromagnetycznych występujących w instalacji na podstawie bieżących wyników pomiarów bądź widocznych skutków zakłóceń w pracy urządzeń, systemów elektrycznych i elektronicznych. Taki sposób diagnostyki umożliwia poznanie przyczyn i natury zaburzeń, w tym zakłóceń oraz umożliwia stosowanie odpowiednich środków do przeciwdziałania tym zaburzeniom. Należy zaznaczyć, iż w większości przypadków zagadnienia związane z monitoringiem jakości energii elektrycznej są bagatelizowane podczas eksploatacji budynków, co np. zwiększa koszty bieżące użytkowania budynku. Zwraca się na nie uwagę dopiero w przypadku znacznego wzrostu cen za energię elektryczną pobieraną w danych okresach rozliczeniowych lub w przypadku awa[...]

Aparaturowe ograniczenia pomiaru kinetyki pojemności w metodzie DLTS DOI:10.12915/pe.2014.08.049

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono metodę niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej DLTS stosowaną do badania centrów defektowych w materiałach półprzewodnikowych niskorezystywnych. Wskazano ograniczenia procesu pomiaru niestacjonarnych przebiegów pojemności próbki przy zastosowaniu w systemie pomiarowym typowych, fabrycznych mierników pojemności na przykładzie miernika Boonton 7200. Zaproponowano dodatkową głowicę do miernika umożliwiającą wykonanie pomiarów w szerokim zakresie czasów pobudzeń próbki, do zakresu submikrosekundowego włącznie. Przedstawiono procedurę korekcji nieliniowości wprowadzanych przez ten układ. Abstract. This article presents deep level transient spectroscopy (DLTS) applied as a tool of investigation of low resistive semiconductor materials. In this contribution we focus on limitations of measurement of capacitance kinetics performed by means of ready-made meters. In our case Boonton 7200 capacitance meter was used. Additional unit placed at the meter’s input was designed. The unit allows to extend range of duration of excitant pulses. Measurements with pulses shorter than microsecond and longer than minutes were possible. A procedure of correction of nonlinearity introduced by additional unit was described. (Apparatus limitations of measuring capacitance kinetics in DLTS method) Słowa kluczowe: niestacjonarna spektroskopia pojemnościowa, DLTS, centra defektowe, pomiary pojemności. Keywords: deep-level transient spectroscopy, DLTS, defect center, capacitance measurements. doi:10.12915/pe.2014.08.49 Wstęp - metoda niestacjonarnej spektroskopii pojemnościowej DLTS Najczęściej stosowaną metodą badania struktury defektowej półprzewodników niskorezystywnych jest niestacjonarna spektroskopia pojemnościowa (DLTS) [1]. W metodzie tej próbka materiału półprzewodnikowego ma postać złącza MS (ang. Metal-Semiconductor), w którym obsadzenie poziomów defektowych w strefie zubożonej określa jego pojemność. Metoda DLTS wykorzystuj[...]

Przekształtnik DC/DC podwyższający napięcie z wykorzystaniem tranzystora w technologii GaN DOI:10.15199/48.2017.10.21

Czytaj za darmo! »

Obecnie technologia półprzewodnikowa oparta jest o krzem (Si) jednak dalszy rozwój zaczyna być ograniczany przez właściwosći materiałowe. Wymusza to poszukiwanie nowych materiałów półprzewodnikowych które pozwolą na konstruowanie doskonalszych elementów. Materiałami takimi są azotek galu GaN i węglik krzemu SiC. Wykorzystując je do budowy przekształtników energoelektronicznych uzyskujemy większą sprawność i mniejsze wymiary układu. Niewątpliwą zaleta tych łączników jest mały ładunek bramki, który musimy przeładować chcąc włączyć lub wyłączyć tranzystor. W efekcie możliwe są krótsze czasy przełączeń, a więc mniejsze straty łączeniowe i większe częstotliwości łączeń. Z punktu widzenia energoelektroniki najistotniejszymi parametrami nowych tranzystorów są: mniejsza rezystancja przewodzenia i większe częstotliwości łączeń, co pozwala na redukcje wymiarów całego przekształtnika. Układy oparte o te technologie pozwalają uzyskać sprawności przekraczające 95%. Zestawienie najważniejszych parametrów charakteryzujących materiały półprzewodnikowe przedstawiono w tabeli 1. Podstawowymi parametrami wyróżniającymi azotek galu oraz węglik krzemu od pozostałych jest przerwa energetyczna WG i pole krytyczne EB. Wartość przerwy energetycznej dla azotku galu to 3,40eV, dla węgliku krzemu 3,25eV. Szersza przerwa energetyczna powoduje że elementy półprzewodnikowe posiadają mniejszy wewnętrzny prąd upływu i dopuszczalne wyższe temperatury pracy. Pole krytyczne EB wynosi odpowiednio 3,5MV/cm dla GaN i 3,0MV/cm dla SiC. Pozwala to konstruować elementy o mniejszych rozmiarach na większe napięcia przebicia, a więc także o mniejszej rezystancji otwartego kanału. Tranzystory z azotku galu początkowo znajdowały zastosowanie głównie w technologii mikrofal, dlatego większość dostępnych rozwiązań to tranzystory normalnie otwarte. Lepsze parametry w stosunku do tranzystorów krzemowych zachęcają do zastosowania elementów z azotku galu w energoelektronic[...]

STANOWISKO PREZENTACYJNE AUTOMATYKI BUDYNKOWEJ W SYSTEMIE KNX DOI:10.15199/13.2019.3.2


  Automatyzacja w dzisiejszych czasach przyjmuje coraz szerszą skalę. Zarówno w pracy, jak i codziennym życiu coraz częściej spotykamy się z urządzeniami, które zastępują wykonywane przez nas czynności, bądź nam je w znacznym stopniu ułatwiają. Jednym z rodzajów automatyzacji są systemy automatyki budynkowej, czyli skomputeryzowane sieci urządzeń, służące do sterowania, zarządzania oraz monitorowania znajdujących się w budynku instalacji. Obiekty wyposażone w taką instalację, zwaną "inteligentną", określane są mianem "inteligentny budynek". Systemy automatyki budynkowej pozwalają między innymi na sterowanie oświetleniem, roletami, ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją. Dzięki automatyzacji wyżej wymienionych instalacji, zyskujemy nie tylko komfort w codziennym funkcjonowaniu, ale również możliwość zwiększenia wydajności energetycznej budynku. Rozwój technologii, spadek cen urządzeń elektronicznych oraz rosnące zainteresowanie inteligentnymi instalacjami przyczyniło się do powstania wielu systemów automatyki budynkowej. Jednym z nich, będącym na rynku od wielu lat jest system KNX. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć działanie tego systemu, oraz zaprezentować niektóre z jego możliwości na wykonanym stanowisku prezentacyjnym. Inteligentny budynek, jest to obiekt mieszkalny/biurowy/ przemysłowy, posiadający zintegrowany system zarządzania, który wiąże ze sobą niezależne instalacje oraz urządzenia. Dzięki temu każdy system posiada informacje o zmianie stanu innego, co umożliwia sterowanie oraz monitorowanie wszelkich zdarzeń zachodzących miedzy nimi. Takie rozwiązanie usprawnia funkcjonowanie budynku, zwiększa bezpieczeństwo, wpływa na oszczędność energii, ekologie, a przede wszystkim zwiększa komfort użytkowników. Instalacja może być sterowana z dowolnego miejsca w budynku, za pomocą np. znajdującego się na ścianie tabletu, czy nawet ze smartfona, który zawsze mamy przy sobie. Poprzez aplikacje, łącząc się z indywidualną si[...]

Diagnostyka wybranych parametrów energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach wiatrowych DOI:10.15199/48.2019.11.28

Czytaj za darmo! »

Eksploatacja elektrowni wiatrowych wiąże się z nieustannymi zmianami stanu jej pracy, wynikającymi zarówno z samej budowy elektrowni (kształt i długość łopat, przekładnia, typ generatora, przekształtniki napięcia), jak również ze zmienności kierunku i siły wiatru, a także gęstości przemieszczającego się powietrza. Wynikiem tych zmian jest oddziaływanie dynamiczne elektrowni wiatrowych na parametry energii elektrycznej panujące w punkcie ich przyłączenia. Zmienność prędkości wiatru, a także gęstości powietrza, wpływa przede wszystkim na zmianę wartości wytwarzanej w niej mocy czynnej, a co za tym idzie na wartość napięcia panującego w sieci. Budowa elektrowni (w szczególności zainstalowane w niej układy energoelektroniczne) wpływa przede wszystkim na kształt przebiegu generowanego przez źródło prądu (wartość poszczególnych harmonicznych prądu), a w konsekwencji na odkształcenia przebiegu napięcia. Dlatego bardzo istotnym staje się możliwość diagnostyki instalacji elektrycznych elektrowni wiatrowych. Wymagania polskich przepisów w zakresie dynamicznego oddziaływania elektrowni wiatrowych Wśród parametrów opisujących jakość energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii są również wytyczne dotyczące dynamicznych zmian napięcia w punkcie przyłączenia elektrowni wiatrowych do sieci dystrybucyjnej. Ich spełnienie wymagane jest do otrzymania zgody na przyłączenie elektrowni wiatrowej do sieci elektroenergetycznej oraz podpisanie bezterminowej umowy na dostawę energii elektrycznej. Jednakże, ze względu na starzenie się urządzeń wytwórczych, zdaniem autorów, parametry te powinny być monitorowane na bieżąco, aby zapobiec ewentualnym szkodom wynikającym z dostarczenia do odbiorców energii elektrycznej o nieprawidłowych parametrach technicznych. Wymagania stawiane elektrowniom wiatrowym czasowo przyłączonym do sieci średniego napięcia opisane zostały w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych PGE S.A.[...]

Zastosowanie akustycznej fali powierzchniowej do pomiaru temperatury szyn prądowych DOI:10.15199/48.2019.11.32

Czytaj za darmo! »

Systemy diagnostyczne wykorzystujące powierzchniową falę akustyczną (SAW) stosowane są od połowy lat 60 jako filtry i linie opóźniające w systemach telekomunikacyjnych. Powierzchniowe fale akustyczne wytwarzane są na podłożu piezoelektrycznym za pomocą urządzenia IDT, które przetwarza energię elektryczną w energię mechaniczną. Czujniki fal akustycznych i przetworniki zbudowane z materiałów piezoelektrycznych zaczęto powszechnie wykorzystywać po drugiej wojnie światowej. Rozwój gospodarczy, który obserwujemy w ostatnich trzydziestu latach w Polsce, spowodował wzrost liczby urządzeń i obiektów energetycznych wymagających sprawnego zasilania w energią elektryczną. Jakość energii elektrycznej i niezawodność jej dostaw jest ważna zarówno dla operatora sieci przesyłowej jak i użytkowników podłączonych do tych sieci. Patrząc z perspektywy użytkowników energii elektrycznej, najistotniejsze problemy związane z niezawodnością dostaw i jakością energii elektrycznej to takie, które powodują straty produkcyjne i awarie urządzeń. Do wiadomości publicznej rzadko docierają informacje o awariach katastrofalnych, a jeszcze rzadziej podawane są koszty takich awarii, które liczone są w milionach dolarów. Konieczność wdrażania i ciągłego rozwoju systemów diagnozujących stan techniczny kluczowych urządzeń energetycznych dociera do świadomości coraz większej liczby użytkowników. Proces ten ze względu wysokie nakłady inwestycyjne jest powolny, ale świadomość potencjalnych strat wywołanych brakiem systemu ciągłego monitorowania stanu technicznego urządzeń wytycza kierunek, w jakim powinno się podążać w tym obszarze. Aktualnie tylko niewielki procent sieci i rozdzielni NN, SN i WN wyposażonych jest w systemy ciągłego monitoringu, pomimo że krytyczne zagrożenia stanowią jedną z wiodących przyczyn wyłączeń lub awarii zasilania. Zagrożenia krytyczne są efektem wzrostu temperatury spowodowanej przeciążeniem, korozją, utratą połączenia galwanicznego o[...]

Identyfikacja profilu osobowego na podstawie analizy neuronowej parametrów środowiskowych w inteligentnym budynku DOI:10.15199/48.2019.11.35

Czytaj za darmo! »

W inteligentnym budynku archiwizowanych jest bardzo wiele parametrów. Np. są to pomiary temperatury, wilgotności, jasności prędkości wiatru, energii, stężenia różnych gazów itp. Na część z tych parametrów możliwy jest wpływ za pomocą istniejącej infrastruktury budynku, np. zmieniając temperaturę i wilgotność pomieszczeń, jednak inne można tylko mierzyć i analizować. Parametry te są niezależne od oddziaływania urządzeń technicznych i niosą wiele ciekawych informacji o budynku i przebywających w nim ludziach. Odpowiednie wyodrębnienie i analiza informacji pomiarowych [1], pochodzących z czujników stosowanych w automatyce budynkowej umożliwia opracowanie wzorców osobowych, a na tej podstawie, identyfikację osób przebywających w pomieszczeniach. Ponieważ w rzeczywistych obiektach, dane pomiarowe pochodzą od wielu użytkowników pomieszczeń, którzy przebywają w nich sporadycznie lub też stale, mechanizm analizy informacji pomiarowych musi posiadać możliwości autoadaptacyjne. Takimi cechami charakteryzują się algorytmy wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe. Poddanie wyników pomiarów analizie neuronowej, pozwala na bieżącą adaptację całego systemu do aktualnych warunków, jakie mają miejsce w budynku [2]. Charakterystyka aparatury pomiarowej Układ pomiarowy zbudowany został w oparciu o rozproszony automatyki budynkowej - KNX. Rys.1. Topologia systemu KNX System ten, umożliwia integrację ze sobą ponad pięćdziesięciu sześciu tysięcy urządzeń sensorycznych i wykonawczych, realizujących zadania automatyki budynkowej. Topologia systemu z linii połączonych w obszary (rys. 1). Dzięki takiej architekturze, możliwe jest połączenie okablowaniem komunikacyjnym urządzeń, nawet w bardzo r[...]

 Strona 1  Następna strona »