Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Brzozowski"

Zarządzanie jakością w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej DOI:10.15199/48.2018.2.3


  Praktyka zarządzania jakością charakteryzuje się zróżnicowaniem geograficznym. Na przykład samo miejsce (kraj), w którym dany produkt został wytworzony, często determinuje postrzeganie jego jakości. Wyrobom pochodzącym z niektórych państw, np. z Japonii oraz Niemiec, przypisuje się a priori wysoką jakość, podczas gdy inne wyroby, np. chińskie, uznawane są za produkty o niższej jakości (por. Kauf, Tłuczak, 2016). Ponadto w różnych państwach/regionach obserwuje się odmienne tendencje w zakresie poszczególnych działań z zakresu zarządzania jakością. Dotyczy to, między innymi, popularności konkretnych metod i technik związanych z tą koncepcją zarządzania. Opisywane w literaturze przedmiotu badania porównawcze państw odnoszą się najczęściej do jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzane są np. Europejskie badania jakości życia (www.eurofound.europa.eu), tworzone są rankingi jakości życia (np. www.numbeo.com) oraz rankingi zrównoważonego rozwoju (np. Davor i inni, 2017). Projekty te ograniczają się jednak do określenia zadowolenia z życia oraz standardu życia mieszkańców poszczególnych państw. Inny charakter mają badania porównawcze państw dotyczące wybranych aspektów zarządzania jakością. Są one ograniczone do jednej branży lub jednego narzędzia zarządzania jakością itd. Na przykład Bernd wraz z zespołem (2016) opracował ranking państw dotyczący jakości funkcjonowania służby zdrowia. Z kolei Sampaio wspólnie ze współpracownikami (2014) ocenił wybrane kraje pod względem liczby certyfikatów ISO 9001. Tego typu projekty koncentrują się na wąskim wycinku zarządzania jakością i nie zapewniają szerszej pespektywy. Odmiennym podejściem charakteryzował się projekt badawczy "Stan jakości1 na świecie". Oryginalność tego podejścia polegała na tym, że ocenę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oparto na wskaźnikach związanych z różnymi wymiarami jakości. Jest to nowe ujęcie w stosunku do prezentowanych w literaturze [...]

Współpraca z konsultantami w procesie wdrażania systemu zarządzania jakością DOI:10.15199/47.2016.2.2


  Celem niniejszego artykułu jest omówienie oraz syntetyczna ocena treści normy PN-ISO 10019 Wytyczne dotyczące wyboru konsultantów systemu zarządzania jakością i korzystania z ich usług. Stwierdzono, że dokument może być użyteczny dla konsultantów oraz organizacji przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001. Jednocześnie jednak, treść normy ma ograniczoną wartość dla organizacji już posiadających wdrożony system zarządzania jakością. The paper aims to study the content of the standard ISO 10019 Guidelines for the selection of quality management system consultants and use of their services. It was found that the document is useful for consultants and for organizations preparing to implement a quality management system according to standard ISO 9001. At the same time, however, it has limited value for organizations that have already implemented quality management system. Słowa kluczowe Keywords konsultant, system zarządzania jakością, ISO 10019.Wprowadzenie Organizacje wdrażające lub modyfikujące system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, decydują się często na skorzystanie z pomocy zewnętrznych konsultantów1. W literaturze przedmiotu można się spotkać z opinią, że wdrażanie systemów zarządzania to działalność wyjątkowo silnie spenetrowana przez doradców organizacyjnych2. Wpływ tych konsultantów na sposób, skuteczność i trwałość wprowadzanych zmian jest - bez wątpienia - bardzo duża. W fachowych opracowaniach niewiele uwagi poświęcono jednak tej problematyce. Sposób pracy konsultantów bywa wprawdzie uwzględniany w badaniach dotyczących systemów zarządzania 1 W artykule pojęcia konsultant i doradca uznawane są za tożsame. 2 zob. Jedynak Piotr. 2011. Znormalizowane systemy zarządzania. Modele, funkcje, wymagania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. jakością, zwykle jednak jest on przedstawiany jako jeden z wielu czynników determinujących skute[...]

 Strona 1