Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR CHYŁA"

Nowa generacja walcarek ciągłych z klatkami walcowniczymi PQ F i FQM do walcowania rur

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe generacje trójwalcowych walcarek ciągłych, opracowanych przez firmę SMS MEER & INNSE - typu PQF, i firmę Danieli Centro Tube - typu FQM. Omówiono ich indywidualną konstrukcję, możliwości techniczno-technologiczne oraz podano ich rozpowszechnienie w świecie. In the paper new generation of the 3-roll continuous mills worked out by SMS MEER & INNSE - type PQF and Danieli Centro Tube - type FQM were presented. There individual construction, techno-technological potential and dissemination of them in the world were discussed. Słowa kluczowe: walcarki ciągłe z trzpieniem sterowanym, trójwalcowe klatki walcownicze typu PQF i FQM, nowe generacje walcowni ciągłych, systemy sterowania i kontroli procesu Keywords: continuous mills with the steerable mandrel, PQF and FQM type 3-roll rolling stands, new generation of the continuous mills, steering and control systems of the process.1. Wprowadzenie. Produkcja rur stalowych bez szwu w świecie do 2008 roku wyraźnie zwiększała się, by osiągnąć poziom 39,1 mln ton, co stanowiło ok. 31 % całkowitej produkcji rur bez szwu i ze szwem (w tym ok. 21 mln ton rur bez szwu w Chinach). Spadek produkcji rur do poziomu 32,5 mln ton nastąpił w 2009 roku, przy czym ok. 68 % rur wyprodukowano w Chinach, osiągając poziom ok. 22 mln ton. Największy udział w produkcji rur bez szwu mają układy walcowni ciągłych z walcarkami ciągłymi z trzpieniem swobodnym i trzymanym. Technologia walcowania rur stalowych na trzpieniu z kontrolowanym jego przemieszczaniem w kilku dwuwalcowych klatkach walcowniczych (od 4 do 7) MPM (Multistand Pipe Mill) stosowana jest od 1978 r. przez firmę INNSE, Włochy. Do 2005 roku wybudowano w świecie 16 walcowni ciągłych rur (z klatkami dwuwalcowymi), w tym 5 w Chinach, 1 nie ukończona w Walcowni Rur Jedność [1, 2]. Projekty tych walcowni były przeważnie realizowane przez konsorcja grupy firm: Demag Italipianti S.p.A., SMS Meer, INNSE Sp.A. i inne. Innowacyjne rozwiązani[...]

KUCIE STOPU TYTANU Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si W WARUNKACH IZOTERMICZNYCH


  W artykule omówiono zagadnienia związane z procesem odkształcania plastycznego dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si w zakresie dwufazowym, z uwzględnieniem warunków izotermicznych. Badania doświadczalne procesu kucia izotermicznego przeprowadzono na odkuwce kołpaka w temperaturze 850 i 920 °C. Dopełnieniem przeprowadzonych badań są wyniki uzyskane z obliczeń numerycznych, natomiast własności materiału po kuciu oceniono przeprowadzając analizę metalograficzną struktur z różnych obszarów odkuwki. Za wskaźnik własności mechanicznych przyjęto mikrotwardość HV0,07, mierzoną na przekrojach wsadu oraz odkuwek. Słowa kluczowe: kucie matrycowe, stop tytanu Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si mikrostruktura, mikrotwardość FORGING OF TITANIUM ALLOY Ti‐6Al‐2Mo‐2Cr‐Fe‐Si UNDER ISOTHERMAL CONDITIONS The work includes issues related to the plastic deformation process of two-phase titanium alloy Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si in the two-phase range, including isothermal conditions. Experimental studies of isothermal forging process for cap forging at 850 °C and 920 °C were carried out. Studies were complemented by the results of numerical calculations while material properties after forging were assessed by analyzing metallographic structures of the different areas of forging. As a rate of the mechanical properties microhardness HV0,07 were adopted which was measured on cross-sections of stock and forging. Keywords: closed-die forging, titanium alloy Ti-6Al-2Mo-2Cr-Fe-Si microstructure, microhardness (MH) Wprowadzenie Od czasu wprowadzenia tytanu oraz jego stopów do przemysłu na początku lat 50. XIX w., stały się one jednymi z głównych materiałów m.in. dla lotnictwa i energetyki. Wysokie koszty wytwarzania i przetwarzania stopów tytanu rekompensują głównie dobre własności mechaniczne, o[...]

 Strona 1