Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Antoni W. Morawski"

Badania nad rozkładem benzo[a]pirenu na powierzchni farby o właściwościach fotokatalitycznych


  Przeprowadzono fotokatalityczny rozkład benzo[ a]pirenu (BAP) na powierzchni farby o właściwościach fotokatalitycznych zawierającej TiO2. Do badań wykorzystano farbę fotokatalityczną firmy Pigment, którą naniesiono na szklaną płytkę. BAP naniesiony był na powierzchnię farby z roztworu acetonu. Badania fotokatalitycznego rozkładu BAP prowadzone były pod wpływem naświetlania sztucznym światłem słonecznym. Stężenie BAP na powierzchni farby analizowano na podstawie pomiarów widm UV -VIS/DR in situ, natomiast zmianę powierzchni chemicznej farby z BAP podczas jego fotokatalitycznego rozkładu obserwowano na wykonanych in situ pomiarach widm w podczerwieni (FT-IR/DRS). Badania UV-VIS/DR próbek wykazały stopniowe zanikanie pików charakterystycznych dla BAP wraz z czasem naświetlania, a badania FT-IR/DRS wzrost intensywności pasm pochodzących od produktów jego rozkładu. Po upływie 900 h na widmach UV-VIS/DR nastąpił niemal całkowity zanik sygnałów BAP na powierzchni farby fotokatalitycznej. Benzo[a]pyrene was deposited in AcMe soln. on the surface of TiO2-contg. photocatalytic paint supported on glass plates and decompd. under artificial solar light irradn. A gradual disappearance of IR peaks attributed to benzo[a]pyrene was obsd. After 900 h of irradn. almost complete degrdn. of benzo[a]pyrene was achieved. Jednym z poważniejszych zanieczyszczeń cywilizacyjnych, którym poświęca się dużo uwagi są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)1). Spośród nich wyróżnia się 16 indywiduów o liczbie skondensowanych pierścieni aromatycznych 2-6, wśród których znajduje się benzo[a]piren (BAP) uważany za wskaźnik skażenia środowiska WWA2, 3). (1) Charakteryzuje się on muta- i kancerogennym działaniem na organizmy ludzkie oraz zwierzęce. Przeprowadzone badania epidemiologiczne wykazały silną zależność między stężeniem BAP w powietrzu a wystąpieniem nowotworu płuc4). Wiele badań poświęcono metodom rozkładu WWA. Jednym z proponowanych [...]

Production of 1,3-propanediol from glycerol in membrane bioreactor Otrzymywanie 1,3-propanodiolu z glicerolu w bioreaktorze membranowym DOI:10.15199/62.2015.4.26


  Glycerol was converted to 1,3-propanediol by fermentation with use of Citrobacter freundii bacteria in a membrane bioreactor with a 3-stage sepn. A clean microfiltrate was sepd. by nanofiltration. The aq. soln. of 1,3-propanediol was concd. by membrane distn. Both the distillate and the retentate from nanofiltration were recycled to the bioreactor to close the H2O cycle and recover the nutrients. Przedstawiono wyniki badań otrzymywania 1,3-propanodiolu z glicerolu metodą fermentacji z użyciem bakterii Citrobacter freundii. Proces fermentacji prowadzono w bioreaktorze membranowym, w którym zastosowano trójstopniową separację. W pierwszym stopniu stosując mikrofiltrację, uzyskano klarowny filtrat, który następnie rozdzielono metodą nanofiltracji. Otrzymany roztwór 1,3-propanodiolu zatężono w procesie destylacji membranowej. Uzyskany w tym procesie destylat oraz retentat z procesu nanofiltracji zawrócono do bioreaktora, co pozwoliło zamknąć obieg wody oraz odzyskać składniki odżywcze niezbędne do procesu fermentacji. Wdrożenie technologii otrzymywania poliestrów oraz poliuretanów z 1,3-propanodiolu (1,3-PD) spowodowało, że produkcja tegodiolu w ostatniej dekadzie szybko wzrasta1, 2). Intensyfikację wzrostu obserwuje się od 1995 r., w którym firma Shell Chemical Company wprowadziła biodegradowalny aromatyczny poli(tereftalan trimetylenu) pod nazwą Corterra™ PTT. Zwiększona odporność na rozciąganie i zabrudzenie oraz łatwość czyszczenia (prania) sprawiły, że zastosowano go m.in. do produkcji tekstyliów i dywanów. Tradycyjnie 1,3-PD jest syntezowany z tlenku etylenu (Shell) lub z akroleiny (DuPont). Firma DuPont przez wiele lat udoskonalała technologię wytwarzania tworzyw z 1,3-PD. Z myślą o produkcji materiałów do wytwarzania ekologicznej odzieży (np. T-shirty) w fabryce tworzyw sztucznych w Decatur (Illinois, USA) uruchomiono produkcję 1,3-PD z kukurydzy2). Na bazie tak uzyskanego diolu wytwarzany jest polimer pod nazwą[...]

WPŁYW DITLENKU TYTANU AKTYWOWANEGO ŚWIATŁEM WIDZIALNYM NA WZROST GRZYBÓW PLEŚNIOWYCH


  Badano właściwości przeciwgrzybowe ditlenku tytanu aktywowanego naturalnym światłem widzialnym. Zastosowano metodę płytkową. Podłoża mikrobiologiczne, przeznaczone do hodowli grzybów wzbogacono 5, 10 i 20g TiO2 (P-25 z firmy Evonik) na każdy litr pożywki. Pożywki bez ditlenku tytanu stanowiły kontrolę. W baniach wykorzystano grzyby pleśniowe, wyizolowane metodą sedymentacyjną z powietrza pomieszczeń mieszkalnych. W ciągu 10 dni prowadzenia hodowli, w temperaturze 25oC płytki inkubowano w ciemności i świetle dziennym. Stwierdzono, że średni dzienny przyrost koloni wszystkich badanych grzybów był hamowany przez światło. Stopień wzrostu grzybów zależał od typu podłoża oraz od gatunku (a nawet szczepu) badanych grzybów. W porównaniu z kontrolą, dodatek TiO2 powodował istotne zmiany w tempie wzrostu wszystkich badanych grzybów, również w warunkach ekspozycji w ciemności. Ditlenek tytanu dodany do podłoża, hamował lub stymulował wzrost grzybów. Wpływał również na wygląd kolonii, jej teksturę i stopień zarodnikowania. Efekt fotokatalitycznego działania TiO2 był obserwowany zaledwie w kilku przypadkach. słowa kluczowe: grzyby pleśniowe, ditlenek tytanu, światło widzialne Praca wykonana w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego NN209 106439. The influence of natural indoor light-activated titanium dioxide on growth of mould fungi Abstract In this study the antifungal activity of natural indoor light-activated titanium dioxide on growth of mould fungi was investigated. The agar plate method was used. In each medium the TiO2 (P-25 from Evonik company) concentrations were 5, 10 and 20 g/dm3. The media devoid of TiO2 served as controls. The TiO2 antifungal effectiveness was studied using fungi isolated from the air of habitable buildings by sedimentation method. After inoculation with fungal spore suspensions, one part of the plates was incubated in the dark, while another part was everyday exposed to natural indoor li[...]

Photocatalytic reactors for water and wastewater treatment. Reaktory fotokatalityczne do oczyszczania wody i ścieków


  A review, with 74 refs., of lab. and pilot-scale photoreactors with various sources of irradn. and manners of photocatalyst application. Wśród najnowszych technologii, intensywnie rozwijanych w ostatnich kilkudziesięciu latach, znalazła się fotokataliza, będąca jednym z zaawansowanych procesów utleniania. Przedstawiono podstawy fotokatalizy heterogenicznej oraz przegląd opisanych w literaturze reaktorów fotokatalitycznych, stosowanych do usuwania zanieczyszczeń z wody. Omówiono podział fotoreaktorów, z uwzględnieniem sposobu pracy, źródła promieniowania oraz sposobu wprowadzenia fotokatalizatora. Przedstawiono przykładowe reaktory laboratoryjne oraz zaprezentowano obecny stan badań i rozwoju w obszarze reaktorów pilotażowych. Rosnące zanieczyszczenie środowiska wodnego, wynikające z postępu technicznego i rozwoju przemysłu, wymusza poszukiwanie nie tylko nowych, "zielonych technologii", ale również efektywnych metod oczyszczania wody i ścieków. Konwencjonalne techniki oczyszczania są w wielu przypadkach mało skuteczne lub nawet zupełnie nieefektywne. Stąd, coraz większą uwagę poświęca się metodom niekonwencjonalnym, do których można zaliczyć procesy zaawansowanego utleniania AOP (advanced oxidation process). Zdefiniować je można jako procesy utleniania, prowa-dzone z wykorzystaniem generowanych in situ silnych utleniaczy, którymi najczęściej są rodniki hydroksylowe OH-. Spośród nich, szczególną uwagę poświęca się fotokatalizie heterogenicznej, jako metodzie umożliwiającej mineralizację większości zanieczyszczeń organicznych1-4). Pierwsze naukowe informacje o fotokatalitycznej aktywności ditlenku tytanu, najpowszechniejszego obecnie fotokatalizatora, pojawiły się już na początku XX w. W 1938 r. ukazał się raport opisujący odbarwianie roztworów barwników przez TiO2 5, 6). W 1956 r. pojawiła się seria prac zatytułowana "Autooksydacja przy użyciu [...]

Studies on antifungal properties of photocatalytic paints Badania nad przeciwgrzybowymi właściwościami farb fotokatalitycznych DOI:10.12916/przemchem.2014.766


  Four com. TiO2-contg. photocatalytic paints were studied for antifungal activity on solid medium substrate (coating thickness 2 mm). Mould fungi Aspergillus versicolor, A. niger, Penicillium chrysogenum, Stachybotrys chartarum, Alternaria alternata, Cladosporium cladosporoides strains were used in the study. The inhibition of fungal growth depended on the paint compn., degree of diln., conditions (dark or light) and fungal species. The silicate paint showed the highest antifungal activity. Badano właściwości przeciwgrzybowe czterech komercyjnych farb serii Titanium: lateksowej LX, akrylowej IN oraz silikatowej FA i DR na stałym podłożu mikrobiologicznym typu MEA (grubość powłoki ok. 2 mm). Określono również aktywność antygrzybową rozcieńczonych farb fotokatalitycznych w hodowlach w ciemności i świetle widzialnym UV-VIS w temp. 25°C. W badaniach wykorzystano szczepy grzybów pleśniowych należące do gatunków Aspergillus versicolor, A. niger, Penicillium chrysogenum, Stachybotrys chartarum, Alternaria alternata i Cladosporium cladosporoides. Stopień inhibicji rozwoju grzybni tworzonej przez badane grzyby pleśniowe zależał od składu farb, stopnia ich rozcieńczenia, warunków hodowli (obecność światła) oraz gatunku grzybów. Najlepsze właściwości antygrzybowe wykazała farba DR. Wodorozcieńczalne farby IN i LX miały mniejszy wpływ ma wzrost badanych grzybów pleśniowych. Rozcieńczenie farb spowodowało obniżenie ich aktywności przeciwgrzybowej. Zagrzybione pomieszczenia są nie tylko nieestetyczne, ale również niebezpieczne dla przebywających w nich osób, a także składowanych surowców (np. owoców, warzyw, ziaren zbóż). Zarodniki grzybów, zwłaszcza pleśniowych, mogą być przyczyną alergii i astmy. Wytwarzane przez grzyby mikotoksyny (grupa wtórnych metabolitów) mają ostre działanie toksyczne1-3). Natomiast kiełkujące z zarodników strzępki grzybni mogą przerastać materiały lub składowane surowce, niszcząc w sposób mechaniczny ich [...]

Preparation of gypsum building materials with photocatalytic properties. A strong emphasis on waste gypsum from flue gas desulfurization Nadanie właściwości fotokatalitycznych gipsowym materiałom budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem odpadowych gipsów z odsiarczania spalin DOI:10.15199/62.2016.11.14


  Gypsum-based building materials consisting of (i) waste gypsum recovered via flue-gas desulfurization or (ii) com. gypsum were modified by addn. of TiO2 photocatalyst. The (i) and (ii) samples with various TiO2 content (1-10% by mass) were studied for photocatalytic activity in NO degrdn. and mech. properties (compressive strength under dry and wet conditions). Firstly, the TiO2 presence in gypsum matrix resulted in NO photocatalytic degrdn. (40.4-67.9% and 34.1-63.5% for (i) and (ii), resp.), increasing with TiO2 loading. Secondly, the TiO2/gypsum mass ratio 2-3% did not influence significantly on compressive strength. Thirdly, using (i) provided better results in comparison to (ii), in both photocatalytic and mech. properties. The optimum mixt. was (i) with 3% by mass of TiO2 (58% NO degrdn.). It had higher compressive strength than the unmodified (ii) (9.44 vs. 8.83 and 3.02 vs. 2.92 under dry and wet conditions, resp.) and a longer lifecycle time. Przedstawiono możliwości otrzymania fotokatalitycznych gipsów z gipsu odpadowego otrzymanego z instalacji odsiarczania spalin.Wykazano że niewielki dodatek ditlenku tytanu do matrycy gipsowej umożliwia rozkład uciążliwych zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu kontaktującym się z powierzchniami gipsowymi. Zastosowanie odpadowego materiału gipsowego, pochodzącego z instalacji odsiarczania spalin, jako materiału bazowego, okazało się nie tylko rozwiązaniem ekologicznym, ale także prowadzącym do lepszych wyników niż gdy materiałem bazowym był gips otrzymany z kamienia gipsowego. Parametry wytrzymałościowe oraz żywotność nowych modyfikowanych gipsów wskazały na ich wysoki potencjał aplikacyjny. Rosnące zanieczyszczenie środowiska na skutek wzrostu uprzemysłowienia i urbanizacji kieruje działania naukowców na poszukiwanie coraz lepszych i efektywniejszych rozwiązań eliminacji niebezpiecznych 95/11(2016) 2223 związków chemicznych zarówno z wody, jak i z powietrza. Przykłade[...]

 Strona 1  Następna strona »