Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Skowroń"

Zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez formaldehyd


  Formaldehyd jest ważną substancją dla przemysłu chemicznego, meblarskiego i innych gałęzi wytwórczych. Roczna produkcja formaldehydu na całym świecie wynosi ok. 21 mln t1). W Polsce, według danych Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, ponad 180 tys. pracowników jest bezpośrednio zatrudnionych w przemyśle i usługach związanych ze stosowaniem formaldehydu. Ok. 50% całkowitej produkcji formaldehydu stanowi produkcja żywic formaldehydowych. W medycynie i biologii formaldehyd jest stosowany w postaci formaliny lub paraformaldehydu w celach dezynfekcyjnych oraz jako środek konserwujący i utrwalający preparaty medyczne i biologiczne. W żywych organizmach powstaje jako produkt uboczny metabolizmu komórek. Formaldehyd obecnie jest zaklasyfikowany do 3. kategorii rakotwórczości, czyli do substancji o możliwym działaniu rakotwórczym na człowieka. Najnowsze wyniki badań epidemiologicznych potwierdziły, że formaldehyd może powodować u osób zawodowo narażonych na jego działanie oprócz raka nosogardła także białaczkę. Wymaga to zmniejszenia wartości dopuszczalnych stężeń dla formaldehydu występującego na stanowiskach pracy. Czy przestrzeganie obowiązujących wartości dopuszczalnych stężeń formaldehydu (NDS 0,5 mg/m3; NDSCh 1 mg/m3) zapewnia pracownikom bezpieczne warunki pracy? Charakterystyka substancji Formaldehyd (aldehyd metylowy, aldehyd mrówkowy, metanal, oksometan, oksymetylen, tlenek metylenu) to najprostszy aldehyd alifatyczny. W temperaturze pokojowej jest bezbarwnym gazem o specyficznym ostrym i drażniącym zapachu. W obrocie handlowym najczęściej znajduje się 30-50% roztwór wodny formaldehydu stabilizowany metanolem w celu zahamowania polikondensacji, znany pod nazwą formaliny. Często spotykany jest także małocząsteczkowy łańcuchowy homopolimer paraformaldehydu będący amorficznym proszkiem, lub krystaliczny cykliczny trimer trioksan2). Substancja łatwo polimeryzuje, jest wysoce łatwo palna, z powietrzem tworzy mie[...]

Wpływ rozporządzeń REACH i CLP na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy DOI:10.15199/62.2016.8.2


  Omówiono podstawowe kryteria zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na powiązania pomiędzy przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozporządzeniami dotyczącymi chemikaliów (REACH, CLP), które razem dostarczają zarówno pracodawcy, jak i państwom członkowskim niezbędnych danych i instrumentów, umożliwiających bezpieczną pracę z chemikaliami oraz podejmowanie odpowiednich działań i środków zarządzania ryzykiem. Zgodnie z art. 207 § 2 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Zgodnie z art. 211 przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika1). Ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej2). Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) wynikające z obecności czynników chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia pracownika w środowisku pracy są związane z przestrzeganiem we wszystkich rodzajach prac prawnie obowiązujących wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS, NDSCh, NDSP) czynników chemicznych ustalonych rozporządzeniem przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych czynników szkodliwych dla zdrowia, który ukazał się w 2014 r. obejmuje 543 substancje (substancje chemiczne i pyły)3). W Polsce Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zajmuje się ustalaniem i/lub weryfikacją wartości normatywów higienicznych szkodliwych czynników dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy oraz dostosowaniem polskiego prawa[...]

 Strona 1