Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Wartak"

The hydrocarbon pollution monitoring system based on migration of the crude oil products along anthropogenic linear objects System monitorowania zanieczyszczeń węglowodorami oparty na badaniach migracji substancji ropopochodnych wzdłuż wielkogabarytowych obiektów liniowych DOI:10.15199/62.2017.5.1


  Field tests were performed in the soil-water area to det. the dynamics of migration of lead-free gasoline, diesel oil and unrefined crude oil in a sandy soil. Geol. and topog. aspects of conditioning the flow of pollutants from surface water were presented. A long-term monitoring in the highway areas was recommended. Opisano wcześniej wykonane badania polowe w obszarze gruntowo-wodnym, na podstawie których określono dynamikę procesu migracji wybranych substancji ropopochodnych (benzyny bezołowiowej, oleju napędowego oraz nie rafinowanej ropy) w fizycznym modelu gruntu piaszczystego. Omówiono też geologiczne i topograficzne aspekty warunkujące spływ zanieczyszczeń z wodami powierzchniowymi oraz opracowano metodykę doboru miejsc szczególnie zagrożonych kumulacją związków ropopochodnych, z eterem metylowo- tert-butylowym (MTBE) włącznie. Wskazano na konieczność prowadzenia długoterminowego monitoringu. Substancje ropopochodne stanowią jedno z głównych źródeł zanieczyszczenia wód i gruntów1, 2). Procesy migracji i degradacji zanieczyszczeń ropopochodnych w gruncie piaszczysto-gliniastym o zmiennej przepuszczalności nie są do końca poznane. Zasadniczym problemem jest przemieszczanie się tych zanieczyszczeń w strefie aeracji oraz niebezpieczeństwo przedostania się ich poprzez strefę wzniosu kapilarnego. Rozpoznanie tych procesów ma duże znaczenie w inżynierii i ochronie środowiska m.in. w związku z koniecznością przewidywania skutków zanieczyszczenia powstałych w czasie długotrwałej eksploatacji trakcji komunikacyjnych oraz określenia potencjalnych miejsc koncentracji zanieczyszczeń, uwarunkowanych czynnikami geologicznymi oraz hydrograficznymi. Bardzo duże i bezpośrednio odczuwalne przez środowisko zagrożenia pochodzą z transportu drogowego i są związane z emisją szkodliwych substancji, takich jak tlenki węgla, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory aromatyczne, aldehydy, węglowodory ropopochodne oraz metale ciężkie (kadm,[...]

Optymalizacja procesu zatłaczania CO2 do złoża ropy nienasyconej przy wykorzystaniu pionowych odwiertów iniekcyjnych DOI:10.15199/62.2018.6.8


  Zatłaczanie ditlenku węgla zaliczane jest do trzecich metod wydobycia ropy naftowej EOR (enhance oil recovery)1). Metody EOR dostarczają energię wspomagającą proces wydobycia, będącą zastępstwem lub uzupełnieniem naturalnych procesów występujących w złożu. Dodatkowo metody EOR oddziałują na fizyczne parametry płynów złożowych powodując wytworzenie korzystniejszych warunków do przepływu płynu w ośrodku porowatym2). Metody EOR są z powodzeniem wykorzystywane na złożach o dobrym rozpoznaniu. Bazując na amerykańskich doświadczeniach przemysłowych, wspomaganie wydobycia metodami trzecimi prowadzi do zwiększenia zasobów wydobywalnych i często ma większe znaczenie niż poszukiwanie nowych złóż, ze względu na niższe ryzyko niepowodzenia3). W wyniku działania pierwszymi lub drugimi metodami eksploatacji możliwe jest odzyskanie 30-70% zasobów geologicznych. Pozostała część unieruchomiona jest w porach skalnych w postaci rozproszonych kropel lub filmu wokół ziaren skały4). Ditlenek węgla zatłaczany do złoża powoduje wypieranie ropy z porów skalnych. Towarzyszy temu szereg mechanizmów związanych z zachowaniem mieszaniny ropy i ditlenku węgla. Do głównych z nich należą5) (i) zmniejszenie lepkości i gęstości ropy, (ii) rozpuszczalność CO2 w ropie, (iii) odparowanie lekkich komponentów ropnych oraz (iv) zmniejszenie napięcia powierzchniowego. Efektywność metody EOR-CO2 szacowana jest na 5-20% przyrostu wydobycia zasobów geologicznych6). W rozważaniach teoretycznych cała ropa kontaktując się z ditlenkiem węgla może zostać wydobyta. Ograniczeniem jest niejednorodność złoża oraz niekorzystny współczynnik mobilności powodujący powstawanie języków lepkościowych. Pojawienie się niestabilnego frontu wypie[...]

 Strona 1