Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Paweł KAMIŃSKI"

GÓRNICTWO RUD ŻELAZA I METALI NIEŻELAZNYCH W SZWECJI


  Artykuł jest pierwszym z serii artykułów omawiającym techniki i technologie stosowane w górnictwie rudnym Szwecji. W artykule dokonano ogólnego opisu podmiotów gospodarczych działających na terytorium Szwecji oraz przedstawiono lokalizację prowadzonych robót. Pokazano aktualne wyniki produkcyjne w odniesieniu do wybranych krajów Unii Europejskiej, a także zaprezentowano kierunek prowadzenia prac poszukiwawczych do roku 2030 w ramach projektu ProMine. Słowa kluczowe: rudy żelaza, rudy polimetaliczne, produkcja metali, rozpoznanie złóż MINING OF IRON ORES AND NON-FERROUS METALS IN SWEDEN The article is the first of a series of articles discussing about the techniques and technologies used in ore mining of Sweden. This article presents a general description of the mining companies in Sweden and shows the location of mines. Shown actual production rates for selected EU countries and also presents the direction of exploration works up to 2030 as a part of the ProMine project. Keywords: iron ore, polymetallic ore, metal production, exploration Wprowadzenie Szwecja jest krajem o bogatych tradycjach górniczych, oraz bardzo dynamicznie rozwijającym się i silnym od wielu dziesięcioleci przemysłem maszynowym. Duże inwestycje w obszarach zasobnych w rudy zaowocowały osiągnięciem kluczowej roli, jako producenta niektórych surowców, na arenie międzynarodowej. Dzięki budowie zakładów górniczych na dalekiej północy, nastąpiła urbanizacja tych trudnych terenów, a tworząc przemysł i całą niezbędną infrastrukturę, górnictwo daje pracę, czyniąc ten rejon miejscem przystępnym do życia. Zasobne złoża dają duże perspektywy tamtejszemu górnictwu, czyniąc je jednocześnie atrakcyjnym dla inwestorów i stanowiąc poważne wsparcie dla gospodarki szwedzkiej. Znaczny eksport stanowi ważne źródło surowców dla wielu gospodarek zarówno europejskich, jak i światowych. Charakterystyka regionów oraz przedsiębiorstw górniczych W granicach administracyjnych Szwecji m[...]

PROPOZYCJA ZMIAN PARAMETRÓW PROCESU ZABEZPIECZENIA WYROBISK CHODNIKOWYCH W ASPEKCIE POPRAWY SKUTECZNOŚCI KOTWIENIA W SKANDYNAWSKIEJ KOPALNI RUD POLIMETALICZNYCH


  Jednym z procesów technologicznych przy eksploatacji złóż jest zabezpieczenie wyrobisk poprzez obudowę. W warunkach eksploatacji złóż polimetalicznych w rejonie Boliden (Szwecja) zabezpieczenie to polega na wzmocnieniu górotworu obudową kotwową i natryskową. W trakcie wizyty roboczej w kopalniach firmy New Boliden AB autorzy artykułu mieli możliwość wykonania pomiarów czasów zabezpieczenia wyrobisk korytarzowych i na ich podstawie sporządzili raport, którego fragment zaprezentowano w niniejszym artykule. W artykule przedstawiono wpływ czasu mieszania ładunku klejowego na jakość połączenia kotwi z górotworem oraz przedstawiono rozważania teoretyczne na temat strefy sprężonej wokół kotwi. Słowa kluczowe: czas kotwienia, strefa sprężona, obudowa kotwowa A PROPOSAL TO MODIFY THE PARAMETERS OF SECURING DRIFTS AIMED AT IMPROVING THE EFFICIENCY OF ROCK BOLTING IN SCANDINAVIAN POLYMETALLIC ORE MINE One of the technological processes during the exploitation of deposits is the securing of excavations with bolt support. During the exploitation of polymetallic deposits in the region of Boliden (Sweden), the securing includes strengthening the rock mass with both the bolt support and shotcrete support. During the working visit in the mines of New Boliden AB, the authors of the article had the opportunity to measure the times needed for securing drifts and — basing on these measurements — compiled a report, which fragment is presented in this paper. The paper shows the impact of mixing time of the resin cartridge on the quality of connection between the bolts and rock mass and presents theoretical considerations on the stress zone around the bolts Keywords: bolting time, stress zone, bolt support Wytyczne stosowania ładunków klejowych Producent ładunków klejowych o nazwie handlowej "Lokset" podaje wytyczne ich stosowania celem optymalizacji pracy oraz wykorzystania. Podstawowymi czynnościami, które należy wykonać, aby ładunki spełniały [...]

PRZEGLĄD NOWYCH KIERUNKÓW BADAŃ NAD TECHNOLOGIAMI WYKORZYSTUJĄCYMI PROCESY BIOŁUGOWANIA DOI:10.15199/67.2015.2.5


  Bioługowanie jest grupą procesów, które zachodzą w środowisku naturalnym, ale również znalazły zastosowanie w górnictwie i przemyśle metalurgicznym. Prowadzone prace badawcze dotyczą identyfikacji nowych gatunków i szczepów drobnoustrojów, które wykazują wysoką użyteczność w odzysku metali w związku z ich wysoką odpornością na znaczne stężenia toksycznych pierwiastków oraz syntezą enzymów biorących udział w tych procesach, jak np. archeony z rodziny Ferroplasmaceae. Ponadto, badania dotyczą również zastosowania grzybów pleśniowych oraz zmutowanych szczepów posiadających pożądane cechy, jak np. zwiększoną odporność na obecność znacznych ilości różnorodnych metali. Kolejnymi kierunkami badań mogłoby być rozszerzenie zastosowania tej grupy mikroorganizmów w technologiach, jak dotąd stosowanych oraz opracowaniem nowych, w tym uwzględniających odzysk pierwiastków promieniotwórczych i chalkopirytu. Interesującym rozwiązaniem mogłoby być stworzenie technologii w procesie ciągłym wykorzystującym odpady przemysłowe do produkcji biomasy drobnoustrojów oraz ich metabolitów, a następnie ich wykorzystanie do odzysku metali. Zagadnieniem również wartym uwagi jest aplikacja bioługowania do odzysku pierwiastków z odpadów metalurgicznych i elektronicznych. Słowa kluczowe: bioługowanie, Ferroplasmaceae, grzyby pleśniowe, chalkopiryt THE REVIEW OF NEW RESEARCH DIRECTIONS ON TECHNOLOGIES USING BIOLEACHING PROCESSES Bioleaching is a group of processes that occur in natural environment but they are also applied in mining and metallurgy under (controlled) conditions. Current research focuses on the identification of new species and strains of microorganisms, which present high efficiency in metals recovery due to their resistance to toxic elements and the synthesis of enzymes which are involved in this phenomenon (i.e. archeons belonging to Ferroplasmaceae family). Also, the research is carried out on the potential application of mutated strains and moulds hold[...]

Sonda K-Nassera jako narzędzie kontroli mieszanek samozagęszczalnych DOI:10.15199/33.2016.10.11


  Wartykule określono przydatność sondy K-Nassera do ustalenia klasy konsystencji mieszanki samozagęszczalnej. Urządzenie to pozwala na skrócenie i uproszczenie pomiaru w stosunku do normowej metody rozpływu stożka. Uzyskane wyniki badań pokazują, że sonda spełnia stawiane jej oczekiwania dotyczące oszacowania klasy konsystencji mieszanek samozagęszczalnych, przy czym wdrożenie tego rozwiązania na masową skalę wymagałoby dalszych badań. Słowa kluczowe: konsystencja, metody pomiarowe, SCC.Technologia betonów samozagęszczalnych (SCC) stanowi obecnie prężnie rozwijającą się gałąź przemysłu betonowego [2, 6]. Charakter reologiczny takich mieszanek wymaga szczególnie dokładnej kontroli jakości zarówno w wytwórni, jak i na placu budowy. Podstawowym badaniem zgodności mieszanki przywiezionej na budowę ze specyfikacją techniczną jest oznaczenie konsystencji. W przypadku mieszanek SCC określa się ją wizualnie oraz za pomocą metody rozpływu stożka wg PN-EN 12350-8. Badanie to wymaga starannego i czasochłonnego przygotowania stanowiska doświadczalnego, co w przypadku warunków laboratoryjnych nie nastręcza trudności, ale już na placu budowy nie jest łatwe do zrealizowania. Dotychczas opracowano kilkadziesiąt alternatywnych, nieznormalizowanych metod pomiaru konsystencji mieszanki betonowej [5], przy czym większość przed upowszechnieniem technologii betonów samozagęszczalnych. Jedną z nich stanowi, opracowane w latach siedemdziesiątych, badanie sondą K-Nassera. Oznaczenie to zasługuje na szczególną uwagę, przede wszystkim ze względu na prostotę i krótki czas wykonania. Badanie konsystencji trwa kilkadziesiąt sekund. Pomiar można wykonać praktycznie w dowolnym pojemniku. Dodatkowo ze względu na niewielką inwazyjność badania, konsystencję można oznaczyć na partii mieszanki pobranej np. w celu zaformowania próbek do badania wytrzymałości na ściskanie lub mroz[...]

ZALEŻNOŚĆ WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI MATERIAŁU PODSADZKOWEGO OD TEMPERATURY WODY I ZAWARTOŚCI FRAKCJI PYLASTEJ DOI:10.15199/67.2018.2.5


  WPROWADZENIE Przy eksploatacji złóż surowców mineralnych niejednokrotnie istnieje konieczność wykorzystania podsadzki w celach technologicznych i do profilaktyki [1, 4]. W kopalniach węgla kamiennego wykorzystywana jest do eksploatacji pokładów grubych na warstwy, ochrony powierzchni, jak i minimalizacji zagrożeń naturalnych. Jej zastosowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia wstrząsu oraz pożaru endogenicznego. W kopalniach rud Zn-Pb wykorzystywana jest wyłącznie z uwagi na ochronę powierzchni, natomiast w kopalniach LGOM do eksploatacji na warstwy oraz zmniejszenia zagrożenia tąpaniami. Wykorzystywana jest również w kopalni soli Wieliczka w celach likwidacji zbędnych komór i wyrobisk. Podsadzka w polskim przemyśle wydobywczym znalazła zastosowanie ponad sto lat temu. Jej największy udział przy wybieraniu złóż minerałów użytecznych przypadł na lata 60. ubiegłego stulecia [5]. Na początku lat 90. eksploatowano ok. 16,72 mln m3 piasku podsadzkowego. Wraz ze zmianami ustrojowymi nastąpiła restrukturyzacja górnictwa, która wpłynęła na wykorzystanie podsadzki. Do roku 2015 produkcja piasku sukcesywnie malała do wartości 3,55 mln m3 (rys. 1). W roku 2016 w kopalniach wykorzystanie piasku podsadzkowego przedstawiało się następująco; kopalnie KGHM wykorzystały ok. 1,0 mln m 3, kopalnia Olkusz-Pomorzany 1,035 mln m 3, kopalnia soli Wieliczka 0,188 mln m3. W kopalniach węgla kamiennego w roku 2016 eksploatowano jedną ścianę podsadzkową w kopalni Wieczorek, gdzie wykorzystano ok. 0,263 mln m3 piasku. Piasek podsadzkowy prócz wykorzystania w klasycznej podsadzce hydraulicznej, wykorzystywany jest w mieszaninach podsadzkowych stosowanych do profilaktyki zagrożeniowej. ŁUKASZ HEREZY KRZYSZTOF SKRZYPKOWSKI PAWEŁ KAMIŃSKI ZALEŻNOŚĆ WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI MATERIAŁU PODSADZKOWEGO OD TEMPERATURY WODY I ZAWARTOŚCI FRAKCJI PYLASTEJ DOI 10.15199/67.2018.2.5 Do likwidacji zrobów w polskich kopalniach wykorzystano w roku 2016 ok. 2,5 mln m3 piask[...]

Badanie defektów punktowych w objętościowych monokryształach 6H-SiC otrzymanych metodą transportu fizycznego z fazy gazowej

Czytaj za darmo! »

Właściwości monokryształów SiC, zwłaszcza szeroka przerwa zabroniona, doskonałe przewodnictwo cieplne oraz duże natężenie pola elektrycznego powodującego przebicie, sprawiają, że materiał ten jest bardzo przydatny do wytwarzania nowej generacji przyrządów elektronowych pracujących w zakresie wielkich częstotliwości, dużych mocy i w podwyższonej temperaturze. Parametry tych przyrządów silnie [...]

Zastosowanie graficznego środowiska programistycznego w niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej o dużej rozdzielczości

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono sposób automatyzacji systemu pomiarowego do badania centrów defektowych w półprzewodnikach wysokorezystywnych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej w oparciu o graficzne środowisko programistyczne LabVIEW. Opisano funkcjonalność aplikacji sterującej procesem pomiaru w szerokim zakresie temperatur (20 - 750 K). Potencjalne możliwości badawcze systemu pomiarowego zilustr[...]

Zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej do analizy struktury defektowej półprzewodników wysokorezystywnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań centrów defektowych w półizolującym monokrysztale fosforku indu (InP), przeprowadzonych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej PITS (Photo-Induced Transient Spectroscopy) z zastosowaniem maszyny wektorów nośnych SVM (Support Vector Machine) [1,2] oraz maszyny wektorów istotnych RVM (Relevance Vector Machine) [3] do aproksymacji powierzchni widmowej Laplace’a, otrzymanej poprzez numeryczne przekształcenie relaksacyjnych przebiegów fotoprądu zmierzonych w zakresie temperatur 30...320K. Linie grzbietowe fałd występujących na powierzchni widmowej określają temperaturowe zależności szybkości emisji nośników ładunku z centrów defektowych [4-6]. Celem zastosowania nowych metod aproksymacji jest stworzenie możliwości wyznaczania p[...]

Inteligentny system diagnostyczny do badania półprzewodników wysokorezystywnych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej PITS

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono koncepcję inteligentnego systemu pomiarowego do diagnozowania wysokorezystywnych materiałów półprzewodnikowych metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej. Zadaniem tego systemu będzie tworzenie obrazu struktury defektowej obejmującego informację o parametrach i koncentracjach zaobserwowanych centrów defektowych. Abstract. An intelligent measurement system for diagnosing of semi-insulating materials by photoinduced transient spectroscopy has been presented. The system utilises two-dimensional analysis of the photocurrent transients digitally recorded in a broad range of temperatures for determination of defect centers parameters and a simulation procedure for calculation their concentration. The system is shown to be a powerful tool for studies of defect structure[...]

 Strona 1  Następna strona »