Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Edmund Kaca"

Rolnictwo a zanieczyszczenie wód w Polsce w aspekcie wdrażania Dyrektywy Azotanowej oraz działań PROW - konferencja

Czytaj za darmo! »

Organizatorem konferencji była Krajowa Rada Gospodarki Wodnej (KRGW) oraz Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach. Patronat nad konferencją objęli: minister środowiska oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi. Celem konferencji była wymiana informacji i wypracowanie wniosków w sprawie: - metod monitoringu i delimitacji obszarów i wód wrażliwych na zanieczyszczenia azotanam[...]

Uwarunkowania przebiegu skutków ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych w obszarach wiejskich - konferencja naukowo-techniczna


  Falenty 1 - 2 grudnia 2010 r.Celem konferencji była wymiana poglądów oraz opracowanie wniosków dotyczących wpływu uwarunkowań społecznych, środowiskowych, technicznych, prawno-organizacyjnych i ekonomicznych na przebieg skutków ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych takich, jak: susze, podtopienia i powodzie, a także wymiana poglądów dotycząca czynników wpływających na katastrofalny przebieg w obszarach wiejskich powodzi w 2010 r. Konferencja odbyła się pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, zaś organizotorami byli: Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach (ITP), Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego Polskiej Akademii Nauk (KMIŚR PAN), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM), Konwent Dyrektorów wojewódzkich zarządów melioracji i urządzeń wodnych (KD WZMIUW) i Polskie Towarzystwo Melioracyjne (PTM). W konferencji udział wzięli: doradca prezydenta RP ds. rolnych - prof. dr hab. Tomasz Borecki, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Leszek Karwowski, przedstawiciele Delegatur Najwyższej Izby Kontroli (NIK) w Białymstoku i Krakowie, przedstawiciele Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, kierownicy jednostek organizujących konferencję, dyrektorzy WZMIUW, przedstawiciele gmin, pracownicy instytutów badawczych i uczelni. Podstawę konferencji stanowiły opracowania delegatur NIK w Białymstoku i Krakowie, opracowania Konwentu Dyrektorów WZMIUW, opracowania jednostek naukowych (ITP, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach) oraz opracowanie przedstawiciela gminy Sokoły. Delegatura NIK w Białymstoku przedstawiła wyniki kontroli utrzymania melioracji wodnych szczegółowych w woj. podlaskim w latach 2007-2009 (I połowa). Kontrolą objęto 21 jednostek, w tym 7 starostw (na 14) i 12 spółek wodnych (SW) (w katastrze było zarejestrowanych 56 SW, a prawdopodobnie 104 SW prowad[...]

Marszałkowskie służby melioracyjne w obliczu nowych wyzwań i planowanej reorganizacji

Czytaj za darmo! »

Seminarium, zorganizowane przez Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach oraz Sekcję Główną Melioracji i Ochrony Środowiska Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyło się w dniu 24 stycznia 2007 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, a jego uczestnikami byli m.in.[...]

Względna przyrodnicza zasadność rozwoju melioracji wodnych w skali województw w świetle wybranych wskaźników DOI:


  P rzedmiotem pracy jest przyrodnicza (środowiskowa) zasadność (celowość) rozwoju melioracji w województwach, a więc przyrodnicze uzasadnienie potrzeby i możliwości zwiększania liczby/ilości urządzeń melioracyjnych utrzymywanych w sprawności i urządzeń odbudowywanych albo modernizowanych oraz uzasadnienie potrzeby i możliwości wprowadzania innowacji produktowych, procesowych, strukturalnych i zarządczych związanych z utrzymywaniem (obsługą) i użytkowaniem tych urządzeń oraz ich odbudową i modernizacją. Z przedmiotem tym związanych jest wiele problemów. Jeden z nich, rozważany w niniejszej pracy, można sformułować w postaci pytania o nasilenie przyrodniczej zasadności rozwoju melioracji w województwach, a więc zasadności warunkowanej czynnikami klimatycznymi, hydrologicznymi, glebowo-wodnymi i przyrodniczo-ekologicznymi. Tak sformułowany problem (nasilenie zasadności) próbowano rozwiązać przy pomocy znormalizowanych indeksów względnej klimatycznej, hydrologicznej, glebowo-wodnej i przyrodniczo-ekologicznej zasadności rozwoju melioracji (odwodnień i nawodnień) w województwie oraz obliczonych na ich podstawie syntetycznych wskaźników względnej przyrodniczej zasadności, opisanych w pracy autorów [6]. W nazwie wymienionych mierników zasadności znajduje się określenie względna zasadność, gdyż zasadność rozwoju melioracji w danym województwie jest odnoszona do zasadności rozwoju melioracji w pozostałych województwach w kraju. Znajomość względnej przyrodniczej zasadności rozwoju melioracji w województwach może mieć duże znaczenie poznawcze i praktyczne. Praktyczne, ponieważ może być przydatne opracowującym strategie rozwoju melioracji odwadniających i nawadniających. Na podstawie wyników pracy można np. zwrócić uwagę na regiony (województwa) o większej i największej przyrodniczej zasadności rozwoju odwodnień i/lub nawodnień oraz na regiony o zasadności znikomej. Na tej podstawie można centralnie planować (inspirować) zakres rzeczow[...]

 Strona 1