Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Struk-Sokołowska"

Wpływ modernizacji oczyszczalni ścieków na frakcje ChZT oraz sprawność procesu oczyszczania


  W pracy przedstawiono opis zmian wprowadzonych w ciągu oczyszczania ścieków oraz gospodarce osadowej, podczas modernizacji oczyszczalni ścieków w Sokółce, a także ich wpływ na efektywność pracy oczyszczalni. Artykuł zawiera poszerzoną o frakcje ChZT charakterystykę ścieków dopływających do oczyszczalni oraz ścieków oczyszczonych.Wprowadzenie Modernizacja oczyszczalni ścieków ma na celu zwiększenie sprawności usuwania niepożądanych i szkodliwych związków odprowadzanych ze ściekami oczyszczonymi do odbiornika. Inwestycja obejmuje najczęściej: budowę nowych lub zmianę funkcji istniejących obiektów, wymianę wyeksploatowanych urządzeń mechanicznych na nowoczesne i wysokoefektywne, zmniejszenie awaryjności urządzeń przez zastosowanie między innymi zintegrowanego systemu sterowania automatyczną pracą oczyszczalni, wizualizacji procesu oczyszczania, monitoringu wewnętrznego obiektu. Podczas modernizacji w oczyszczalni ścieków dodatkowo wykonywana jest hermetyzacja obiektów, będących emiterami substancji odorogennych oraz dezodoryzacja powietrza, zmniejszająca uciążliwość zapachową obiektu dla środowiska. Przedsięwzięcie może również dostosować przepustowość oczyszczalni ścieków do warunków rzeczywistych, często przewymiarowanej w fazie projektowej. 274 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ CZERWIEC 2012 Obiekt badań Badania przeprowadzono w mechaniczno-biologicznej, sekwencyjnej oczyszczalni ścieków w Sokółce, o przepustowości 6000 m3/d, obsługującej równoważną liczbę mieszkańców (RLM) równą 40000, do której dopływają ścieki bytowo-gospodarcze oraz przemysłowe m.in. z zakładu przetwórstwa mleka oraz ubojni i przetwórstwa drobiu. Obiekt uruchomiony został w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Średnia dobowa przepustowość oczyszczalni wynosiła 1600 m3/d. Do 1994 roku oczyszczalnia pracowała w oparciu o część mechaniczną, osadnik wstępny Imhoffa, złoża biologiczne spłukiwane oraz osadnik wtórny. W 1995 roku dokonano zmiany[...]

Charakterystyka związków organicznych w ściekach na podstawie frakcji ChZT DOI:10.15199/17.2016.3.3


  Celem pracy było przedstawienie metody szczegółowej oceny składu jakościowego ścieków, jaką jest frakcjonowanie związków organicznych, za pomocą ChZT. Umożliwia ona wyodrębnienie rozpuszczonych i nierozpuszczalnych substancji organicznych, uwzględniając dodatkowo ich biodegradowalność, a także brak podatności na biologiczny rozkład. Może również stanowić bardzo istotny element kontroli procesów zachodzących podczas oczyszczania ścieków. W artykule opisano cel oraz sposoby wyznaczania poszczególnych frakcji ChZT. Zaprezentowano również udziały frakcji ChZT w ściekach komunalnych, określone przez wielu autorów, w zależności od ChZT ścieków oraz od wielkości jednostek osadniczych.1. Wstęp W celu scharakteryzowania substancji organicznej zawartej w ściekach stosowane są powszechnie wskaźniki takie jak: biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT), ogólny węgiel organiczny (OWO) oraz straty przy prażeniu. Dwa ostatnie zastępcze wskaźniki zanieczyszczeń są miarą całkowitej ilości substancji organicznej, natomiast BZT5 najczęściej stanowi rozpuszczoną i zawiesinową część materii organicznej, podlegającą biologicznemu rozkładowi [35]. ChZT daje możliwość określenia wartości energetycznej zawartej w związkach organicznych, zarówno rozkładalnych jak i nierozkładalnych. Biodegradowalność ścieków można ocenić szacunkowo, wyznaczając iloraz ChZT. Gdy jego wartość wynosi powyżej 2,5 oznacza to, że ścieki zawierają dużą ilość substancji niebiodegradowalnych, a rozkład zanieczyszczeń będzie powolny. Gdy natomiast wartość ilorazu jest mniejsza od 1,8 wskazuje to, że ścieki mają w składzie substancje podatne na rozkład biologiczny [35, 44]. Powyższa interpretacja wyników ma charakter poglądowy, gdyż sprawdza się dla substratów zawierających substancje ulegające biochemicznemu utlenieniu, dające się utlenić na drodze chemicznej. W przypadku, gdy ścieki zawierają substancje nierozkładalne, rozkładające się po[...]

Przegląd metod oczy szczania ścieków mleczarskich DOI:10.15199/17.2016.10.7


  The review of dairy wastewater treatment methods Słowa kluczowe: przemysł mleczarski; charakterystyka ścieków mleczarskich; technologie oczyszczania ścieków Streszczenie Celem pracy było przedstawienie charakterystyki jakościowej oraz metod oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim stężeniem związków organicznych oraz zmiennością dobową i sezonową składu i ilości, co wpływa niekorzystnie na proces ich unieszkodliwiania. Oczyszczane są one przede wszystkim metodami biologicznymi w przepływowych reaktorach tlenowych lub beztlenowych. W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem metod pogłębionego utleniania i technik membranowych do oczyszczania ścieków z przemysłu mleczarskiego. Prowadzone są także badania nad wykorzystaniem oczyszczalni hydrofitowych, głównie z przepływem powierzchniowym Keywords: dairy industry; wastewater characteristic; wastewater treatment technologies Summary The aim of the study was to present wastewater quality and treatment technologies for the dairy industry. Dairy wastewater are characterized by high levels of volatile organic compounds and daily and seasonal composition and quantity variation, which affect negatively treatment processes. They are purifi ed mainly by biological methods, fl ow reactors in aerobic or anaerobic conditions. In recent years, a growing interest is noticed in using the methods of advanced oxidation and membrane technology to purify wastewater from the dairy industry. They are also conducted research into the constructed wetlands, mostly surface flowones. 1. Wstęp Przemysł mleczarski w Polsce jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki. Na przestrzeni lat 2011-2015 produkcja w tym sektorze zwiększyła się z 12434 do 13049 mln litrów. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego informuje, iż na rynku mleka w 2016 r. panuje dekoniunktura. Mimo, że zapotrzebowanie [...]

Efektywność oraz szybkość usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w SBR w pełnej skali technicznej DOI:10.15199/17.2018.12.6


  1.Wstęp Przemysł mleczarski jest jedną z ważniejszych gałęzi światowej gospodarki [23]. Według danych FAO i OECD produkcja mleka na świecie do 2024 wzrośnie o 23% [27]. Wzrost ten będzie prowadził do zwiększenia ilości ścieków mleczarskich. Problem oczyszczania ścieków z tej gałęzi gospodarki nie jest do końca rozwiązany, szczególnie w zakładach o średnim i małym przerobie mleka, z których ścieki odprowadzane są najczęściej do oczyszczalni komunalnych [24]. Przyjmując roczną produkcję mleka na świecie na poziomie 630 000 mln litrów (do zakładów przetwórstwa trafia 70% wyprodukowanego mleka), wskaźnik ilości powstających ścieków mleczarskich (3,2 m3·ścieków na m3 produktu) oraz średnią wartość BZT5 ścieków mleczarskich (1700 gO2·m-3) można oszacować, że ścieki te niosą ze sobą ładunek zanieczyszczeń odpowiadający 109 mld RLM. Ścieki mleczarskie charakteryzują się wysokim ładunkiem ChZT oraz BZT5. W ich skład wchodzą tłuszcze rozpuszczone i skrystalizowane (glicerol, trójglicerydy), cukry (laktoza) oraz białka (kazeina) w formie koloidalnej i w postaci skrzepu. Udziały tych substancji mogą być zróżnicowane. Ilość ścieków mleczarskich charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową (20% wzrost ilości w miesiącach wiosennych i letnich). Dodatkowe wahania dotyczą zmienności dobowej i godzinowej, uzależnionej od wielko- *) Joanna Struk-Sokołowska, Katarzyna Ignatowicz - Katedra Technologii i Systemów Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45E, 15-351 Białystok Artur Mielcarek, Joanna Rodziewicz - Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117a, 10-957 Olsztyn Efektywność oraz szybkość usuwania związków organicznych i biogennych ze ścieków komunalnych z udziałem ścieków mleczarskich w SBR w pełnej skali technicznej Efficiency and rate of organic and biogenic compounds removal from municipa[...]

 Strona 1