Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Witek"

Ultrafiltracyjne oczyszczanie brzeczki hodowlanej z Pseudomonas aeruginosa


  Zweryfikowano możliwość zastosowania ultrafiltracji do oddzielania zawiesiny bakterii Pseudomonas aeruginosa z brzeczki hodowlanej. Oddzielenie mikroorganizmów jest pierwszym krokiem w procesie oczyszczania bioproduktu, jakim jest ramnolipid. Separacja na membranach ultrafiltracyjnych o cut-off 100 kDa okazała się skuteczna i wysoce wydajna. Stosując układ krzyżowo-prądowy oraz zmieniając warunki hydrodynamiczne (prędkość przepływu, ciśnienie), można było dobrać optymalne warunki prowadzenia procesu i osiągnąć wydajności porównywalne z przepływem czystej wody. W przypadku separacji zawiesiny o stężeniu 2 g/L przy prędkości przepływu 1,5 m/s można było osiągnąć wydajność ponad 100 L/h z metra kwadratowego membrany. Pseudomonas aeruginosa bacteria was sepd. from the rhamnolipid-contg. fermentation broth by ultrafiltration through a com. polysulfone membrane (cut-off 100 kDa) under cross-flow mode conditions (up to 2 bar). At the bacteria concn. 2 g/L, the flux of the suspension 100 L/m2h was achieved. Biosurfaktanty są to związki powierzchniowo czynne o budowie amfifilowej, które powstają w czasie przemian metabolicznych niektórych szczepów bakterii i grzybów1, 2). Dzięki takiej budowie gromadzą się one na granicy faz substancji o różnej polarności, np. olej/woda lub powietrze/woda, redukując napięcie powierzchniowe i międzyfazowe oraz powodując zwiększenie pola powierzchni niemieszających się faz3). Mogą być związane z powierzchnią komórek bądź wydzielane pozakomórkowo. Biosurfaktanty są produktami ubocznymi metabolizmu mikroorganizmów. Ich biosynteza jest uzależniona od szczepu mikroorganizmu oraz takich czynników, jak źródła węgla i azotu, obecność soli, temperatura i dostępność tlenu. Biosurfaktanty stanowią dużą konkurencję dla surfaktantów syntetycznych ze względu na swe unikatowe właściwości. Są one zwykle przyjazne dla środowiska i mają wiele zalet w porównaniu z surfaktantami syntetycznymi, w tym dużą tolerancję [...]

Separacja biosurfaktantów z zastosowaniem ultrafiltracji


  Zaprezentowano i szczegółowo omówiono oryginalną procedurę separacji ramnolipidu z mieszaniny fermentacyjnej z wykorzystaniem wysoko wydajnych technik membranowych. Dzięki unikatowym właściwościom związków powierzchniowo czynnych, takim jak możliwość tworzenia agregatów powyżej krytycznego stężenia micelarnego, można w prosty sposób skutecznie wyizolować biosurfaktant z wykorzystaniem tanich i powszechnie stosowanych membran ultrafiltracyjnych. Metoda ta może zostać wykorzystana zarówno w praktyce laboratoryjnej, jak i w skali przemysłowej i z powodzeniem zastąpić żmudne i pracochłonne tradycyjne metody separacji ramnolipidu. Pseudomonas aeruginosa culture contg. inorg. salts and glycerol was used for synthesis of the biosurfactant. The sort was purified by 2-stage ultrafiltration at 20°C (pore diams. 100 kDa and 3-50 kDa). The retentate from the 1st stage was dild. with MeOH or EtOH to destroy the micellar structures. The recovery of rhamnolipid was higher than 90%. The crit. micelle concn. of rhamnolipid was 40 mg/L, surface tension its aq. soln. was 28,6 mN/m. Biosurfaktanty są związkami powierzchniowo czynnymi o budowie amfifilowej (zawierają część hydrofilową i hydrofobową)1, 2). Dzięki takiej budowie ich cząsteczki gromadzą się na granicy faz w układach np. olej/woda czy powietrze/woda, redukując napięcie powierzchniowe i międzyfazowe. Krytyczne stężenie micelarne CMC (critical micelle concentration) biosurfaktantów, poniżej którego cząsteczki występują w postaci monomerów, a powyżej niego formują struktury micelarne, zawiera się w przedziale 1-200 mg/L, a ich masa cząsteczkowa w granicach 300-1500 Da (1 Da ok. 1 g/mol). Ze względu na budowę chemiczną można je podzielić na glikolipidy, lipopeptydy, lipoproteiny, kwasy tłuszczowe, obojętne lipidy, fosfolipidy oraz formy polimerowe. Biosurfaktanty wykazują lepsze właściwości pianotwórcze i solubilizacyjne oraz lepszą biodegradowalność w porównaniu z surfaktantami syn[...]

 Strona 1